Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Klementýnka a naprostý blázinec - kniha

Klementýnka a naprostý blázinec - kniha

4fa10d621ae68467f06c5e595aa8fffa

Klementýnka se v pon­dě­lí ráno pro­bu­di­la a nakres­li­la krá­vu, kte­ré tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chví­li. Klementýnka cho­di­la do tře­tí tří­dy, měla bra­t­ra a mamin­ka zrov­na čeka­la mimin­ko. Klementýnka se zlo­bi­la na tatín­ka, pro­to­že stej­ně jako mamin­ka byla vege­ta­ri­án­kou a tatí­nek sně­dl seka­nou. S tím se Klementýnka nehod­la­la smí­řit. Postěžovala si na to své nej­lep­ší kama­rád­ce ze tří­dy Margaretě. Ta byla expert­ka na svat­by, i přes svůj malý věk, pro­to­že vidě­la kdy­si v tele­vi­zi krá­lov­skou svat­bu a tak radi­la ostat­ním. Margareta Klementýně pora­di­la, aby děla­la, že je její tatí­nek nevi­di­tel­ný. Klementýna měla oblí­be­né­ho uči­te­le – pana Dymáka.

Ten se jí kaž­dé ráno po pří­cho­du do ško­ly ptal, jest­li se to už naro­di­lo. Margareta radi­la se svat­bou i Ríšovi a Marii, a to tako­vé věci, nad kte­rý­mi by se člo­věk poza­sta­vil. Například, aby měli na svat­bě tisíc světý­lek. V úte­rý Klementýnka nakres­li­la dal­ší obrá­zek s tema­ti­kou utr­pe­ní zví­řat. Mimo toho se ješ­tě rodi­na neu­snes­la na jmé­nu pro mimin­ko, kte­ré se za chví­li mělo naro­dit. Když skon­či­la v úte­rý ško­la, Margareta se pta­la, jak to fun­gu­je u nich doma s tera­pií ticha. Klementýna pro­zra­di­la, že celý večer neřek­la ani slo­vo. Když při­šla Klementýnka domů, tak se nesta­či­la divit.

Maminka totiž drh­la spo­rák. Tomuhle se říká hnízdě­ní, jak se dozvě­dě­la. Další ráno a opět stej­ná otáz­ka od pana Dymáka. Klementýnka ho však ten­to­krát zara­zi­la pří­mou otáz­kou, jest­li si mys­lí, že by mohl být dob­rým uči­te­lem čtvr­té tří­dy, kam měla Klementýnka po prázd­ni­nách nastou­pit. Pan Dymák pro­hlá­sil, že na ško­le je dané, že kaž­dý uči­tel učí svou tří­du a on má tře­tí, tudíž je nemož­né mít čtvr­tou, což Klementýnka nechtě­la pocho­pit. Klementýnak se dokon­ce muse­la dosta­ti do ředi­tel­ny, kde jí paní ředi­tel­ka řek­la, že se změ­ni­la a už umí ovlá­dat svo­je emo­ce. Poslední den ško­ly měla Klementýnka jeden úkol – chtě­la se roz­lou­čit s panem Dymákem.

Bohužel už tu mož­nost nedo­sta­la, nebyl pří­tom­ný. Klementýnku to moc mrze­lo, ale neda­lo se s tím už nic dělat. První den prázd­nin si s ní mamin­ka váž­ně pro­mlu­vi­la o její igno­ra­ci tatín­ka. Vysvětlovala jí, že done­ko­neč­na to takhle nepů­jde, pro­to­že jed­nou spo­lu stej­ně budou muset zno­vu mlu­vit. Jednoho veče­ra otec Klementýnu odve­zl k rodi­čům Margarety, aby tam přespa­la. Rodiče chtě­li osla­vit svo­je výro­čí. Tatínek se sna­žil s Klementýnou v autě mlu­vit, respek­ti­ve pro­mlou­vat jí do duše, ale ta v jeho pří­tom­nos­ti stá­le mlče­la. Tak tedy byla s Margaretou, ale ne pří­mo doma, ale v hote­lu Park Plaza.

Když byla návště­va u kon­ce, odve­zl Klementýnku domů tatí­nek Margarety. Když vešla do poko­je, tak na ni mamin­ka děla­la posun­ky a nabá­da­la ji k tichu. Klementýnka si mys­le­la, že mamin­ka drží na klí­ně boch­ník chle­ba, ale pak při­šla na to, že to není chle­ba, ale mimin­ko. Klementýnce se nej­pr­ve zdá­lo, že je dítě ošk­li­vé, ale pak se podí­va­la lépe a změ­ni­la názor. Byla to sestřič­ka, kte­rou pojme­no­va­li Summer. Miminko se naro­di­lo před­čas­ně, ani mamin­ka s tatí­nekm to ješ­tě neče­ka­li. Klementýnka s tatín­kem měli pro mamin­ku při­pra­ve­ný dárek – krás­ný stůl a mamin­ka byla nad­še­ná. Klementýnka se odhod­la­la napsat dopis panu Dymákovi a pro­zra­di­la mu i infor­ma­ci o nové sestřič­ce.

Tato pohád­ka je psa­ná tako­vým typic­ky pod­le mě ang­lic­kým sty­lem, i když je autor­ka Američanka, ale na mě to tak pros­tě půso­bí, tak­že je logic­ké, že musí být dob­rá. A taky že ano. Neumím si před­sta­vit, že by se to dětem nelí­bi­lo, tak­že dopo­ru­ču­ju všem. Má něko­lik dílů a na pod­zim vyjde dal­ší. Má 184 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 144 Kč zde.

 • Autor: Sara Pennypackerová
 • Ilustrace: Maria Frazeeová
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Albatrosmedia
 • Datum vydá­ní: 24.07.2017
 • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […] Posted in Recenze knih
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […] Posted in Recenze knih
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […] Posted in Recenze knih
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […] Posted in Recenze knih
 • U nás doma v zoo - Slůně bez maminky17. července 2017 U nás doma v zoo - Slůně bez maminky Lea, Františka a Marie Frankovy – úplně běžná rodina, někdo by řekl. Ovšem ne až tak docela. Marie je maminka Ley a Františky a dělá ředitelku Zoo-Ráj, která je ovšem zadlužená po bývalém […] Posted in Recenze knih
 • Bezlepková cukrárna - kniha5. července 2017 Bezlepková cukrárna - kniha Lidé, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, to mají docela těžké, protože si nemůžou vzít to, co v uvozovkách normální člověk. Právě pro ně, ale nejenom, vznikla speciální kuchařka, […] Posted in Recenze knih
 • Magická knihovna - zjistí Lucka tajemství v ukrytá v knihách a zastaví mocné zlo?23. června 2020 Magická knihovna - zjistí Lucka tajemství v ukrytá v knihách a zastaví mocné zlo? Lucka je úplně normální jedenáctiletá holka, řekl by si možná někdo. Ovšem má vlastně svým způsobem smůlu. Sice v uvozovkách disponuje tím, že má neuvěřitelně bohaté rodiče a také […] Posted in Recenze knih
 • Psí záchranářky - Nová členka smečky - získá Brianna vysněného psa?18. června 2019 Psí záchranářky - Nová členka smečky - získá Brianna vysněného psa? Brianna byla kdysi dávno nepřítel číslo jedna. Avšak to bylo vzájemné. Ovšem to se změnilo a Brianna se stala kamarádkou pro ostatní děvčata. Zrovna nyní se k ní přiřítila Taylor. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72910 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53310 KB. | 02.12.2021 - 23:03:50