Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Kino pokladňa ( Aneb, ako sa darí filmom v kinách ) # 2

Kino pokladňa ( Aneb, ako sa darí filmom v kinách ) # 2

rukojmi005
rukojmi005
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak zva­ný smr­ti­a­ci víkend bol to pre štúdiá, šty­ri veľ­ké pre­mi­é­ry, k tomu ešte zotr­vač­nosť pred­chá­d­za­j­úcich hitov, niek­to musel pad­n­úť na hubu a málo zaro­biť. Poďme ale pek­ne po pori­a­d­ku.

Jednoznačne naj­lep­šie dopa­dol horor reži­sé­ra Jamesa Wana. V zaja­tí démo­na, kto­rý mal skrom­ný 20 mili­ó­no­vý roz­po­čet, otvo­ril s neskrom­ný­mi 41,5 mili­ó­n­mi. To je štart, kto­rý by mu moh­li závi­dieť vel­ko­pro­dukč­né bloc­kbus­te­ry, viď del Torrov Pacific rím. Wan má meno a obrov­ské šťas­tie. Nakoľko si zís­kal meno na sérií SAW, tak je teraz aj v obe­hu vďaka Rýchlo a zbe­si­lo 7, čo je zaru­če­ný hit.
Druhé mies­to a titul trval­ka roka, si uchma­tol Ja zlo­duch 2
. Megaúspešné pokra­čo­va­nie štúdia Universal, má na kon­te cez 600 mili­ó­nov, ten­to víkend sa mu poda­ri­lo pri­pí­sať krás­nych 25 mega, gra­tu­lu­je­me a posie­la­me ruže smút­ku Turbovi. Animáku z diel­ne štúdia Fox, kto­ré doňho nasy­pa­lo pekel­ných 135 mili­ó­nov. Očakával sa sto mili­ó­no­vý štart, kto­rý sa neko­nal. Necelých 22 mili­ó­nov je ako päsť na oko a kru­tá rana boxé­rom do žal­úd­ku štúdia Fox, kto­ré malo ďale­ko väč­šie ambí­cie, kto­ré samozrej­me nena­pl­ní. 70 mili­ó­nov, viac si z Ameriky Turbo neod­ne­sie, mož­no svet ho zachrá­ni, no na dvoj­ku zabud­ni­te. Turbo pôjde pek­ne do kúta han­by, spo­lu s Osamelým Jazdcom a im podob­ným smo­li­a­rom. Na štvr­tom mies­te je sequel Machrov, kto­rý si pri­pí­sal sluš­ných sko­ro 20 mili­ó­nov, 80 má z Ameriky na zvy­šok sve­ta sa stá­le čaká. Na pia­tom mies­te, abso­l­út­ne pod­pri­e­mer­ne otvo­ril akč­ný nárez RED 2. Pokračovanie s Bruce Willisom, kto­rý si pri­zval kámo­šov Anthonyho Hopkinsa a Zetu Jonesovú, vystrieľal s divá­kov smut­ných 18 mili­ó­nov. Rozpočet narás­tol na 84 mega, mate­ma­ti­ka jed­no­du­chá, poki­aľ zvy­šok sve­ta neza­be­re, čo prav­de­po­dob­ne neza­be­re, tri­ló­gia z toho nebu­de. Na šies­tom mies­te sa sna­ží zará­bať Pacific rím. Veľkoprodukcia za 19 mili­ó­nov, to bohu žiaľ ale nezvlá­da a pri­po­čí­ta­la si 16 mili­ó­nov, sko­ro 60% pre­pad opro­ti minu­lé­mu týžd­ňu, len potvr­d­zu­je, že 100 mili­ó­no­vú hra­nicu z Ameriky, pre­kro­čí len so šťas­tím Ježišovým. Škoda. Na sed­mič­ke je spo­mí­na­ný minu­lo­týž­de­ný srač­ko­vi­tý maglajz R.I.P.D, kto­rý dostal želez­nou guľou po ksich­te, jak od kri­ti­kov, tak aj od nespo­koj­ných divá­kov. Skoro 13 mili­ó­no­vý otvárak, je na 130 mili­ó­no­vú pro­duk­ciu nao­zaj bla­máž a zbrz­dia ešte viac kari­é­ru Ryanu Reynoldsovy, kto­rý má nao­zaj smo­lu, ale aj Jeff Bridges. Ktorý prekva­puj­úco vo fil­me pre­hrá­va a nao­zaj je na smiech (nie úmy­sel­ne). To je na her­ca, kto­rý doká­že pre­sved­či­vo zahrať aj záclo­nu na okne, nao­zaj smut­né, to je asi jedi­né, čo nás na R.I.P.D môže mrzieť. Pokiaľ máte rozum, tak peni­a­ze za vstup­né, pošli­te rad­šej deťom do Afriky, to bude rozum­nej­šie. Na ďal­ších troch miestach zbie­rajú drob­ky, kto­ré majú už zaro­be­né na kávu. Drsňáčky, Svetová voj­na ZUniverzita pre prí­šer­ky.

O týž­deň roz­dri­a­pe kina Wolverine, kto­rý len med­zi nami, nie­je tak cool a super, ako sľu­bo­va­li tvor­co­via. Podľa všet­ké­ho sa jed­ná o zby­toč­ný film s veľ­mi, ale veľ­mi sla­bým až cha­bým finá­le. Konkurovať mu budú The Way, Way back a roman­tic­ka pre násti­le­tých The To-Do list.

Za týž­deň zdar!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,13306 s | počet dotazů: 247 | paměť: 61406 KB. | 28.11.2022 - 05:09:19