Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Kingsman: Tajná služba - O FILMU

Kingsman: Tajná služba - O FILMU

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kingsman: Tajná služ­ba si s vti­pem dobí­rá namyš­le­nost špi­o­náž­ní­ho žán­ru. Vypráví pří­běh o špi­o­nu gentle­ma­no­vi, kte­rý vez­me oby­čej­né děl­nic­ké dítě pod svá ochran­ná kří­d­la a vyško­lí ho v umě­ní špi­o­ná­že. Vypráví o ces­tě oby­čej­né­ho klu­ka uli­ce z jed­né spo­le­čen­ské vrst­vy do dru­hé. Příběh se ode­hrá­vá ve dvou koli­du­jí­cích svě­tech – v jed­nom o dob­ro­druž­ství na život a na smrt a v dru­hém o oby­čej­ném živo­tě na uli­ci. „Film je smě­si­cí vše­ho, co jsem se nau­čil od Sbal pra­chy a vypad­ni, SnatchPo krk v extá­zi, kte­ré byly gan­gs­ter­ka­mi, stej­ně jako mé komik­so­vé fil­my Kick-AssX-Men: První tří­da,“ pozna­me­ná­vá reži­sér a spo­luscé­náris­ta Matthew Vaughn.

Jane Goldmanová, spo­lu­au­tor­ka scé­ná­ře se při­dá: „Matthew má tolik rád fil­my s Jamesem Bondem a Kingsman: Tajná služ­ba je o ucho­pe­ní toho­to žán­ru a záro­veň o tom, udě­lat s ním něco nové­ho. Matthew mlu­vil o špi­o­náž­ním fil­mu již něko­lik let, už když jsme děla­li Hvězdný prach (Vaughnův film z roku 2007).

Bylo to při natá­če­ní fil­mu Kick-Ass, kdy Vaughn a uzná­va­ný autor gra­fic­kých romá­nů, Mark Millar, vymys­le­li námět pro to, co se nako­nec sta­lo Kingsmanem: Tajnou služ­bou. „Shodli jsme se, že jsme chtě­li pro­zkou­mat původ elit­ní­ho špi­ó­na, ale při tom se zamě­řit na neprav­dě­po­dob­né­ho kan­di­dá­ta,“ říká Millar.

Millar řekl Vaughnovi o novi­no­vém člán­ku, kte­rý si pře­če­tl. Psalo se v něm o tom, jak Terence Young, kte­rý reží­ro­val prv­ní Bondovku Dr. No, obsa­dil Seana Conneryho v roz­po­ru s přá­ním auto­ra 007, Iana Fleminga. Fleming si 007 před­sta­vo­val více jako Jamese Masona nebo Davida Nivena. Millar říká: „Young si uvě­do­mil, že musel Conneryho pro­mě­nit z drs­né­ho chla­pí­ka z Edinburghu do gentle­ma­na. Před tím, než začal film natá­čet, ho vzal ke své­mu krej­čí­mu, do svých oblí­be­ných restau­ra­cí a v pod­sta­tě ho nau­čil, jak jíst, mlu­vit a oblé­kat se jako špi­on gentle­man.“

Tento roz­ho­vor uve­dl Kingsmana: Tajnou služ­bu do pohy­bu, ale trva­lo něko­lik let, než se Millar pus­til do psa­ní gra­fic­ké­ho romá­nu Tajná služ­ba, na kte­rém je film zalo­žen. Zatímco si pohrá­val s myš­len­kou, že zasa­dí film do Ameriky, Vaughn trval na tom, aby se pří­běh ode­hrá­val v Británii, tak­že Millar věděl, že je tře­ba najít brit­ské­ho ilu­strá­to­ra, kte­rý by doká­zal zachy­tit jem­né mezitříd­ní roz­dí­ly.

Okamžitě si vzpo­mněl na Dava Gibbonse, legen­dár­ní­ho ilu­strá­to­ra pro­slu­lé­ho svou pra­cí na fil­mu Strážci s Alanem Moorem. Millar si pama­tu­je, když jako 17-letý fanou­šek komik­sů čekal čty­ři hodi­ny na to, aby zís­kal Gibbonsův auto­gram. „Nemohl jsem být šťast­něj­ší,“ říká. O rok poz­dě­ji, Millar, stá­le ješ­tě ve ško­le, napsal Gibbonsovi dopis, ve kte­rém mu sdě­lil, že se chce stát spi­so­va­te­lem gra­fic­kých romá­nů, a že by s ním Gibbons měl spo­lu­pra­co­vat.“

„Napsal jsem Markovi zpát­ky vel­mi zdvo­ři­lý dopis a řekl jsem: ‘Možná ne teď, ale v budouc­nu,“ vzpo­mí­ná Gibbons. „Léta ply­nu­la a v době, kdy jsem se s ním opět setkal, jsem byl již jeho vel­kým fanouš­kem a dohod­li jsme se, že bude­me spo­lu­pra­co­vat.“

Millar popsal Gibbonsovi pří­běh Tajné služ­by. Toho lákal fakt, že byl pří­běh zasa­zen do Británie a jeho posta­vy jsou sku­teč­ní Britové. „Není nic tak vzru­šu­jí­cí­ho jako věci, kte­ré jsou zalo­že­ny na sku­teč­nos­ti,“ vysvět­lu­je. „I pra­po­div­nou fan­ta­zii musí­te zalo­žit na sku­teč­nos­ti. Takže pokud máte ve fil­mu posta­vy, kte­ré léta­jí v trys­ko­vých bato­zích, vystře­lo­va­cích seda­dlech a mají všech­ny tyhle úžas­né pří­stro­je, je oprav­du důle­ži­té, že se vše ode­hrá­vá ve sku­teč­ném již­ním Londýně. Děti tam vypa­da­jí uvě­ři­tel­ně a po sil­ni­cích jez­dí auta, kte­rá se do této doby hodí, jak je tomu v našem komik­su Tajná služ­ba.

Tajná služ­ba se obje­vi­la na pul­tech komik­so­vých obcho­dů v úno­ru 2012. Vypráví pří­běh špi­o­na gentle­ma­na, kte­rý se pokou­ší vyško­lit své­ho pun­ko­vé­ho synov­ce a udě­lat z něj dal­ší­ho vyni­ka­jí­cí­ho taj­né­ho agen­ta. Zároveň se pří­běh zao­bí­rá dvě­ma odvrá­ce­ný­mi stra­na­mi brit­ské kul­tu­ry.

Vaughn mezi­tím roz­vá­děl nápa­dy na fil­mo­vou ver­zi komik­su s jeho spo­lu­au­tor­kou Jane Goldmanovou. K dneš­ní­mu dni tato dvo­ji­ce spo­lu­pra­co­va­la na všech Vaughnových fil­mech. Zatímco spo­lu psa­li nový scé­nář, Millar a Gibbons vytvá­ře­li komiks.

„Matthew a Jane spo­lu­pra­cu­jí skvě­le,“ pozna­me­ná­vá Millar. „Cokoliv jim zadá­te, se vám vždyc­ky vrá­tí v lep­ší podo­bě. Není nic krás­něj­ší­ho, než vidět vaši kni­hu zadap­to­va­nou a vlast­ně lep­ší, než jste si před­sta­vo­va­li.“

Vaughn a Goldmanová se nemoh­li dočkat, až pro­ve­dou v Millarově pří­bě­hu  někte­ré změ­ny a nave­dou Kingsmana: Tajnou služ­bu tro­chu jiným smě­rem. Vymysleli poza­dí agen­tu­ry, kte­rá byla o něco méně vlád­ní. Hlavní špi­on gentle­man nebyl strý­cem klu­ka z uli­ce, ale býva­lým kole­gou jeho otce, kte­rý při­šel o svůj život, když zachrá­nil ten jeho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78448 s | počet dotazů: 231 | paměť: 58406 KB. | 13.08.2022 - 14:45:00