Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Klan létajících dýk

Klan létajících dýk

Po his­to­ric­ky ladě­ném fil­mu Hrdina při­chá­zí reži­sér Zhang Yimou s novým kung-fu sním­kem Klan léta­jí­cích dýk. Tentokrát půjde o roman­tic­ky ladě­nou legen­du, ve kte­ré se mísí lás­ka s bojo­vým umě­ním a jak sám Zhang Yimou říká „Je to pocta fil­mům o kung fu.“

Klan léta­jí­cích dýk je taj­ná sku­pi­na lidí, kte­rá boju­je pro­ti stát­ní korup­ci a zlo­vů­li tím, že bere boha­tým a dává chudým. Jak název napo­ví­dá, jejich bojo­vé umě­ní je zalo­že­no pře­de­vším háze­cích nožích. A pro­to­že nejde o kla­sic­ký akč­ní film, ale o legen­du, moh­li tvůr­ci popus­tit uzdu fan­ta­zii, aniž by muse­li čelit nař­če­ním z nere­ál­nos­ti bojo­vých scén. Kromě začát­ku fil­mu jsou léta­jí­cí nože pou­ži­ty ve všech bojo­vých scé­nách a jejich let je nále­ži­tě umoc­něn buď zpo­ma­le­ním nebo jiným efek­tem.

Klan léta­jí­cích dýk je samo­zřej­mě trnem v oku čín­ské poli­cii. Vůdce kla­nu pro­ná­sle­do­va­li tři měsí­ce a když ho koneč­ně zabi­li, klan si máv­nu­tím prout­ku dosa­dil vůd­ce nové­ho a ve své čin­nos­ti pokra­čo­val. Kapitán Leo (Andy Lau) a Jin (Takeshi Kaneshiro) pro­to při­pra­vu­jí léč­ku.

Převlečený Jin vysvo­bo­dí z věze­ní sle­pou taneč­ni­ci Mei (Zhang Ziyi), o kte­ré si mys­lí, že pat­ří ke kla­nu. Snaží si zís­kat její důvě­ru a přes ní se dostat kla­nu na kobyl­ku. Problém nasta­ne v momen­tě, kdy se Jin do Mei zami­lu­je. Vůbec se mu nedi­vím, pro­to­že Mei je sku­teč­ně vel­mi krás­ná. Přestože je sle­pá, tak doko­na­le vlád­ne bojo­vým umě­ním kla­nu.

Jenže to není samo­zřej­mě všech­no. Režisér nám v tom­to fil­mu při­pra­ví něko­lik pře­kva­pe­ní, kte­rá zce­la zvrá­tí děj. Je to ten druh pře­kva­pe­ní, kte­ré sebe­po­zor­něj­ší divák nemů­že před­ví­dat, pro­to­že tam zkrát­ka není žád­ná naráž­ka ani zmín­ka. Prostě se najed­nou dozví­te zce­la nová fak­ta, ale neřek­ne­te si „Proč mě to nena­padlo dřív“, pro­to­že vás to pros­tě napad­nout nemoh­lo. Je to tako­vá hra, kdy vám reži­sér stá­le dává naje­vo, že je to on, kdo urču­je, jak film bude pokra­čo­vat.

Co scé­na, to uni­kát. Ve srov­ná­ní s hrdi­nou je Klan léta­jí­cích dýk více roman­tic­ký a mož­ná ješ­tě barev­něj­ší. Naopak zůstá­va­jí úchvat­né sce­né­rie čín­ské pří­ro­dy a nád­her­ná hud­ba, kte­rá celý film dopro­vá­zí. Myslím, že Klan léta­jí­cích dýk může­me s kli­dem ozna­čit za skvost sou­čas­né čín­ské kine­ma­to­gra­fie a kung-fu fil­mů.

A ješ­tě neco: Nevím, jest­li ke Klanu bude časem čes­ký dabing, ale roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji původ­ní zně­ní s titul­ky, jinak se ochu­dí­te o část atmo­sfé­ry, kte­rou tomu­to fil­mu původ­ní zně­ní dává.

O filmu:

Klan léta­jí­cích dýk
Čína, Hongkong; 2004; 119 min
Oficiání web: House of Flying Daggers
Režie: Yimou Zhang
V hlav­ních rolích: Takeshi Kaneshiro, Andy Lau, Ziyi Zhang, Dandan Song


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23158 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56627 KB. | 30.06.2022 - 12:39:45