Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Klára Černá – Hana Hrdličková – Pavlína Janíčková: Říkanky ze školky pro kluky a pro holky

Klára Černá – Hana Hrdličková – Pavlína Janíčková: Říkanky ze školky pro kluky a pro holky

Rikanky
Rikanky

V nakla­da­tel­ství Edika vyšla skvě­lá inspi­ra­tiv­ní kníž­ka nejen pro uči­tel­ky z mateř­ských škol, ale i pro vedou­cí dět­ských sku­pin, rodin­ných cen­ter a klubí­ků pro nejmen­ší. Radost udě­lá také hra­vým mamin­kám. Jde o sou­bor říka­nek, mnoh­dy zhu­deb­ně­ných, kte­ré sice ješ­tě vět­ši­nou nezná­te, ale urči­tě si je zami­lu­je­te.

Více jak pade­sát říka­nek vychá­zí z dět­ské­ho svě­ta a vší­má si věcí, jevů a zví­řat kolem nás. Jsou zvuč­né, tak­že se dob­ře pama­tu­jí a svým obsa­hem vybí­ze­jí k pohy­bo­vým úko­nům.  Jak napsa­ly v úvo­du autor­ky: „Děti v před­škol­ním věku se cho­va­jí vel­mi bez­pro­střed­ně. Jsou při­ro­ze­ně zví­da­vé a plné ener­gie – běha­jí, zkou­ma­jí svět kolem sebe, když usly­ší pís­nič­ku, tan­čí, a když je zaujme něja­ká říkan­ka, mohou ji opa­ko­vat stá­le doko­la, jeli­kož z ní mají radost. Proto se akti­vi­ty, kte­ré dětem navr­hu­je­me, sna­ží­me maxi­mál­ně při­způ­so­bit tomu, co je pro ně při­ro­ze­né – hře, tvo­ře­ní a pře­de­vším pohy­bu.“

Právě roz­voj pohy­bo­vých doved­nos­tí je pro děti ve věku 3 až 6 let klí­čo­vý. Podporuje totiž správ­ný růst, ale i roz­voj psy­chi­ky, řečo­vých schop­nos­tí nebo před­sta­vi­vos­ti.

Mezi pohy­bo­vý­mi bás­nič­ka­mi nechy­bí noto­ric­ky zná­mé Kolo, kolo mlýn­ský, Travička zele­ná nebo Zlatá brá­na. Většina jich je nových. Lze je vyu­žít při běž­ných den­ních čin­nos­tech, napří­klad říkan­ku Po ránu pro ran­ní roz­cvič­ku, říkan­ku Prší jako uvol­ně­ní prs­tí­ků a ruky před malo­vá­ním, Uklízecí pís­nič­ku na uklí­ze­ní po hře. Některé říkan­ky skvě­le uve­dou nový blok čin­nos­tí, stří­da­jí­cích se napří­klad při změ­ně roč­ních obdo­bí. Třeba Zima, Zimní a Vločka odka­zu­jí k nej­stu­de­něj­ší­mu roč­ní­mu obdo­bí. „Spadla mi na ruku sně­ho­vá vločka, je krás­ně bílá, jak naše kočka. Než se pak roz­pus­tí, tro­šič­ku zebe. A naše kočič­ka? Ta jenom pře­de,“ zní říkan­ka Vločka, kte­rou dopro­vá­zí vese­lá tema­tic­ká barev­ná ilu­stra­ce. Na pro­tistra­ně říkan­ky najde­te vždy dopo­ru­če­nou akti­vi­tu, někdy i noto­vý zápis. V pří­pa­dě Vločky jde o ve čtyřech kro­cích popsa­né pro­ta­že­ní jako­by chyt­nu­tím sně­ho­vé vloč­ky, pro­táh­nu­tím zad jako kočka, tře­ní dla­ní o sebe a schou­le­ní se do koči­čí­ho klubíč­ka. Tyto kro­ky zná­zor­ňu­je v jed­not­li­vých úko­nech nakres­le­ná posta­vič­ka dítě­te.

Některé říkan­ky se zamě­řu­jí na pro­ta­že­ní celé­ho těla, jiné na jeho část či čás­ti. V pří­pa­dě někte­rých lze vyu­žít kolek­tiv, u jiných jde o samo­stat­nou čin­nost.

Knížka je veli­ce pěk­ně ilu­stro­va­ná a má lát­ko­vou zálož­ku, tak­že hra­vě najde­te strán­ku, na kte­ré jste skon­či­li posled­ně.


  • Říkanky ze škol­ky pro klu­ky a pro hol­ky
  • Autor: Klára Černá – Hana Hrdličková – Pavlína Janíčková
  • Ilustrace: Miroslav Růžek
  • Počet stran: 96
  • Nakladatelství: Edika, Brno
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,35146 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56646 KB. | 29.06.2022 - 11:49:16