Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Kino Pilotů chystá Večer íránských filmů

Kino Pilotů chystá Večer íránských filmů

radio dreams still náhled
radio dreams still náhled

Už 6. roč­ník Festivalu írán­ských fil­mů se na začát­ku roku 2017 usku­teč­ní v praž­ských kinech Světozor, Lucerna, Bio Oko, Royal a v Kině Pilotů. Ohlédnutím za 5. roč­ní­kem a záro­veň prv­ní ochut­náv­kou nad­chá­ze­jí­cí­ho bude Večer írán­ských fil­mů, kte­rý se 13. říj­na usku­teč­ní v Kině Pilotů v Praze. V rám­ci něj pro­běh­ne slav­nost­ní pre­mi­é­ra poe­tic­ké kome­die Radio Dreams a uve­de­ny budou také sním­ky Taxi Teherán a Obyčejný člo­věk.

„Snímek Radio Dreams při­po­mí­ná poe­ti­ku fil­mů Jima Jarmusche a Akiho Kaurismakiho. Druhý celo­ve­čer­ní film reži­sé­ra Babaka Jalaliho zís­kal hlav­ní cenu Zlatého tyg­ra na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Rotterdamu, kte­rý kdy­si pro svět obje­vil i Knoflíkáře Petra Zelenky,“ říká Anna Kopecká ze spo­leč­nos­ti Film Distribution Artcam.

Hlavním hrdi­nou fil­mu Radio Dreams je Íránec Hamid, kte­rý se po odcho­du do Spojených stá­tů pokou­ší usku­teč­nit svůj ame­ric­ký sen a pokra­čo­vat ve spi­so­va­tel­ské drá­ze. Místo toho ale trčí v malém lokál­ním rádiu a boju­je s maji­te­li, kte­ří jeho nauč­né pořa­dy „ničí“ rekla­mou. Hamid prá­vě chys­tá svůj vel­ký plán, od kte­ré­ho si hod­ně sli­bu­jí i maji­te­lé sta­ni­ce: usku­teč­nit spo­leč­nou živou jam sessi­on prv­ní afghán­ské rocko­vé kape­ly KabulDreams a jejich ido­lu – ame­ric­ké Metallicy.

Během Večera írán­ských fil­mů budou ve vršo­vic­kém kině uve­de­ny také fil­my Taxi Teherán a Obyčejný člo­věk. Oba dva zhléd­li již návštěv­ní­ci 5. roč­ní­ku Festivalu írán­ských fil­mů letos v led­nu. Jeho tvůr­ci v těch­to dnech fini­šu­jí s pří­pra­va­mi šes­té­ho roč­ní­ku. „Uskuteční se od 10. do 15. led­na 2017. Stejně jako v minu­lých letech uve­de to nej­vý­znam­něj­ší z írán­ské kine­ma­to­gra­fie napříč žán­ry. Festival nabíd­ne také boha­tý dopro­vod­ný pro­gram – napří­klad tema­tic­kou výsta­vu či kon­cert. Slavnostní zahá­je­ní 6. roč­ní­ku Festivalu írán­ských fil­mů pro­běh­ne v kině Lucerna,“ říká ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Andrea Svobodová. Stejně jako v minu­lých letech se fes­ti­val také letos pře­su­ne po Praze do Brna a Bratislavy.

Projekce fil­mů Taxi Teherán a Obyčejný člo­věk začnou v Kině Pilotů v 18:00. Následovat bude od 20.00 pre­mi­é­ra sním­ku RadioDreams.

Filmy budou uve­de­ny s čes­ký­mi titul­ky.

SYNOPSE FILMŮ

Taxi Teherán (82 min.)

Jafar Panahi se ve svém posled­ním fil­mu uza­ví­rá do ješ­tě ome­ze­něj­ší­ho pro­sto­ru: do taxí­ku, kte­rý sám řídí. Režisér, jehož celá fil­mo­gra­fie před­sta­vu­je odváž­ný hlas vzdo­ru, vyhrál s fil­mem Taxi Teherán, ve kte­rém mis­trov­sky roze­hrá­vá mno­ho­vrs­tev­na­tou mozai­ku ze živo­ta sou­čas­né­ho Íránu, Zlatého med­vě­da za nej­lep­ší film na Berlinale 2015.

Obyčejný člo­věk (100 min.)

Osmdesátiletý osa­mě­lý důchod­ce se tvá­ří v tvář nastu­pu­jí­cí Alzheimerově cho­ro­bě roz­hod­ne navští­vit své­ho syna žijí­cí­ho v zahra­ni­čí. Organizaci jeho ces­ty ale dosta­ne na sta­ros­ti mla­dá okouz­lu­jí­cí dív­ka, do kte­ré se zami­lu­je, vzdá se myš­le­nek na jaké­ko­li ces­to­vá­ní a roz­hod­ne se jí před tím, než ho zce­la zra­dí paměť, vyznat lás­ku, a to za jakou­ko­li cenu.

Radio Dreams (97 min.)

Jeden den v živo­tě malé rádi­o­vé sta­ni­ce Pars Radio, vysí­la­jí­cí v perš­ti­ně ze San Francisca. Není to ale jen tak oby­čej­ný den, pro­to­že dnes večer má v Pars Radiu zahrát živě legen­dár­ní Metallica s kape­lou Kabul Dreams, prv­ní rocko­vou sku­pi­nou z Afghánistánu. Ale do veče­ra je ješ­tě dale­ko a Hamid, spi­so­va­tel v exi­lu a pro­gra­mo­vý ředi­tel rádia, má před sebou dlou­hý den...

Více info o fes­ti­va­lu zde : http://iranianfilmfestival.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47261 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56566 KB. | 29.06.2022 - 03:35:01