Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Klasika: Truman Show

Klasika: Truman Show

Jim Carrey asi ve své nej­lep­ší roli - v roli Trumana Burbanka, člo­vě­ka, kte­rý zjis­til, že mu někdo vymys­lel celý život...

Vymysleli mu celý svět.Vymysleli mu celý život.Vymysleli mu minu­lost, sou­čas­nost i budoucnost.Vymysleli mu přá­te­le, rodi­nu i manželku…Jenže takhle to pros­tě nejde!

Truman Burbank (Jim Carrey) pro­žil celý život v obrov­ském fil­mo­vém stu­dii, aniž by to sám věděl.Je hvězdou nej­sle­do­va­něj­ší tele­viz­ní show a při­tom má pocit, že ho sotva zna­jí jen jeho sousedé.Z dět­ství si odne­sl men­ší trau­ma – bojí se vody, a tak radě­ji zůstá­vá doma.Ve svém pře­krás­ném pří­moř­ském měs­teč­ku Seaheaven, se svým vymyš­le­ným kama­rá­dem Marlonem (Noah Emmerich), man­žel­kou Meryl (Laura Liney) a živo­tem, kte­rý nikdy nežil pod­le sebe, ale pod­le reži­sé­ra Christofa (Ed Harris), kte­rý zavře­ný v tele­viz­ním stu­diu tvo­ří svo­je život­ní dílo – Truman Show!

Když ovšem jed­no­ho dne před Trumana spad­ne reflek­tor, začne mu zde něco smrdět.Že by to byl ten ilu­zor­ní svět, ve kte­rém ho na kaž­dém kro­ku sle­du­je 5 tisíc kamer a ze kte­ré­ho se musí pros­tě jed­nou dostat ven…

Často mož­ná slý­chá­te frá­ze typu „ten reži­sér snad ani neu­mí nato­čit špat­ný film“, ale pokud zatá­pu ve své pamě­ti, moc jmen, na kte­ré by toto sedě­lo si nevybavuji.Jedno jmé­no z ono­ho mála pat­ří talen­to­va­né­mu Australanovi Peteru Weirovi, kte­rý svou kari­é­ru načal legen­dár­ním béč­kem Auta, kte­rá sežra­la Paříž a dále pak pokra­čo­val už jen tako­vý­mi úžas­ný­mi sní­meč­ky jako Poslední vlna, Piknik na Hanging Rock, Gallipoli nebo v Americe toče­ný­mi sním­ky Svědek, Pobřeží mosky­tů, Společnost mrtvých bás­ní­ků nebo Beze strachu.Weir není pří­liš aktiv­ní reži­sér, ale přes­to vždy jeho poči­ny sto­jí za to.Jeho fil­mo­vé řeč je vždy buď­to vel­mi umě­lec­ká (Svědek) nebo filo­so­fic­ká (Pobřeží mosky­tů), ale vět­ši­nou je to kom­bi­na­ce obo­jí­ho (Beze stra­chu).

Truman Show je tak na půl umě­lec­ká, a na 100% filo­so­fic­ká zále­ži­tost, kte­rá po celý sní­mek nechá­vá divá­ka pře­mýš­let nad tím, zda­li je tako­vá­to mani­pu­la­ce s vlast­ní svo­bo­dou člo­vě­ka vůbec mož­ná – a to až do tako­vé míry, že ve vás bude sní­mek vzbu­zo­vat poci­ty ublí­že­nec­tví a té nej­vět­ší křiv­dy ve věci svobodo-krádeže a na kon­ci pak bude­te Trumanovi fan­dit tak, jako žád­né jiné fil­mo­vé posta­vě!

Scénář Andrewa Niccola (Gattaca) je tedy samo sebou vyni­ka­jí­cí zále­ži­tos­tí, kte­rá je ješ­tě pode­pře­ná vyni­ka­jí­cí­mi (dva­krát pod­tr­že­no 🙂 skvě­lý­mi herec­ký­mi výko­ny – pře­de­vším u před­sta­vi­te­le Trumana – Jima Carreyho.Carrey si svou kari­é­ru odstar­to­val jako výbor­ný komik, ovšem mno­hem lep­ší je dra­ma­tic­ká strán­ka jeho herec­tví a Truman Burban pat­ří spo­leč­ně s Andym Kaufmanem k jeho nej­lé­pe zahra­ným postavám.Zda-li je Carrey někdy pře­ko­ná, nebo někdy dosáh­ne ceny Akademie je jen otáz­kou!

Z dal­ších her­ců zaru­če­ně zaujme Ed Harris (Apollo 13, Pollock) v roli reži­sé­ra Christofa, Noah Emmerich (Kód Navajo) a nebo jako vždy vyni­ka­jí­cí Natascha McElhone (Ronin, Přežila jsem Piccasa) v roli Trumanovi pla­to­nic­ké lás­ky Lauren.

I z tech­nic­ké­ho hle­dis­ka se jed­ná o vyni­ka­jí­cí sní­mek (per­fekt­ní kame­ra Petera Bizou – Nevěrná), ve kte­rém pře­de­vším hud­ba Burkharda Dallwitze (původ­ní hud­ba pro film slo­že­ná) a Philipa Glasse (pou­ži­ty sklad­by z jeho kous­ků jako Anima Mundy nebo Mishima) hra­je vel­mi sil­nou roli, což je pře­de­vším v závě­reč­né eta­pě fil­mu moc dob­ře vidět.

Kromě toho je na Internetové Filmové Databázi (imdb.com) Truman Show na 179. mís­tě z 250 nej­lešpích fil­mů všech dob!A že jste Trumana ješ­tě neviděli?Tak to je zatra­ce­ně vel­ká chy­ba!!!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,27955 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56111 KB. | 29.05.2022 - 03:53:21