Kritiky.cz > Filmové recenze > Klan létajích dýk

Klan létajích dýk


V posled­ní době nej­o­pě­vo­va­něj­ší čín­ský reži­sér, Zhang Yimou, jehož Hrdina byl nomi­no­ván na cenu Akademie vypus­til do svě­ta své dal­ší dílo, a i to má na sobě nálep­ku „Oscar nomi­nee“. Klan léta­jí­cích dýk (pocho­pi­tel­něj­ší by byl Dům léta­jí­cich dýk) je prý napí­na­vým akč­ním fil­mem o kung fu, kte­rý nechce uka­zo­vat oby­čej­né boje, ale i roman­tic­ký pří­běh o lás­ce. No, budiž. Díky úvod­ní­mu slo­vu, zjiš­ťu­je­me, že se oci­tá­me v roce 859 naše­ho leto­poč­tu, v době vlá­dy dynastie Tang. Ta byla v době své­ho roz­kvě­tu jed­nou z nej­o­sví­ce­něj­ších říší čín­ské his­to­rie, nyní se však nachá­zí v úpad­ku. Císař není scho­pen vlád­nout a vlá­da je samo­zřej­mě zko­rum­po­va­ná. Po zemi se šíří nepo­ko­je a čet­né povsta­lec­ké armá­dy se začí­na­jí bou­řit. Ta, kte­rá je nej­vět­ší, ta, kte­rá bere boha­tým a dává chudým si říká Klan léta­jí­cích dýk. Jakousi poli­cej­ní nut­nos­tí je ten­to klan zlik­vi­do­vat, najít jejich nové­ho vůd­ce a zne­škod­nit ho. Hlavní zástup­ci oblas­ti Leo a Jin dosta­nou roz­kaz pola­pit vůd­ce kla­nu během dese­ti dní. Kapitán Leo pode­zí­rá novou taneč­ni­ci v míst­ním Pivoňkovém pavi­lo­nu, sle­pou Mei, že je dce­rou staré­ho vůd­ce. Leo vymys­lí plán, kdy nechá Mei zatknout a vyslý­chat. Když Mei odmít­ne pro­zra­dit coko­li o Klanu léta­jí­cích dýk, dva kapi­tá­ni vymys­lí jiný plán. Kapitán Jin před­stí­rá, že je bojov­ník „Vítr“ a osvo­bo­dí Mei z věze­ní. Tím si zís­ká její důvě­ru a odve­ze ji na skry­tou základ­nu Klanu léta­jí­cích dýk. Jejich záměr se zdá být úspěš­ný, ale „nic není tako­vé, jaké se to zdá být“. Mei se do své­ho tajem­né­ho ochrán­ce brzy zami­lu­je a on do ní. Oba dva se sna­ží nedá­vat své city naje­vo, ale v roman­tic­kých kou­tech pří­ro­dy je těž­ké nepod­leh­nout váš­ni. To se již, ale ve vzdu­chu vzná­ší pach úřed­nic­kých bojov­ní­ků, jenž nezna­jí Jina a jejich plán. A síd­lo Klanu léta­jí­cích dýk, kte­ří jsou všu­dypří­tomní, je na dohled. Tož pří­běh fil­mu ve své nece­lé bar­vi­tos­ti. (Komu to sta­čí, ať radě­ji nečte dál.)

„Hrdina“ měl v sobě zvlášt­ní kouz­lo, zají­ma­vý styl vyprá­vě­ní a jem­ně načrt­nou zají­ma­vou poin­tu na poza­dí sno­vé kra­ji­ny. „Klan léta­jí­cích dýk“ je však pou­ze oby­čej­né love sto­ry léta­jí­cích bam­bu­sů s jas­ným kon­cem, kdy for­ma zakrý­vá myš­len­ku, kte­rá se s tím nechce smí­řit. A tak se lep­ka­vě sna­ží něčím pře­kva­pit, zvrá­tit domněn­ky, ale vše je mar­né. Již při hře na ozvě­nu v Pivoňkovém pavi­ló­nu je pozor­něj­ším jas­né, že to s tou sle­po­tou nebu­de zas tak žha­vé, a poté co kusem lát­ky vytáh­ne meč z pochvy, zakrou­ží s ním nad hla­vou, musí být jas­né všem, že sle­du­jí čín­ské fan­ta­zy, kte­ré pou­ze dob­ře vypa­dá. Ano, vizu­ál­ní a zvu­ko­vá strán­ka fil­mu je sku­teč­ně dohna­ná do nepři­ro­ze­né doko­na­los­ti. Již zmí­ně­ná hra na ozvě­nu, kdy Mei roze­zvu­ču­je svý­mi roze­vlá­tý­mi ruká­vy v kru­hu roze­sta­vě­né bub­ny tak, jak na ně před­tím Leo hází fazo­le, je nej­úchvat­něj­ší scé­nou fil­mu. Přepjatost je jis­tě dal­ším her­cem. Lokace, při­po­mí­na­jí­cí lou­ky a lesy někde u Hoštic nebo v Kokořínském údo­lí, dove­dl Zhang Yimou do pří­rod­ní bez­chyb­nos­ti, sou­hry a bar­vi­tos­ti. Scéna žlu­té­ho lis­tí pře­bí­há do čer­ve­né, vybled­lé lou­ky se mění do zele­ných strom­ků, mod­ré nebe začí­ná bělet. Dokonalost je afek­to­va­nos­tí. A F.A. Brabec se svou Kytice puká závis­tí. Stejně jako všich­ni zvu­ka­ři. Slyšíme všech­ny detai­ly, šumě­ní mate­ri­á­lů, kte­ré se tře, kte­ré na sebe nará­ží. Slyšíme dopa­dy oce­le na sklo, lát­ky na kůži bub­nů, nára­zy šípů do dře­va, kopů do těla, šavlí a mečů do sebe samot­ných, sly­ší­me spa­da­né lis­tí, zlo­me­né vět­vič­ky bam­bu­sů. To vše by se mělo být sou­čás­tí soun­d­trac­ku.

Souboje se svě­do­mi­tě stří­da­jí s intim­ní­mi roz­ho­vo­ry o lás­ce či o pod­lých plá­nech. Bojové stře­dy jsou balet­ně pře­hled­né, zalo­že­né na per­fekt­ní kom­po­zi­ci zábě­rů. Ano, méně se lítá, neko­na­jí se masiv­ní wire-fu, akce jsou více pozemš­těj­ší, ale k jejich spo­ko­je­né­mu pro­ži­tí je pře­ci jen potře­ba odlou­čit se od reál­né­ho myš­le­ní. Jelikož jinak Vám budou vadit léta­jí­cí nože vzdu­chem, kte­ré v něm doká­ží napsat malou náso­bil­ku, šípy, kte­ré se z vese­la kuleč­ní­ko­vě odrá­že­jí od ští­tu, neko­neč­né bam­bu­so­vé oště­py, kte­ré jsou jen o krok za pro­ná­sle­do­va­ný­mi, oště­py, kte­ré svě­do­mi­tě doká­ží vytvo­řit věze­ní. Ale i po tom­to oproš­tě­ní jsou na scé­ně stá­le vybled­lé cha­rak­te­ry postav, kte­rou jsou jen kuli­sa­mi s prázd­ný­mi dia­lo­gy. Dialogy rádo­by filo­zo­fu­jí­cí­mi o vět­ru a lás­ce a nemož­nos­ti. Ani krás­ná Ziyi Zhang (hlav­ní před­sta­vi­tel­ka z Tygra a draka, kte­rá se ve ved­lej­ší roli obje­vi­la i v Hrdinovi) Vás nepod­lo­mí, neu­hra­ne tak, že by jste věři­li slo­vům a činům, jen Vám jis­tě při závě­reč­né scé­ně vykouz­lí úsměv na tvá­ři. Celá tato scé­na se nej­spí­še ode­hrá­vá, pod­le změ­ny poča­sí, asi čtvrt roku. Z  čtyř­líst­ko­vé lou­ky se náh­le stá­vá Sibiř. Nechci popi­so­vat co a jak, i když to všem musí být jas­né, kdo zemře, kdo se obě­tu­je, ale nejde nezmí­nit plyt­kou počí­ta­čo­vě čer­ve­nou krev, nevy­gra­do­va­nost situ­a­ce, zvlášt­ní druh pře­ži­tos­ti, detail­ní záběr letí­cí kap­ky krve, kte­rou dýka roz­sek­ne. Jen se divím, že si člo­věk nevrá­tí bume­ran­go­vou dýku zpát­ky do rány, aby nekr­vá­cel. Zklamáním pro mne byla i vel­ko­le­pá scé­na boje stráž­ců pořád­ku s Klanem léta­jí­cích dýk, vypa­da­jí jako z pohád­ky o dědeč­ko­vi Hříbečkovi, kte­rá se radě­ji neko­na­la.

Na prv­ní pohled krás­ný, uce­le­ný a slič­ný, ale pokud se podí­vá­me blí­že vidí­me a cítí­me jen dutost a prázd­no­tu, samo­ú­čel­nost, kde si všich­ni roz­mýš­le­jí to, co si roz­myš­le­ním roz­mys­le­li. Zhang Yimou není filo­zo­fu­jí­cím čín­ským reži­sé­rem, kte­rý ve fil­mu řeší exis­ten­ci­ál­ní pro­blémy, ale mám pocit, že na poza­dí bojů, by rád byl. Snímek „Klan léta­jí­cích dýk“ je jen tuc­to­vou podí­va­nou s vizu­ál­ní boha­tostí, kte­rý zůstal zasně­žen a pora­žen „Hrdinou“.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Klan létajících dýk17. března 2005 Klan létajících dýk Po historicky laděném filmu Hrdina přichází režisér Zhang Yimou s novým kung-fu snímkem Klan létajících dýk. Tentokrát půjde o romanticky laděnou legendu, ve které se mísí láska s bojovým […]
  • Klan létajících dýk - House of Flying Daggers31. srpna 2005 Klan létajících dýk - House of Flying Daggers dyž před některými lidmi prohlásíte, že to, na co se budete dívat je asijský film, začnou ohrnovat nos, že nejsou zvědaví na neustále mlácení lidí přes kebuli. Jenže tituly jako Tygr a […]
  • Ya yen - The Banquet26. listopadu 2006 Ya yen - The Banquet K mému velkému potěšení začaly před pár roky filmy z asijské produkce opět zaplňovat sedadla i západních kin. Přispěly k tomu dechberoucí hity jako Tygr a drak, Hrdina nebo Klan létajích […]
  • Noc úplňku - Joong-cheon31. března 2008 Noc úplňku - Joong-cheon O Noci úplňku jsem něco málo četl pár měsíců před jeho vydáním, ale časem jsem na něj zapomněl. Narazil jsem na něj znovu až poté, co jsem si prohlížel přehled filmů, která se v daném […]
  • Z cizího krev neteče (Identity Thief) - 50%30. dubna 2013 Z cizího krev neteče (Identity Thief) - 50% Sandy Patterson (Jason Bateman) má milující ženu, dvě roztomilé holčičky a náročnou práci. Život mu ztrpčuje jen jeho nepříjemný šéf, a proto využije nabídku ke změně zaměstnání. Jenže za […]
  • Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla5. března 2015 Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla Když si Cheryl Strayedová rozvazuje tkaničku od pohorky, má už chůze po Pacifické dálkové trase plné zuby. Chce si především odpočinout. Jenže stačí trocha nepozornosti a k nejbližšímu […]
  • Hollywood Ending6. června 2003 Hollywood Ending Woody Allen jako režisér, scénárista a herec v komedii o tom, jak se v Hollywoodu točí filmy a s čím je člověk nucen se potkýat, pokud je v nouzi. Kdo byl největší režisérskou špičkou […]
  • Nouzový východ - 80%7. října 2012 Nouzový východ - 80% Bílý domek na mírném svahu u lesa, zastřižené túje u cesty, krásná manželka v domácnosti láskyplně pečující o solidně vydělávajícího manžela úředníka, dvě děti v naškrobených […]
  • Doom7. ledna 2007 Doom Doom je hrou, která musí být známá každému, kdo ví, že počítač umí dělat i jiné věci, než jen opravovat pravopisné chyby ve Wordu. Pravděpodobně není známější titul v historii elektronické […]
  • Sedmá pečeť – Poetická, dramatická i horrorová báseň o smyslu života3. února 2007 Sedmá pečeť – Poetická, dramatická i horrorová báseň o smyslu života Nevím, jestli jsem zrovna ten správný člověk, který by měl něco psát o sedmé pečeti, snad nejznámějším filmu Ingmara Bergmana. Bylo o něm napsáno už tolik prací, úvah i rozborů jako snad o […]