Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Kingsman: Tajná služba - Ovládnutí světa Obsazení zloduchů

Kingsman: Tajná služba - Ovládnutí světa Obsazení zloduchů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý dob­rý špi­ón potře­bu­je vhod­né­ho padou­cha a ve Valentinovi Samuela L. Jacksona ten­to žánr mož­ná našel toho nej­vět­ší­ho šíle­né­ho pro­tiv­ní­ka. Miliardář génius, jehož plán „zachrá­nit svět“ zahr­nu­je vyhla­ze­ní lid­ské rasy, Valentine je kla­sic­kým padou­chem ze špi­o­náž­ních fil­mů. Ale ten­to tech­nic­ky důvtip­ný pod­ni­ka­tel je také inspi­ro­ván nej­no­věj­ší­mi svě­to­vý­mi vel­mo­ce­mi: výkon­ný­mi ředi­te­li obřích medi­ál­ních kon­glo­me­rá­tů a tech­nic­kých kolo­sů.

Dychtivý fanou­šek komik­sů, Samuel L. Jackson měl kni­hy Marka Millara a Davea Gibbonse dáv­no pře­čte­né, když sly­šel, že se Vaughn zají­má o jeho účast v roli Valentina. „Kingsmenové byly tro­chu jiným dru­hem špi­o­nů gentle­ma­nů,“ vzpo­mí­ná. „Koncept pří­bě­hu byl skvě­lý a vždyc­ky jsem si mys­lel, že by to byl báječ­ný film.“

Jackson milo­val scé­nář fil­mu a říká, že oka­mži­tě pocho­pil Valentinovu moti­va­ci. „Šílené na tom všem bylo, že to dáva­lo smy­sl,“ smě­je se. „Film je plný skvě­lých vizu­ál­ních obra­zů a poci­ťo­val jsem vzru­še­ní vydat se na tuto jízdu.“

Valentine se domní­vá, že glo­bál­ní popu­la­ce se zvý­ši­la na nekon­t­ro­lo­va­tel­nou úro­veň a to si žádá reduk­ci. Jeho smr­tí­cí plán před­sta­vu­je vytvo­ře­ní SIM karet, kte­ré budou vol­ně dis­tri­bu­o­vá­ny po celém svě­tě, a kte­ré budou sti­mu­lo­vat agre­si­vi­tu a redu­ko­vat zábra­ny. Doslova způ­so­bí, že se lidé navzá­jem roz­tr­ha­jí, až na pár vyvo­le­ných vybra­ných pro jejich inte­li­gen­ci, sílu a krá­su. Díky ochran­ným čipům implan­to­va­ným do hlav této eli­ty, je Valentine zadr­ží a pře­pra­ví na jeho taj­nou základ­nu.

Millar vysvět­lu­je: „Půjčil jsem si nápad jed­no­ho pro­fe­so­ra, kte­ré­ho jsem potkal na Glasgow University. Vysvětlil mi, že pokud by byl akti­vo­ván tzv. pla­zí kom­plex, struk­tu­ra odvo­ze­ná od spod­ní čás­ti před­ní­ho moz­ku člo­vě­ka, sta­li bychom se vel­mi teri­to­ri­ál­ní­mi a agre­siv­ní­mi tvo­ry a nako­nec se navzá­jem zni­či­li. Existuje tam rádi­o­vá frek­ven­ce, kte­rá by všech­ny při­ved­la k šílen­ství.“

Jackson popi­su­je Valentina jako morál­ní­ho, prag­ma­tic­ké­ho člo­vě­ka. „Chápe, že je nut­né pro­vést urči­té vol­by, aby věci fun­go­va­ly. Aby svět pro­spe­ro­val, musí být při­ja­ty obě­ti a někdo musí být ocho­ten je udě­lat.“

Firth zastá­vá názor: „Valentine je geno­cid­ní! Je to maso­vý vrah a psy­cho­pat. Může mít ve své mys­li vět­ší dob­ro, ale pokud to zahr­nu­je smrt mili­o­nů lidí, je dost neprav­dě­po­dob­né, že by tuto ide­o­lo­gii sdí­lel i zby­tek lid­stva.“

Přesto chá­pe, proč Jackson našel důvod pro Valentinovo cho­vá­ní. „Myslím, že je to napros­to pocho­pi­tel­né, proč Sam nevi­dí svou posta­vu jako dare­bá­ka. Úkolem nás her­ců je zabyd­let se v našich posta­vách a musí­te je vidět tak, jak se vidí samy – ale sub­jek­tiv­ním pohle­dem mé vlast­ní posta­vy, Valentine je dare­bá­kem v kla­sic­kém bon­dov­ském poje­tí.“

Vaughn říká, že Jackson byl „vším, co jsme chtě­li a mno­hem víc. Stejným způ­so­bem jako Nicolas Cage při­ne­sl něco napros­to jedi­neč­né­ho do posta­vy Big Daddyho v Kick-Ass, Sam při­chá­zel s nápa­dy během zkou­šek, pohrá­va­li jsme si s nimi, a i když mě to zpo­čát­ku děsi­lo, doká­zal to dotáh­nout do kon­ce.“

Jedním z vrchol­ků fil­mu je scé­na během veče­ře, ve kte­ré si Valentine a Harry vymě­ní své kon­trast­ní filo­zo­fie. Diskutují o kla­sic­kých fil­mech v kon­tex­tu, kým chtě­li být, až vyros­tou. „Když jsem byl malý kluk,“ říká Valentine „bylo to moje vysně­né povo­lá­ní – špi­ón gentle­man.“ Harry odpo­ví: „Vždycky jsem cítil, že sta­ré bon­dov­ky byly dob­ré pou­ze teh­dy, pokud v nich byl dob­rý padouch. Jako dítě jsem se spíš dou­fal v budouc­nost své­ráz­né­ho mega­lo­ma­na.“ „Nuže,“ odsek­ne Valentine, „není to ško­da, že jsme oba muse­li vyrůst?“

„Je to vzru­šu­jí­cí, dát dohro­ma­dy dvě kon­trast­ní posta­vy,“ říká Firth. „Jsou si rov­no­cen­ní. Oba jsou impo­zant­ní, nebez­peč­ní a mají vel­kou moc. Ale jejich nástro­je jsou zce­la odliš­né a vidět, jak je pro­ti sobě pou­ží­va­jí, je sou­čás­tí dyna­mi­ky, kte­rou Matthew zamýš­lel.“

Jackson s tím sou­hla­sí: „Hrajeme si tu na koč­ku a myš, kdy Harry před­stí­rá, že neví, kým Valentine je a Valentine před­stí­rá, že neví, kdo je Harry, dokud si nesed­nou a neřek­nou si to. Hra začí­ná; uvi­dí­me, kdo z ní vyjde jako vítěz.“

Klasický padouch potře­bu­je věr­né­ho při­slu­ho­va­če a Valentine má krás­nou a super inte­li­gent­ní Gazelle se dvě­ma ampu­to­va­ný­mi kon­če­ti­na­mi a namís­to nich – se dvě­ma smr­tí­cí­mi běžec­ký­mi čepe­le­mi. Je to stroj na zabí­je­ní. „Jmenuje se Gazelle, pro­to­že doká­že doko­na­le ovlá­dat své nohy,“ vysvět­lu­je Sofia Boutella, kte­rá se uja­la role. „Gazelle nosí pro­té­zy, ze kte­rých, když boju­je, může uvol­nit ost­ré bři­ty, což ji dělá vel­mi nebez­peč­nou.“

Pro alžír­skou model­ku, kte­rá se sta­la hereč­kou, byla tato role něco jako dárek. Boutella, kte­rá zdo­bí pře­hlíd­ko­vá mola, se obje­vi­la v hudeb­ních video­kli­pech a tan­či­la na tur­né Madonny, se poma­lu ale stá­le více zača­la zabý­vat pra­cí ve fil­mu a byla nad­še­ná, že tuto roli zís­ka­la. „Byla to dlou­há ces­ta,“ říká. „Kdysi jsem tan­či­la, ale pře­sta­la jsem před dvě­ma a půl lety a od té doby jsem pro­šla mno­ha kon­kur­zy, s neu­stá­lým čeká­ním a pachtě­ním se. A pak jsem se jed­no­ho dne pro­bu­di­la a dosta­la tuto roli, při­šlo to jako blesk z čis­té­ho nebe, bylo to ohro­mu­jí­cí. Jsem tak vděč­ná, že jsem tuto roli zís­ka­la.“

Pracovat se Samuelem L. Jacksonem bylo pro Boutellu jed­ním z vrcho­lů natá­če­ní. „Je impo­zant­ní,“ vysvět­lu­je. „Sam má mno­ho ener­gie a to mě při­ta­ho­va­lo. Tolik ho obdi­vu­ji. První den zkouš­ky jsem jen zíra­la. Málem jsem zapo­mně­la mlu­vit.“

Podotýká, že kaska­dér­ská pří­pra­va pro ten­to film byla inten­ziv­ní. „Učili mě thaj­ský box a taekwon­do. Gazelle pou­ží­vá své nohy, aby zabí­je­la, tak­že jsem se muse­la nau­čit růz­né typy výko­pů. Předtím jsem nikdy nic podob­né­ho nedě­la­la.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,09392 s | počet dotazů: 232 | paměť: 58333 KB. | 08.08.2022 - 21:36:42