Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Klára Issová (Hlavní postava filmu Olga (18–38 let)) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Klára Issová (Hlavní postava filmu Olga (18–38 let)) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Zoufale
Zoufale
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Manželka, milen­ka, stu­dent­ka, mat­ka, pro­da­vač­ka spod­ní­ho prádla a psy­cho­lož­ka, to vše je Olga, kte­rou hra­je­te ve fil­mu Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci. Ve které z těch­to poloh Olgy jste se cíti­la nej­při­ro­ze­ně­ji a nao­pak?

Role Olinky pro mne byla vel­mi zají­ma­vá prá­vě pro­to, že sle­du­je­me život jed­né ženy od její­ho mlá­dí až po dospě­lost. Proto jsem si o Olince vytvo­ři­la uce­le­nou před­sta­vu, o jejím cha­rak­te­ru, dět­ství. Jaké jsou její klad­né i zápor­né vlast­nos­ti, její vlast­ní pře­káž­ky, kom­plexy. Co má ráda, v co věří, co jsou její přá­ní a tuž­by. Z toho jsem pak vychá­ze­la, tak­že žád­ná z poloh pro mne pak neby­la cizí. Měla jsem pro Olinku pocho­pe­ní v kaž­dém věku a jen jsem se ji sna­ži­la věro­hod­ně zahrát.

Olga ve fil­mu poro­dí. Absolvovala jste něja­ký před­po­rod­ní kurz, aby scény vypa­da­ly co nej­při­ro­ze­ně­ji?

Předporodní kurz jsem absol­vo­vat nemu­se­la. Už dří­ve jsem byla jed­no­mu poro­du pří­tom­na a také jsem vidě­la doku­ment o poro­dech. To mi pro před­sta­vu sta­či­lo.

Scénář vám přede­pi­su­je i něko­lik nebez­peč­ných scén, jako je jíz­da na koni, převráce­ní se během plav­by v kánoi či neho­da na kole. Točila jste tyto zábě­ry sama? Byl jejich vznik nebez­peč­ný?

Paradoxně mám tyhle výzvy ráda a vždy je také ráda absol­vu­ji sama. Jednak se tím něco učím a jed­nak mne bavi­lo si osvo­jit věci, kte­ré nedě­lám běž­ně. V tom­to fil­mu bylo oprav­du hod­ně scén, kde nám pomá­ha­li kaska­dé­ři. Já si vždy s nimi celou věc nazkou­še­la. Hlavně dbám na to, abych vědě­la přes­ně, co mám dělat, kam padat, zda je to bez­peč­né atd. Příprava je nej­dů­le­ži­těj­ší, být v kli­du a vše si při­pra­vit. Pak už do toho jdu napl­no. A byla jsem ráda, když mě kaska­dé­ři pochvá­li­li, že bych se tím moh­la živit. (smích)

Ve fil­mu se nachá­zí i obna­žené momen­ty. Jak k jejich natá­če­ní při­stu­pu­je­te? Probíhal při jejich vzni­ku na pla­ce např. přís­něj­ší režim s co nejméně počet­ným štábem?

Ano, vždy žádám, aby na pla­ce při tako­vých scé­nách bylo co nejmé­ně lidí. Takové scé­ny mi neva­dí, jsou sou­čás­tí celé­ho pří­bě­hu, ale urči­tý kom­fort vyža­du­ji. Soukromí je věc, kte­rou při natá­če­ní oprav­du neza­ži­je­te. Člověk se ote­ví­rá před štá­bem, pře­ko­ná­vá stud i strach, vše se točí kolem emo­cí. Také jste neu­stá­le pod drob­no­hle­dem kos­tým­ní a mas­kér­ské slož­ky, také skrip­tu. Člověk není nikdy sám, ale i přes­to se musí neu­stá­le sou­stře­dit. Herci jsou asi více zvyklí se obna­žo­vat, jak fyzic­ky, tak dušev­ně. (smích)

Po lás­ce prahnou­cí Olga udě­lá v hon­bě za báječ­ným vzta­hem téměř coko­liv. Myslíte si, že je ten­to pří­stup správ­ný, nebo se má nechat lás­ce vol­ný prů­běh a počkat, až vám ten pra­vý sám zkří­ží ces­tu?

Myslím, že kouz­lo a prav­di­vost toho­to fil­mu je prá­vě v tom, že kaž­dý člo­věk v něja­ké fázi své­ho živo­ta zaži­je urči­tou urput­nost, chtě­ní, sna­že­ní se… Dělá to stá­le doko­la, dokud nezjis­tí, že mu to nic dob­ré­ho nepři­ná­ší. Že sna­ha vyho­vět ostat­ním, rodi­ně či něja­kým spo­le­čen­ským před­sud­kům, jak by to mělo být, nako­nec vždy vede do smut­ku. Pak to člo­věk jed­no­ho dne pře­sta­ne dělat, pře­sta­ne se sna­žit. Je důle­ži­té uvě­do­mit si, kdo jsem, a být sám se sebou srov­na­ný.

 S Olgou se sezná­mí­me jako s díven­kou a opouš­tí­me ji jako dospě­lou ženu, což s sebou při­ná­ší spous­tu hodin strá­ve­ných v maskérně a kostymérně. Která z vašich pro­měn pro vás byla nej­ví­ce šoku­jí­cí a ve které jste se cíti­la nejlépe?

Nejvíc šoku­jí­cí byla mas­ka, kdy se Olinka ocit­ne v nemoc­ni­ci po těž­kém úra­zu. Nateklý obli­čej, krva­vé oko, mod­ři­ny a sád­ra na ruce. Vypadala jsem jak mumie, což bylo vel­mi zábav­né pro oko­lí. Když jsem při­šla popr­vé na plac s tou­to mas­kou, tak mě oprav­du nikdo nepo­znal. Jinak mě bavi­la i mas­ka „mla­dé“ Olinky a její puber­tál­ní zjev, kdy jsem měla tupé s ofin­kou a nosi­la pří­šer­ný mode­ly.

Dlouho jsme byli o váš kome­di­ál­ní talent ochu­ze­ni. Poprvé jste nás roze­smá­la v úspěšném fil­mu Všechno, nebo nic. Tehdy jste pro­zra­di­la, že jste se nového žán­ru tro­chu bála, ale byla to pro vás výzva. Byla jste si ten­to­krát, po úžasném diváckém ohla­su, jis­těj­ší?

Jistější jsem byla a také jsem k tomu při­stu­po­va­la s vět­ší hra­vos­tí. Byla to úpl­ně jiná posta­va než Vanda. Nejvíce mi pomoh­lo to, že jsem si celou roli detail­ně roze­bra­la. Přípravu celé role jsem děla­la před natá­če­ním fil­mu a vlast­ně jsem si vymys­le­la spous­tu dal­ších detai­lů, kte­ré ve scé­ná­ři neby­ly, abych posta­vu Olinky zna­la skrz naskrz. Pak jsem ji měla tak dob­ře zma­po­va­nou, že jsem se při natá­če­ní už jen necha­la vést samot­nou rolí a také reži­sé­rem Filipem Renčem, spo­lu­hrá­či a jed­not­li­vý­mi scé­na­mi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Známí neznámí – Recenze – 60 %31. března 2022 Známí neznámí – Recenze – 60 % Česká komedie Známí neznámí vznikla jako věrná předělávka italského vztahového snímku Naprostí cizinci, jenž se v roce 2016 dočkal výrazného diváckého úspěchu a obdržel řadu ocenění. […] Posted in Filmové recenze
  • Jako letní sníh - Komenský rules!5. ledna 2021 Jako letní sníh - Komenský rules! Dokudrama Jako letní sníh mapuje životní příběh Jana Amose Komenského (David Švehlík/Alois Švehlík), který se stal kvůli svým přesvědčením a názorům patrně nejznámějším českým vyhnancem. […] Posted in TV Recenze
  • Pražské orgie14. října 2019 Pražské orgie Pražské orgie podle stejnojmenné předlohy americké literární legendy, Philipa Rotha, jednoho z nejrespektovanějších světových spisovatelů, jsou sedmý celovečerní film režisérky Ireny […] Posted in Speciály
  • Klára Issová o své roli ve filmu Pražské orgie8. října 2019 Klára Issová o své roli ve filmu Pražské orgie Nový film Pražské orgie podle stejnojmenné předlohy americké literární legendy, Philipa Rotha, jednoho z nejrespektovanějších světových spisovatelů, držitele Pulitzerovy ceny za beletrii, […] Posted in Rozhovory
  • Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka17. července 2019 Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka Snímek režiséra Roberta Sedláčka pojednává o skupince lidí, kteří se sešli na odlehlém místě Šumavy, aby zde společně bojovali se závislostí na drogách. Příběh začíná ve chvíli, kdy do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film30. prosince 2018 Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film Režisérka Irena Pavlásková natáčí film Pražské orgie. Scénář napsala podle slavné knihy nedávno zesnulé americké literární legendy, držitele Pulitzerovy ceny, Man Bookerovy ceny a desítek […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Anděl Páně 219. listopadu 2018 Anděl Páně 2 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze […] Posted in Galerie
  • Génius (Johnny Flynn a Geoffrey Rush jako Einstein)8. září 2018 Génius (Johnny Flynn a Geoffrey Rush jako Einstein) V pátek 7.9.2018 měl na ČT premiéru seriál Génius. 30. 4. 2017 měl na ČR premiéru na National Geographic. Upoutávka tohoto seriálu běžela minimálně měsíc předem, o to více mě překvapilo a […] Posted in TV Recenze
  • Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce Pohádka Anděl Páně 2 je zasazena do zimního období, jemuž se vzhledem k charakteru letošní zimy muselo pomoci. Na dosněžení se spotřebovalo 260 velkých pytlů sněhu vyrobeného z papírové […] Posted in Speciály
  • Anděl Páně 2 - Pohled do maskérny - Největší problém jsou červené nosy2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Pohled do maskérny - Největší problém jsou červené nosy Hlavní maskérkou filmu Anděl Páně byla 2 Andrea McDonald. Liší se práce maskéra u pohádky oproti třeba dramatickému filmu? „Tak je to pro děti a musí to být hezké, a tady jsme si mohli i […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,55847 s | počet dotazů: 258 | paměť: 60967 KB. | 04.10.2022 - 09:09:57