Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Kingsman: Tajná služba - Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana

Kingsman: Tajná služba - Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kingsman je elit­ní orga­ni­za­cí agen­tů pra­cu­jí­cích mimo vlá­du. Jsou altru­is­tic­kou jed­not­kou, kte­rá doká­že věci dotáh­nout do kon­ce. „Jsou to hod­ní klu­ci,“ říká Colin Firth, kte­rý hra­je Harryho, jehož kry­cí jmé­no Galahad je pod­le artu­šov­ské legen­dy. „Žijeme v době, ve kte­ré něvě­ří­me našim insti­tu­cím a vlá­dám. A pokud jsme něja­kou důvě­ru kdy­si měli, byla naru­še­na. Takže si mys­lím, že je zají­ma­vé pro­zkou­mat myš­len­ku exis­ten­ce orga­ni­za­ce s čis­tý­mi úmys­ly, kte­rá není ohro­že­na poli­ti­kou a byro­kra­cií. Kingsmenové jsou sou­čas­ný­mi Rytíři kula­té­ho sto­lu.”

Obsazení Colina Firtha bylo pro Vaughna jas­nou věcí. Firth je milo­ván a vele­ben jako typic­ký brit­ský gentle­man, tak­že myš­len­ka uká­zat jeho skvě­lé strán­ky se neda­la zavrh­nout. „Sledování Colina v akci je zábav­né a jedi­neč­né,“ říká Vaughn. „Bylo to vel­ké rizi­ko, ale Colin to oprav­du zvlá­dl. Věděl jsem, že s pře­hle­dem zvlád­ne gentle­man­ský aspekt špi­ó­na, ale nebyl jsem si tak jis­tý, jest­li doká­že zvlád­nout akci. Vložil do toho tolik úsi­lí a prá­ce. Colin by se urči­tě po tom všem mohl stát akč­ní hvězdou.“

Špión gentle­man je kla­si­kou brit­ské­ho fil­mu, ať už se jed­ná o auten­tic­ké podá­ní osa­mě­lé­ho detek­ti­va z romá­nů Johna le Carré nebo o high-tech tes­toste­ro­no­vé fan­ta­zie z fil­mů Jamese Bonda ze 60. let. Firth, kte­rý si zahrál Billa Heydona  v Le Carréově  Jeden musí z kola ven, si vychut­nal pří­le­ži­tost pro­zkou­mat akč­ní­ho hrdi­nu. „ Matthew doká­že doved­ně pou­žít kou­síč­ků kaž­dé­ho z nich,“ říká. „Takže máte tro­chu Harryho Palmera [od auto­ra Lena Deightona], tro­chu Bonda a tro­chu le Carrého.“

Kingsman: Tajná služ­ba je svým způ­so­bem sta­ro­mód­ní,“ pokra­ču­je. „Špión gentle­man je ele­gant­ní. Nosí man­že­to­vé knof­líč­ky, oblek, pou­ží­vá apa­rá­ty vesta­vě­né do dešt­ní­ku. Je to tro­chu futu­ris­tic­ké a neprav­dě­po­dob­né se tu stá­vá prav­dě­po­dob­ným.“

Ve sku­teč­nos­ti, jak říká, se tato role zalí­bi­la osmi­le­té­mu klu­ko­vi v něm. „Ve fil­mu máte ele­gant­ní hrdi­ny a zlo­du­chy, kte­ří jsou schop­ní vše­ho. Využívají tech­nic­ké super­sí­ly. Nedokážou létat, ale mají nástro­je, kte­ré jim to umož­ní, kte­ré mohou dělat nemož­né, zapa­lo­va­če, pera a ostří v botách.“

Harry se cítí zod­po­věd­ný za smrt Eggsyho otce a chce mu spla­tit dluh. Když je zabit agent agen­tu­ry Kingsman, orga­ni­za­ce za něj hle­dá nováč­ka. Firth vysvět­lu­je: „Když Harry uvi­dí, že Eggsy, syn jeho pad­lé­ho kama­rá­da, je na nej­lep­ší ces­tě ke kata­stro­fě hlav­ně pro­to, jakým způ­so­bem vyrůs­tal, Harry při­jme výzvu a poku­sí se chlap­ce zachrá­nit. Částečně je za tím pocit viny, ale záro­veň chce zjis­tit, zda z něj doká­že vycho­vat agen­ta hod­né­ho taj­né služ­by Kingsman. Říká, že být gentle­ma­nem nemá nic spo­leč­né­ho s pří­zvu­kem nebo výcho­vou; to je něco, co se člo­věk učí a doka­zu­je svým cho­vá­ní.“

Obsazení mla­dé­ho her­ce schop­né­ho ztě­les­nit Eggsyho a jeho ces­tu, z oby­čej­né­ho klu­ka z uli­ce ke zdvo­ři­lé­mu taj­né­mu agen­to­vi, bylo obrov­skou výzvou. Zatímco byly pří­pra­vy na fil­mo­vá­ní v plném prou­du a vět­ši­na rolí byla obsa­ze­na, Vaughn se stá­le sna­žil najít Eggsyho.

Více než 60 mla­dých her­ců nato­či­lo kame­ro­vé tes­ty, než se Vaughn setkal s Taronem Egertonem, 24letým mla­dí­kem z Aberystwythu  ve Walesu, kte­rý prá­vě absol­vo­val stu­di­um na herec­ké ško­le. Bez fil­mo­vých zku­še­nos­tí, Egerton vystu­po­val v tele­viz­ním dra­ma­tu, když mu jeho agent poslal něko­lik strá­nek z Kingsmana a řekl mu, aby se při­pra­vil na kon­kurz hned dal­ší den. „Myslím, že jsem ani neznal název fil­mu,“ vzpo­mí­ná Egerton. „Byla to jen scé­na mezi dvě­ma posta­va­mi, kte­ré se jme­no­va­ly Harry a Eggsy. Ale bylo to tak dob­ře napsa­né a ja jsem byl tou­to pří­le­ži­tos­tí nad­še­ný.“

Na kon­kur­zu Vaughn řekl Egertonovi, že by chtěl, aby se vrá­til k dal­ší­mu čte­ní, ten­to­krát s Colinem Firthem. Mladý herec nevě­děl, že byl Firth obsa­zen do role Harryho. „Během pěti minut jsem se také dozvě­děl, že byl do fil­mu obsa­zen Michael Caine a zvý­šil se mi tep, “ vzpo­mí­ná Egerton.

„Najít talen­to­va­né­ho mla­dé­ho her­ce je těž­ké,“ říká Vaughn. „A najít tako­vé­ho, na kte­rém sto­jí celý film je ješ­tě těž­ší. Taron nikdy film nena­to­čil, ale máte z něj dojem, že je oprav­du někdo. Když Jennifer Lawrence dosta­la roli Mystique (ve Vaughnově fil­mu X-Men: První tří­da) bylo jí pou­hých 19, ale jakmi­le jste na ni obrá­ti­li objek­tiv kame­ry, vědě­li jste, že v ní něco je. Stejné to bylo s Taronem.“

Egerton popsal pro­ces natá­če­ní fil­mu jako „hro­zi­vý, ale záro­veň báječ­ný. Co víc si může kaž­dý mla­dý herec přát? Opravdu to pro mě byl spl­ně­ný sen.“

„Eggsy je těž­ká role,“ říká Vaughn. „Je dítě uli­ce, kte­ré se sta­ne gentle­ma­nem. Musí být věro­hod­ný ve ztvár­ně­ní obou rovin a záro­veň sym­pa­tic­ký, což není snad­né. Ale to Taron dělá se sku­teč­nou sebe­jis­to­tou.“

Již během prv­ní­ho setká­ní Egertona s Firthem se mezi těmi­to her­ci vytvo­ři­lo pou­to. „Jeho talent je mimo­řád­ný,“ říká Egerton o uzná­va­né fil­mo­vé hvězdě. „Za mož­nost pra­co­vat s ním bych pla­til, natož za to být pla­cen! Colin je vel­mi milý, povzbu­zu­jí­cí a uklid­ňu­jí­cí a vždy nabí­zí pod­po­ru a radu. Myslím, že to byl z Matthewovy stra­ny geni­ál­ní tah ho obsa­dit.“

Firth stej­ně chvá­lí Egertona. „Mám pocit, jako bych byl ten, kdo se učil od Tarona - o jeho spon­tán­nos­ti, citech, pou­ží­vá­ní jazy­ka a ener­gii. Bylo to pro mě povzbu­zu­jí­cí - nesmír­ný dar zůstat v kon­tak­tu s lid­mi ze zce­la odliš­ných kon­ců gene­rač­ní­ho spek­tra. V tom­to fil­mu jsem měl vše,“ říká s odka­zem na Michaela Caina, kte­ré­ho Vaughn obsa­dil do role Artuše, šéfa taj­né služ­by Kingsman.

Herec, kte­rý měl ztvár­nit Artuše, potře­bo­val váž­nost a být někým, ke komu by Harry vzhlí­žel. Gibbons říká: „Artuš před­sta­vu­je vlád­ce, a pokud jde o fil­my, Michael Caine je guver­né­rem. Vždycky svým posta­vám dává auto­ri­tu a jakousi una­ve­nost živo­tem, kte­ré jsou pro tuto roli ide­ál­ní.“

Caine na scé­nář oka­mži­tě rea­go­val: „Když jsem si ho pře­če­tl, při­pa­dal mi dost neob­vyk­lý, veli­ce vtip­ný a vel­mi dob­ro­druž­ný.“

Posledním do počtu je Mark Strong, kte­rý hra­je Merlina. V tra­di­ci Artušovské legen­dy, Merlin sto­jí tro­chu mimo „kula­tý stůl“, slou­ží­cí jako tre­nér rekru­tů a tech­nic­ký génius agen­tu­ry. Strong kon­sta­tu­je, že Merlin zvlád­ne počí­tač stej­ně hra­vě, jako doká­že vystře­lit z auto­ma­tic­ké puš­ky. „Merlin je efek­tiv­ní a hou­žev­na­tý, ale záro­veň je také vel­mi sym­pa­tic­ký,“ říká Strong.

Strong je jed­ním z Vaughnových nej­čas­těj­ších spo­lu­pra­cov­ní­ků a sko­čil po pří­le­ži­tos­ti se s reži­sé­rem zno­vu setkat. „Je to tře­tí film, kte­rý jsem s Matthewem udě­lal,“ říká Strong. „Když s ním pra­cu­je­te, víte, že to je někdo, s kým vás to baví a kdo nato­čí film, kte­rý se vám bude líbit.“

Rekruti v agen­tu­ře Kingsman si Eggsym neza­da­jí, ale v Roxy (Sophie Cooksonová) Eggsy najde to, co Jane Goldmanová nazý­vá „důstoj­ným pro­tiv­ní­kem“. Jsou to kama­rá­di i sou­pe­ři, cho­va­jí k sobě vzá­jem­ný respekt. Svým způ­so­bem se v tom­to liší­me od Jamese Bonda; nedo­jde mezi nimi k román­ku a není to o tom, že by Eggsy jen lezl s žen­ský­mi do poste­le.“

Byl to prá­vě ten­to aspekt Roxyho osob­nos­ti, kte­rý Cooksonovou na posta­vě lákal. „Jsem doce­la una­ve­ná ze čte­ní scé­ná­řů, kde jsou ženy pře­se­xu­a­li­zo­va­né a pou­hým doplň­kem hlav­ní muž­ské posta­vy,“ vysvět­lu­je. „Roxy tako­vá není. Má své vlast­ní cíle a ambi­ce. Sama o sobě je osob­nos­tí. Roxy je jed­na ze dvou kan­di­dá­tek do agen­tu­ry Kingsman, tak­že je obklo­pe­na tes­toste­ro­nem. K Eggsymu cho­vá náklon­nost, i když jsou vel­mi odliš­ní.“

Cooksonová při­ja­la i mno­ho výzev, kte­ré se za rolí skrý­va­ly. „Často jsem se divi­la, co dělám - visím v postro­ji vzhů­ru noha­ma, asi budu zvra­cet. Ale jsem oprav­du šťast­ná, že jsem se toho­to pro­jek­tu moh­la zúčast­nit. Matthew má cit pro detail jako nikdo jiný. Má před­sta­vu o zábě­ru v hla­vě a pro her­ce to je skvě­lé, pro­to­že mu může­te věřit.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60476 s | počet dotazů: 249 | paměť: 60946 KB. | 30.09.2022 - 15:22:08