Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Klára Issová o své roli ve filmu Pražské orgie

Klára Issová o své roli ve filmu Pražské orgie

word image

Nový film Pražské orgie pod­le stej­no­jmen­né před­lo­hy ame­ric­ké lite­rár­ní legen­dy, Philipa Rotha, jed­no­ho z nej­re­spek­to­va­něj­ších svě­to­vých spi­so­va­te­lů, drži­te­le Pulitzerovy ceny za belet­rii, Mezinárodní Man Bookerovy ceny a desí­tek dal­ších pres­tiž­ních lite­rár­ních oce­ně­ní, kte­rý nato­či­la reži­sér­ka Irena Pavlásková, vstou­pí do kin ten­to týden, 10. říj­na 2019.

Roli hereč­ky Evy Kalinové, kte­rá po vyha­zo­vu z diva­dla v Praze začí­ná nový život v Americe, vytvá­ří Klára Issová.Bylo pro mě láka­vé si zahrát hereč­ku, a navíc je to hereč­ka, kte­rá se vyrov­ná­vá s tím, že o všech­no při­šla - o slá­vu, o svo­je posta­ve­ní, o to kdy byla zvyk­lá, že ji lidé obdi­vo­va­li, chvá­li­li, tles­ka­li jí. Samo o sobě je těž­ké, když člo­věk tohle ztra­tí, a i když si tře­ba může tisíc­krát říkat, že bude v poho­dě, jde dál … tak to s ním zamá­vá. Eva se sna­ží jít dál, je v ní odva­ha a odhod­lá­ní, ale pořád ji něco sta­hu­je zpát­ky. Nachází se na roz­hra­ní, kdy dělá nová roz­hod­nu­tí v živo­tě a mně se líbi­lo, že má v sobě odhod­lá­ní, i když ji str­há­vá vel­ký smu­tek,“ říká o své posta­vě Klára Issová.

Jak se jí líbil scé­nář? Znala před­lo­hu slav­né­ho Philipa Rotha? Klára Issová odpo­ví­dá na videu zde:

V hlav­ních rolích Pražských orgií uvi­dí­me kanad­ské­ho her­ce Jonase Chernicka a rus­kou hereč­ku Ksenii Rappoport, kte­rá pra­vi­del­ně natá­čí ve Francii a hlav­ně v Itálii, kde také zís­ka­la mno­ho cen, mezi nimi cenu pro nej­lep­ší hereč­ku roku a na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách Volpiho pohár pro nej­lep­ší hereč­ku. Z čes­kých her­ců se kro­mě Kláry Issové před­sta­ví Pavel Kříž, Jiří Havelka, Martin Stránský nebo Miroslav Táborský, dále uvi­dí­me tře­ba Jana Hrušínského, Petra Vondráčka, Viktora Dvořáka a Jakuba Wehrenberga.

Pro sce­nárist­ku a reži­sér­ku Irenu Pavláskovou jsou Pražské orgie pod­le kni­hy Philipa Rotha sed­mým celo­ve­čer­ním hra­ným fil­mem. Je to popr­vé v ději­nách čes­ké­ho fil­mu, kdy čes­ký tvůr­ce osob­ně zís­kal na film prá­va od tako­vé žijí­cí lite­rár­ní veli­či­ny, drži­te­le Pulitzerovy ceny za belet­rii, Mezinárodní Man Bookerovy ceny a desí­tek dal­ších pres­tiž­ních lite­rár­ních oce­ně­ní. Za svo­je fil­my zís­ka­la Irena Pavlásková na dvě desít­ky oce­ně­ní, včet­ně význam­ných oce­ně­ní z nej­pres­tiž­něj­ších fes­ti­va­lů kate­go­rie A, jako je Zvláštní cena z MFF Cannes, Grand Prix z MFF Montrealu, čty­ři ceny z MFF Moskva, dále Grand Prix Paříž Cretéil a mno­hé jiné. Její fil­my se kro­mě toho těší divác­ké návštěv­nos­ti, její film Čas dlu­hů byl divác­ky nej­ú­spěš­něj­ším čes­kým fil­mem roku 1998 její zatím posled­ní režij­ní počin sní­mek Fotograf byl dru­hým nej­na­vště­vo­va­něj­ším čes­kým fil­mem roku 2015.

Spisovatel Philip Roth vychá­zel při psa­ní nove­ly Pražské orgie z vlast­ních zážit­ků. Roth v 70. letech do Prahy jez­dil a setká­val se s čes­ký­mi zaká­za­ný­mi auto­ry – Kunderou, Klímou, Vaculíkem a jiný­mi. Rovněž se stý­kal s čes­kou komu­ni­tou v New Yorku, v 70.a 80. letech posky­to­val pod­po­ru čes­ko­slo­ven­ským spi­so­va­te­lům. V roce 1976 odmít­la komu­nis­tic­ká moc Rotha do Československa vpus­tit, vrá­til se až v roce 1990. Philip Roth zemřel ve věku 85 let v břez­nu 2018.

Film Pražské orgie pro­du­ku­je spo­leč­nost Prague Movie Company Ireny Pavláskové a Viktora Schwarcze. Viktor Schwarcz pat­ří k nej­re­spek­to­va­něj­ším čes­kým pro­du­cen­tům posled­ní­ho dva­ce­ti­le­tí. Je drži­te­lem Českého lva pro nej­lep­ší film za sní­mek Poupata. Jako nezá­vis­lý pro­du­cent je pode­psán pod dvě­ma desít­ka­mi čes­kých fil­mů, s Irenou Pavláskovou spo­lu­pra­co­val již na fil­mech Zemský ráj to napo­hled (2009) a Fotograf (2015).

Koproducenty fil­mu jsou Česká tele­vi­ze, kre­a­tiv­ní pro­du­cent­kou je Alena Müllerová, Eydelle Film, Cineart TV Prague, Europeana Production, Analog Vision, film vzni­ká s pod­po­rou Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, slo­ven­ským kopro­du­cen­tem je spo­leč­nost ARINA s pod­po­rou Audiovizuálneho fon­du. Vznik fil­mu pod­po­řil pro­gram MEDIA a Nadační fond Praha ve fil­mu - Prague Film Fund. Distributorem je Bioscop.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,76452 s | počet dotazů: 210 | paměť: 50195 KB. | 11.04.2021 - 19:48:22