Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Mach Ivan, Borkovec Jiří: Výživa pro fitness a kulturistiku

Mach Ivan, Borkovec Jiří: Výživa pro fitness a kulturistiku

Vyziva

Výživa pro fit­ness a kul­tu­ris­ti­ku je dal­ší úspěš­ná kni­ha ze série o výži­vě a posi­lo­vá­ní, tuto kni­hu vytvo­ři­lo duo ostří­le­ných kul­tu­ris­tů, kte­ří mají hod­ně zku­še­nos­tí v tom­to obo­ru. Pojďme se na na ni podí­vat z blíz­ka…

Když kni­hu popr­vé ote­vře­te, vysko­čí ba vás jen krát­ká před­mlu­va o auto­rech a pře­chá­zí k hlav­ní­mu téma­tu. Základem kni­hy je popis jed­not­li­vých poj­mů, bez kte­rých se v kni­ze a ani v rea­li­tě neo­be­jde­te, ale pokud jste tro­chu více zna­li tak tuto část může­te s kli­dem pře­sko­čit a pus­tit se dal do čte­ní. Obsah kni­hy je roz­dě­len do kapi­tol, kde jsou pojmy spo­lu sou­vi­se­jí­cí, což by taky jinak nešlo: D. Obsahově kni­ha zrov­na není mezi nej­lep­ší­mi ale i tak spl­ňu­je svůj účel a vysvět­lu­je i situ­a­ce, kte­ré nejsou popsá­ny v mno­ha kni­hách jako napří­klad stra­vo­vá­ní v restau­ra­cích. Vše dopl­ňu­jí i tipy od auto­rů, kte­ré jsou v mno­ha smě­rech uži­teč­né a někdy i potřeb­né. Text je také dopl­něn parád­ní­mi obráz­ky pří­mo od auto­rů je ško­da že nejsou barev­ně. Kniha bez barev nabí­rá tako­vou ponu­rou atmo­sfé­ru a text se hůře čte v tem­něj­ším pro­stře­dí. Co se týče tak je hez­ký zpra­co­vá­na jak po gra­fic­ké tak i po struk­tu­ro­vé strán­ce. Kniha se vel­mi dob­ře drží a i pře­ná­ší, jeli­kož je v mém oblí­be­ném for­má­tu A5.

Abych tuto kni­hu zhod­no­til, tak po obsa­ho­vé strán­ce nepat­ří mezi nej­lep­ší, ale má pár věcí, kte­ré ostat­ní kni­hy s tím­to téma­tem nema­jí. Odemne má tedy 7/10.

Díky za vás čas.


  • Formát / stran: 17×24 cm, 132 stran
  • Datum vydá­ní: 21.03.2013
  • Katalogové čís­lo: 69001
  • ISBN: 978-80-247-4618-0
  • Edice: Fitness - Síla - Kondice
  • Kategorie: Sport

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,56116 s | počet dotazů: 228 | paměť: 51621 KB. | 26.10.2021 - 22:00:05