Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Klára Issová o své roli ve filmu Pražské orgie

Klára Issová o své roli ve filmu Pražské orgie

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový film Pražské orgie pod­le stej­no­jmen­né před­lo­hy ame­ric­ké lite­rár­ní legen­dy, Philipa Rotha, jed­no­ho z nej­re­spek­to­va­něj­ších svě­to­vých spi­so­va­te­lů, drži­te­le Pulitzerovy ceny za belet­rii, Mezinárodní Man Bookerovy ceny a desí­tek dal­ších pres­tiž­ních lite­rár­ních oce­ně­ní, kte­rý nato­či­la reži­sér­ka Irena Pavlásková, vstou­pí do kin ten­to týden, 10. říj­na 2019.

Roli hereč­ky Evy Kalinové, kte­rá po vyha­zo­vu z diva­dla v Praze začí­ná nový život v Americe, vytvá­ří Klára Issová.Bylo pro mě láka­vé si zahrát hereč­ku, a navíc je to hereč­ka, kte­rá se vyrov­ná­vá s tím, že o všech­no při­šla - o slá­vu, o svo­je posta­ve­ní, o to kdy byla zvyk­lá, že ji lidé obdi­vo­va­li, chvá­li­li, tles­ka­li jí. Samo o sobě je těž­ké, když člo­věk tohle ztra­tí, a i když si tře­ba může tisíc­krát říkat, že bude v poho­dě, jde dál … tak to s ním zamá­vá. Eva se sna­ží jít dál, je v ní odva­ha a odhod­lá­ní, ale pořád ji něco sta­hu­je zpát­ky. Nachází se na roz­hra­ní, kdy dělá nová roz­hod­nu­tí v živo­tě a mně se líbi­lo, že má v sobě odhod­lá­ní, i když ji str­há­vá vel­ký smu­tek,“ říká o své posta­vě Klára Issová.

Jak se jí líbil scé­nář? Znala před­lo­hu slav­né­ho Philipa Rotha? Klára Issová odpo­ví­dá na videu zde:

V hlav­ních rolích Pražských orgií uvi­dí­me kanad­ské­ho her­ce Jonase Chernicka a rus­kou hereč­ku Ksenii Rappoport, kte­rá pra­vi­del­ně natá­čí ve Francii a hlav­ně v Itálii, kde také zís­ka­la mno­ho cen, mezi nimi cenu pro nej­lep­ší hereč­ku roku a na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách Volpiho pohár pro nej­lep­ší hereč­ku. Z čes­kých her­ců se kro­mě Kláry Issové před­sta­ví Pavel Kříž, Jiří Havelka, Martin Stránský nebo Miroslav Táborský, dále uvi­dí­me tře­ba Jana Hrušínského, Petra Vondráčka, Viktora Dvořáka a Jakuba Wehrenberga.

Pro sce­nárist­ku a reži­sér­ku Irenu Pavláskovou jsou Pražské orgie pod­le kni­hy Philipa Rotha sed­mým celo­ve­čer­ním hra­ným fil­mem. Je to popr­vé v ději­nách čes­ké­ho fil­mu, kdy čes­ký tvůr­ce osob­ně zís­kal na film prá­va od tako­vé žijí­cí lite­rár­ní veli­či­ny, drži­te­le Pulitzerovy ceny za belet­rii, Mezinárodní Man Bookerovy ceny a desí­tek dal­ších pres­tiž­ních lite­rár­ních oce­ně­ní. Za svo­je fil­my zís­ka­la Irena Pavlásková na dvě desít­ky oce­ně­ní, včet­ně význam­ných oce­ně­ní z nej­pres­tiž­něj­ších fes­ti­va­lů kate­go­rie A, jako je Zvláštní cena z MFF Cannes, Grand Prix z MFF Montrealu, čty­ři ceny z MFF Moskva, dále Grand Prix Paříž Cretéil a mno­hé jiné. Její fil­my se kro­mě toho těší divác­ké návštěv­nos­ti, její film Čas dlu­hů byl divác­ky nej­ú­spěš­něj­ším čes­kým fil­mem roku 1998 její zatím posled­ní režij­ní počin sní­mek Fotograf byl dru­hým nej­na­vště­vo­va­něj­ším čes­kým fil­mem roku 2015.

Spisovatel Philip Roth vychá­zel při psa­ní nove­ly Pražské orgie z vlast­ních zážit­ků. Roth v 70. letech do Prahy jez­dil a setká­val se s čes­ký­mi zaká­za­ný­mi auto­ry – Kunderou, Klímou, Vaculíkem a jiný­mi. Rovněž se stý­kal s čes­kou komu­ni­tou v New Yorku, v 70.a 80. letech posky­to­val pod­po­ru čes­ko­slo­ven­ským spi­so­va­te­lům. V roce 1976 odmít­la komu­nis­tic­ká moc Rotha do Československa vpus­tit, vrá­til se až v roce 1990. Philip Roth zemřel ve věku 85 let v břez­nu 2018.

Film Pražské orgie pro­du­ku­je spo­leč­nost Prague Movie Company Ireny Pavláskové a Viktora Schwarcze. Viktor Schwarcz pat­ří k nej­re­spek­to­va­něj­ším čes­kým pro­du­cen­tům posled­ní­ho dva­ce­ti­le­tí. Je drži­te­lem Českého lva pro nej­lep­ší film za sní­mek Poupata. Jako nezá­vis­lý pro­du­cent je pode­psán pod dvě­ma desít­ka­mi čes­kých fil­mů, s Irenou Pavláskovou spo­lu­pra­co­val již na fil­mech Zemský ráj to napo­hled (2009) a Fotograf (2015).

Koproducenty fil­mu jsou Česká tele­vi­ze, kre­a­tiv­ní pro­du­cent­kou je Alena Müllerová, Eydelle Film, Cineart TV Prague, Europeana Production, Analog Vision, film vzni­ká s pod­po­rou Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, slo­ven­ským kopro­du­cen­tem je spo­leč­nost ARINA s pod­po­rou Audiovizuálneho fon­du. Vznik fil­mu pod­po­řil pro­gram MEDIA a Nadační fond Praha ve fil­mu - Prague Film Fund. Distributorem je Bioscop.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Známí neznámí – mobil je novým oknem do duše4. ledna 2023 Známí neznámí – mobil je novým oknem do duše Novoroční tragikomedie v režii Zuzany Mariankové klade všem divákům otázku, zda opravdu známe naše přátelé a jak moc jsme si jistí že před námi něco neskrývají. Jedná se o československou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Známí neznámí – Recenze – 60 %31. března 2022 Známí neznámí – Recenze – 60 % Česká komedie Známí neznámí vznikla jako věrná předělávka italského vztahového snímku Naprostí cizinci, jenž se v roce 2016 dočkal výrazného diváckého úspěchu a obdržel řadu ocenění. […] Posted in Filmové recenze
  • Jako letní sníh - Komenský rules!5. ledna 2021 Jako letní sníh - Komenský rules! Dokudrama Jako letní sníh mapuje životní příběh Jana Amose Komenského (David Švehlík/Alois Švehlík), který se stal kvůli svým přesvědčením a názorům patrně nejznámějším českým vyhnancem. […] Posted in TV Recenze
  • Pražské orgie14. října 2019 Pražské orgie Pražské orgie podle stejnojmenné předlohy americké literární legendy, Philipa Rotha, jednoho z nejrespektovanějších světových spisovatelů, jsou sedmý celovečerní film režisérky Ireny […] Posted in Speciály
  • Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka17. července 2019 Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka Snímek režiséra Roberta Sedláčka pojednává o skupince lidí, kteří se sešli na odlehlém místě Šumavy, aby zde společně bojovali se závislostí na drogách. Příběh začíná ve chvíli, kdy do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film30. prosince 2018 Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film Režisérka Irena Pavlásková natáčí film Pražské orgie. Scénář napsala podle slavné knihy nedávno zesnulé americké literární legendy, držitele Pulitzerovy ceny, Man Bookerovy ceny a desítek […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Anděl Páně 219. listopadu 2018 Anděl Páně 2 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze […] Posted in Galerie
  • Génius (Johnny Flynn a Geoffrey Rush jako Einstein)8. září 2018 Génius (Johnny Flynn a Geoffrey Rush jako Einstein) V pátek 7.9.2018 měl na ČT premiéru seriál Génius. 30. 4. 2017 měl na ČR premiéru na National Geographic. Upoutávka tohoto seriálu běžela minimálně měsíc předem, o to více mě překvapilo a […] Posted in TV Recenze
  • Klára Issová (Hlavní postava filmu Olga (18–38 let)) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci21. ledna 2018 Klára Issová (Hlavní postava filmu Olga (18–38 let)) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Manželka, milenka, studentka, matka, prodavačka spodního prádla a psycholožka, to vše je Olga, kterou hrajete ve filmu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Ve které z těchto poloh Olgy jste […] Posted in Rozhovory
  • Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce Pohádka Anděl Páně 2 je zasazena do zimního období, jemuž se vzhledem k charakteru letošní zimy muselo pomoci. Na dosněžení se spotřebovalo 260 velkých pytlů sněhu vyrobeného z papírové […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60160 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61819 KB. | 22.09.2023 - 05:46:07