Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Kino Edison Filmhub v centru Prahy od 1. června opět promítá a zve na obnovené premiéry

Kino Edison Filmhub v centru Prahy od 1. června opět promítá a zve na obnovené premiéry

edison 4 kopie

Edison Filmhub, jed­nosá­lo­vé kino s kavár­nou v cen­t­ru Prahy, po covidem-19 vynu­ce­né pau­ze zno­vu ote­ví­rá. Stane se tak ve úte­rý 1. červ­na, přes­ně dva roky poté, co jedi­neč­ný pro­stor v Jeruzalémské uli­ci, pár kro­ků od Jindřišské věže, začal popr­vé fun­go­vat jako mís­to pro kva­lit­ní film a dis­ku­se o něm, ale i mís­to pro ran­ní kávu či večer­ní drink.

Při nyněj­ším obno­ve­ní pro­vo­zu fil­mo­vé­ho cen­t­ra Edison Filmhub stá­le pla­tí to, co při jeho ote­vře­ní 1. čer­ven­ce 2019 kon­sta­to­val Ivan Hronec, ředi­tel spo­leč­nos­ti Film Europe, kte­rá Edison Filmhub pro­vo­zu­je: „Edison vychá­zí vstříc kul­tur­ní­mu pub­li­ku, kte­ré chce něco víc a potře­bu­je pomoc v podo­bě kva­lit­ní fil­mo­vé mapy. Nabízí kurá­tor­ský výběr fil­mů, deba­ty k téma­tům, zkrát­ka kon­text. Je pro všech­ny, kte­ří nemu­sí kul­tu­ru ´Plexů´ a chy­bí jim sty­lo­vé, voňa­vé KINO CAFÉ v cen­t­ru.“

Edison Filmhub návštěv­ní­ky při­ví­tá obno­ve­ný­mi pre­mi­é­ra­mi peč­li­vě vybra­ných fil­mů. Na pro­gra­mu je dán­ský hit Chlast, čer­s­tvě oce­ně­ný Oscarem za nej­lep­ší mezi­ná­rod­ní film roku, i dal­ší dán­ská kome­die  Rytíři spra­ve­dl­nos­ti, kte­rá je moder­ní baj­kou o soli­da­ri­tě, náhod­nos­ti vesmí­ru… a, no, o smys­lu živo­ta. Greta při­ná­ší pří­běh dospí­va­jí­cí akti­vist­ky Grety Thunbergové, vyprá­vě­ný pro­střed­nic­tvím půso­bi­vých, dosud neví­da­ných zábě­rů. Tuzemská novin­ka Králové videa zve zpět do časů, kdy našim videím vládly rych­lo­da­bin­gy, fil­my se naku­po­va­ly na čer­ných bur­zách a hro­mad­ně se pořá­da­ly domá­cí video­pro­jek­ce.

Edison Filmhub se nachá­zí ve sty­lo­vé funk­ci­o­na­lis­tic­ké budo­vě, kte­rou posta­vil praž­ský archi­tekt F. A. Libra v letech 1926–1930 a po pře­lo­mu tisí­ci­le­tí ji cit­li­vě zre­kon­stru­o­val ate­li­ér archi­tek­ta Ladislava Lábuse. Stavba je sou­čás­tí Pražské památ­ko­vé rezer­va­ce i fon­du UNESCO. K dis­po­zi­ci je špič­ko­vá pro­jek­ční tech­ni­ka, poho­dl­ná křes­la i designo­vá kavár­na. Jde o kino v pro­sto­ru, kte­rý kinem nikdy nebyl, a také o úpl­ně prv­ní kino, kte­ré fun­gu­je jako tra­dič­ní kino a záro­veň VOD plat­for­ma, tedy „vir­tu­ál­ní video­půj­čov­na“.

Před pro­jek­cí, po pro­jek­ci nebo kdy­ko­liv den­ně od 11.00 do 19.00 je mož­né poho­dl­ně used­nout v kavár­ně a rela­xo­vat či roz­mlou­vat (tře­ba o fil­mech) nad výbě­ro­vou kávou, výteč­ným vínem a kva­lit­ním občer­stve­ním (včet­ně vegan­ské­ho). V pro­vo­zu je i pří­jem­ná zahrád­ka.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,81726 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53097 KB. | 24.06.2021 - 23:05:30