Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“

Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“

Mafiani

...říká Henry Hill (Ray Liotta) ve chví­li, kdy pozo­ru­je své par­ťá­ky Jimmyho Conwaye (Robert De Niro) a Tommyho DeVita (Joe Pesci) jak chlad­no­krev­ně dorá­že­jí polo­mrt­vé­ho „mob­ste­ra“, kte­rý si ješ­tě před chví­lí vyska­ko­val na Tommyho!

 Henry Hill byl synem Ira a Italky, vyrůs­tal v Bronxu a k mafi­á­nům to neměl nikdy moc daleko.Místo ško­ly dělal poslíč­ka pro míst­ní­ho dona Paula Cicera (Paul Sorvino) a když koneč­ně při­šel o „panic­tví“ (tedy o panic­tví se v mafi­án­ském sty­lu při­chá­zí tak, že vám vyš­ší moc z dru­hé stra­ny při­k­lep­ne na ruce želíz­ka :), bylo jas­né, čím se bude do budouc­na živit.

 Henry Hill byl tvr­dým oříš­kem pro Newyorkskou mafii.V osm­de­sá­tých letech byl zadr­žen za dis­tri­buci drog a aby se uchrá­nil před poby­tem ve věze­ní, naprás­kal vět­ši­nu nej­moc­něj­ších mob­ste­rů tam­ní mafie, mezi nimiž nechy­běl ani Jimmy Conway a Paul Cicero.Po soud­ním pro­ce­su byl Hill „scho­ván“ v rám­ci pro­gra­mu pro ochra­nu svědků.Jeho man­žel­ství s Karen Hillovou (ve fil­mu ji hra­je Lorraine Bracco) se brzy roz­padlo a Hill začal být ze stra­chu o svůj život  čím dál méně psy­chic­ky stabilní…A reno­mo­va­ný novi­nář Nicholas Pileggi o tom všem napsal kni­hu, kte­rá i u nás vyšla pod názvem Mafián.

 Ta se dosta­la do rukou reži­sé­ro­vi Martinu Scorsesemu v prů­bě­hu natá­če­ní sním­ku Barva peněz.Scorsese prý kni­hu zhlt­nul jed­ním dechem a začal se tedy zají­mat o její fil­mo­vou verzi.Společně pak s Pileggim napsa­ly scé­nář a všech­ny scé­ny podrob­ně kon­zul­to­va­ly prá­vě s Hillem, kte­rý stá­le spa­dal pod pro­gram ochra­ny svěd­ků.

 Snímek, kte­rý nako­nec vznik­nul, si zís­kal uzná­ní u kri­ti­ky i divá­ků a Scorsese byl nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší režii.V Scorseseho podá­ní se jed­na­lo o reál­nou son­du do pod­svě­tí, kte­rou neo­fi­ci­ál­ně schvá­li­li i hla­vy teh­dej­ší mafie, když ukrad­li mas­ter kopii sním­ků, vytvo­ři­li z ní kopii a den před ofi­ci­ál­ní pre­zen­ta­cí sním­ku lidem ze stu­dia Warner Bros. ji vrátili.Mafiáni prý sní­mek při­ja­li za svůj a samo­zřej­mě se zacho­va­ly tak, jak se na ně slu­ší a pat­ří: vyro­bi­li tisí­ce pirát­ských kopií a zača­li je pro­dá­vat ješ­tě před pre­mi­é­rou sním­ku 🙂

 Mafiáni jsou čas­to ozna­čo­vá­ni i za vel­mi bru­tál­ní sní­mek, což je více­mé­ně prav­da, ale bru­ta­li­ta spí­še než z cákan­ců krve a vystře­le­ných moz­ků čiší spí­še z mra­zi­vé atmo­sfé­ry sním­ku, kdy se všich­ni objí­ma­jí, dáva­jí si dár­ky a sva­teb­ní věna, ale záro­veň ve vzdu­chu visí situ­a­ce, kdy někdo vpá­lí kul­ku do hla­vy něko­mu, koho ješ­tě před chvil­kou objí­mal a přá­tel­sky mu potřá­sá­val rukou.

 Do kon­tex­tu tako­vých­to scén doko­na­le zapa­dá posta­va Joe Pesciho – Tommyho DeVita, chla­pí­ka s tak prud­ký­mi ner­vi, že ho ura­zí­te jen jednou.Legendární se sta­la prá­vě scé­na v restau­ra­ci, kdy Pesci/Tommy vyje­de po Liottovi/Hill. „Tak ty si mys­líš, že jsem legrač­ní?,“ ptá se ner­vák Tommy a divák tuší, že se schy­lu­je k něče­mu oprav­du nepříjemnému.Celou scé­nu si napsal a odre­ží­ro­val prá­vě sám Pesci, kte­rý si poz­dě­ji posta­vu podob­nou Tommymu zahrál ve Scorseseho Casinu – byla to posta­va Nickyho, kte­rý ten­to­krát rámec Tommyho cho­vá­ní v mno­hém překročil!Mimochodem Joe Pesci si za roli Tommyho odne­sl Oscara!

 Scorsese opět doka­zu­je, že prá­ci s her­ci zvlá­dá oprav­du znamenitě.Ray Liotta v roli Henryho Hilla před­vá­dí život­ní výkon, Robert De Niro je bez chy­bič­ky zna­me­ni­tý (jako vždy) a zaujme i vel­mi výraz­ný Paul Sorvino.

 Mafiáni jsou tak sním­kem, kte­rý se neza­psal jen do učeb­nic fil­mo­vé režie (díky tří­mi­nu­to­vé scé­ny, kdy Henry Hill vede svo­ji dív­ku zad­ním vcho­dem do klu­bu Copacaba, kte­rou Scorsese insce­nu­je bez jedi­né­ho stři­hu), ale i do pamě­ti fil­mo­vých divá­ků a „gur­má­nů“ jako nej­lep­ší mafi­án­ský (nebo gan­gs­ter­ský) sní­mek deva­de­sá­tých let!

Info:
Mafíáni / Goodfellas
USA 1990 - 146 min.
Režie: Martin Scorsese
Hrají: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Paul Sorvino, Lorraine Bracco...
Hodnocení: 100%

 

  • Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány.29. září 2020 Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány. V zaběhané mašinérii vztahů, orientované na legální i nelegální vydělávání peněz, se v rozmezí deseti let odehrává příběh trojice zúčastněných osob: Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro) je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mys hrůzy - další vynikající film od Martina Scorseseho28. června 2020 Mys hrůzy - další vynikající film od Martina Scorseseho Max Cady (Robert De Niro) opouští vězení, kam byl před čtrnácti lety odsouzen za znásilnění. Je odhodlán pomstít se svému tehdejšímu obhájci Samu Bowdenovi (Nick Nolte), který ve snaze […] Posted in Retro filmové recenze
  • Cesta do Ameriky - Nebýt COVIDU-19 by Cesta do Ameriky 2 aktuálně řádila v kinech.18. prosince 2020 Cesta do Ameriky - Nebýt COVIDU-19 by Cesta do Ameriky 2 aktuálně řádila v kinech. Princ Akeem ze Zamundy (Eddie Murphy) má 21. narozeniny a má se oženit se ženou, kterou nikdy neviděl. Princ ale poruší tradici a vydá se do Ameriky hledat svou životní lásku... Eddie […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly11. listopadu 2020 Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Irishman (Irčan) - Recenze - 70%3. prosince 2019 The Irishman (Irčan) - Recenze - 70% Do našich obývacích pokojů vtrhl na konci listopadu nový snímek uznávaného režiséra Martina Scorseseho The Irishman. Díky online službě Netflix máme tak možnost nahlédnout do vzpomínek […] Posted in Filmové recenze
  • Na obzoru: Scorseseho The Irishman6. února 2019 Na obzoru: Scorseseho The Irishman    Martin Scorsese patří jednoznačně mezi největší žijící legendy současného filmu. Jeho snímky jako Casino, Mafiáni, Taxikář, Skrytá identita nebo Letec se nesmazatelně zapsaly do filmové […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Kolo zázraků - O filmu9. ledna 2018 Kolo zázraků - O filmu Pro Woodyho Allena měl Coney Island odjakživa zvláštní kouzlo, této lokace využil již při natáčení filmu Annie Hallová (1977). Na toto místo má mnoho šťastných vzpomínek, když tam chodil […] Posted in Speciály
  • Kolo zázraků - 70 %22. prosince 2017 Kolo zázraků - 70 % Tento nejnovější film Woodyho Allena se odehrává v 50. letech 20. století v zábavním parku na Comey Islandu. Do kulis pestrobarevných atrakcí spolu s přeplněnou pláží zasadil Allen […] Posted in Filmové recenze
  • Saw 620. června 2021 Saw 6 Mark Hoffman (Costas Mandylor) pokračuje v odkazu svého mentora Skládačkového vraha (Tobin Bell), jenž před léty zvrácené hry odstartoval. Tentokrát o svůj život musí bojovat pojišťovák […] Posted in Retro filmové recenze
  • Saw 515. června 2021 Saw 5 Skládačkový vrah (Tobin Bell) má následovníka Hoffmana (Costas Mandylor). Tomu je však v patách agent Strahm (Scott Patterson), kterému se podaří dostat se Hoffmanovi na stopu. Zabiják se […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,90638 s | počet dotazů: 224 | paměť: 52217 KB. | 24.06.2021 - 01:11:21