Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách)

Kino pokladňa (Aneb, ako sa darí filmom v kinách)

pacific rím
pacific rím

PacificRim Kino pokladňa je nová rubri­ka Film CZ, kto­rá sa zao­be­rá trž­ba­mi fil­mov aktu­ál­ne­ho víken­du. Každý týž­deň Vám bude­me pri­nášať súhrn infor­má­cií, ako sa dari­lo fil­mom v kinách a ako ich zárob­ky, ovplyv­nia her­cov, reži­sé­rov, pro­du­cen­tov, štúdia a hlav­ne fil­my, kto­ré máme radi, ale­bo nao­pak fil­my, za kto­ré by sme ich tvor­cov naj­rad­šej uka­me­ňo­va­li, poprí­pa­de by sme im dopri­a­li jem­nej­ší trest, gilo­tí­nu, ale­bo celo­den­né rozo­be­ra­nie Magnúskovej tvor­by. Pre úpl­nú infor­mo­va­nosť tre­ba dodať, že aj keď sa film javí ako hit a pokra­čo­va­nie by malo byť na ces­te do dvoch rokov, nie vždy tomu tak môže byť. Napr: Film kto­rý sto­jí cca 80 mili­ó­nov, má nákla­dy na rekla­mu a mar­ke­ting cca  30 až 40 mili­ó­nov. To zna­me­ná že nákla­dy na výro­bu sú cca 120 mili­ó­nov. Film aby nebol stra­te potre­bu­je v kinách zaro­biť mini­mál­ne 240 mili­ó­nov, nakoľ­ko v USA ostá­va polo­vi­ca tržieb v kinách. Samozrejme vo sve­te to fun­gu­je troš­ku inak, nedá sa to pres­ne roz­de­liť, ale v pra­xi to väč­ši­nou fun­gu­je tak, že Európa, Azia a iné šik­mo­o­ké kra­ji­ny, si nechá­vajú 50 % až 70 % podiel s kín a 30 % až 50 % ide štúdiu, kto­ré film finan­co­va­lo. To zna­me­ná že 80 mili­ó­no­vý film, kto­rý doká­že zaro­biť cez 250 mili­ó­nov, štúdio sto­jí 120 mili­ó­nov, ale vďaka nevy­rov­na­né­mu podie­lu v Európe a v iných kra­ji­nách, sa jed­ná o pre­pa­dák! To len aby ste boli v obra­ze. PS: Pokiaľ dru­hé pokra­čo­va­nie neza­ro­bí viac ako prvý film, štúdio neod­klep­ne tretie pokra­čo­va­nie, aj keď zaro­bí veľa pra­chov.

Bohužiaľ Pacific Rím zao­stal za oča­ká­va­ním štúdia a zaro­bil za prvý víkend v USA 37 mili­ó­nov a to je na 190 mili­ó­no­vý robo­tic­ký spek­tál málo. Momentálne má celo­sve­to­vo cez 100 mili­ó­nov a oča­ká­va sa, že by sa mu so šťas­tím moh­lo poda­riť zaro­biť 300 mili­ó­nov, čo je ale málo a dvoj­ka sa s urči­tos­ťou neko­ná, ško­da. Guillermo si zasl­ú­žil pori­a­d­ny hit, vďaka tomu­to neú­spe­chu, bude mať ešte väč­šie pro­blémy pretla­čiť Hellboya III, ako tomu bolo dote­raz. Zaručene lep­šie si vie­dol ani­mák Já Zloduch II, kto­rý na prvej prieč­ke zaro­bil pek­ných 44 mili­ó­nov a celo­sve­to­vo má na kon­te vyše 500 mili­ó­nov. Nakoľko roz­po­čet bol cez 70 mega, troj­ka je samozrej­me už odklepnu­tá a nachá­d­za sa v pred­pro­duk­cií, v 2015 ju tu máme ako na koni. Po troch zasl­úže­ných pre­pa­dá­koch, sa vrá­til s pokra­čo­va­ním aj Adam Sandler. Machri II odštar­to­va­li s 42,5 mili­ó­n­mi, čo by štúdiu malo pri­niesť stov­ku len s USA kín, celo­sve­to­vo má zati­aľ táto tea­mo­vá Sandlerovka pri­e­mer­ných 57 mili­ó­nov, na zvy­šok sve­ta sa zati­aľ čaká... štVrté mies­to obsa­di­li Drsňáčky, pod­pri­e­mer­ná komé­dia za 43 mega má už teraz len s USA 120 mili­ó­nov a ďal­šie ešte pri tečú, celo­sve­to­vo má sluš­ných 135 mili­ó­nov. Na pia­tom mies­te sa zuba­ma nech­ta­ma drží mega pre­pa­dák Osamelý jazdec, kto­rý má celo­sve­to­vo cha­bých 130 mili­ó­nov a štúdio vypo­čí­ta­lo stra­tu 150 mili­ó­nov, Jerry a aj hlav­ná hviezda Johnny si u štúdia pek­ne zato­pi­li a budú to musieť napra­vo­vať peť­kou Pirátov Karibiku. Na šest­ke sa drží Pixarovka Univerzita pre prí­šer­ky s krás­ny­mi 480 mili­ó­n­mi, pol mili­ar­da pad­ne čo nevi­dieť. V tes­nom záve­se je Svetová voj­na Z, kto­rá prekva­pi­vo zará­ba peni­a­ze a na kon­te má už sluš­ných 430 mili­ó­nov. Na osmič­ke pla­če Emmerich so svo­jim pre­pa­dá­kom Pád bie­le­ho domu, kto­rý aj napriek hviezd­ne­mu Tatumovi, nedo­ká­zal zaro­biť a tak má na kon­te cha­bých 86 mili­ó­nov celo­sve­to­vo, čo pri roz­poč­te 150 mega zabo­lí. Na devin­ke je doku­ment Kevin Hart: Let Me Eplain a desi­at­ku uza­tvá­ra úspeš­ný Supermanovský reštart Man of ste­el, kto­rý má pek­ných 620 mega. Dvojka bude, to je isté.
Cez víkend sa nám v kinách pobijú RED 2, ani­mák Turbo, údaj­ne horor roka v Zajatí démo­na a srač­ko­vi­tý maglajz R.I.P.D, tak sme zve­da­vý, kto z toho výjde víťaz­ne.
O týž­deň zdar!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16937 s | počet dotazů: 221 | paměť: 56122 KB. | 29.05.2022 - 04:00:39