Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kingsman: První mise - 75%

Kingsman: První mise - 75%

KM
KM

Sebranka nej­hor­ších tyra­nů a geni­ál­ních zlo­čin­ců se při­pra­vu­je roz­pou­tat vál­ku, jež má zahu­bit mili­o­ny lidí. Skupina lidí musí vyhrát závod s časem a zasta­vit je. To celé pove­de ke zro­du prv­ní nezá­vis­lé taj­né služ­by s názvem Kingsman.....

Je vel­mi snad­né mít rád fil­my Matthew Vaughna. Filmy reži­sé­ra Hvězdného pra­chu, prv­ní­ho Kick-Asse či X-Menů: První tří­dy jsou vždy plné kre­a­tiv­ních nápa­dů a půso­bí, že je točí mla­dík s ADHD, kte­rý si rád vyhrá­vá s atrak­ce­mi a při­tom doká­že pra­co­vat i s emo­ce­mi, tem­pem a cel­ko­vým mate­ri­á­lem. Posledních pár let poté Vaughn strá­vil režií dvou fil­mů ze série Kingsman a ze svě­ta Kingsmanů neo­de­šel ani u své­ho 7. celo­ve­čer­ní­ho fil­mu. S tím roz­dí­lem, že mís­to kla­sic­ké troj­ky se roz­ho­dl nato­čit prequel, kte­rý se ode­hrá­vá během 1. svě­to­vé vál­ky a uka­zu­je, jak tahle nezá­vis­lá služ­ba vzni­ka­la. A půso­bí to přes­ně jako film mla­dí­ka s ADHD, kte­rý se na hodi­ně děje­pi­su nudil a his­to­rii Velké vál­ky oko­ře­nil o něja­ké to spik­nu­tí, divo­ké nápa­dy a tro­cha toho Kingsmanství. Není ovšem pře­ci jen na čase, aby šel Vaughn o dům dál?

Kingsman: První mise sku­teč­ně půso­bí jako dvou­ho­di­no­vá před­náš­ka děje­pi­su. Jen pocho­pi­tel­ně vel­mi vol­ná, při opi­so­vá­ní z ní bys­te ve škol­ním tes­tu dosta­li při­nej­lep­ším znám­ku 3. Historici budou brblat, že se sku­teč­né his­to­ric­ké figur­ky obje­vu­jí na mís­tech, kde zrov­na být nemoh­li a cho­va­jí se jinak, než doklá­da­jí docho­va­né his­to­ric­ké pra­me­ny. Jenže je to jako odsu­zo­vat Hanebné pan­char­ty kvů­li tomu, co Quentin Tarantino spáchá v jejich finá­le. Ne, takhle dale­ko Vaughn nikdy neza­jde. Jeho scé­nář, kte­rý napsal spo­leč­ně s  Karlem Gajduskem ovšem nepři­šel o divo­kost, kte­rou nabí­ze­li již před­cho­zí dva Kingsmani a ten sta­rý dob­rý Vaughn je tam pros­tě cítit. Zároveň je ovšem První mise výraz­ně dospě­lej­ší.

the kings man poster social featured
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

První Kingsmani byli film, kde byl zápo­rák v pod­sta­tě vari­a­ce na šišla­jí­cí­ho Stevea Jobse, odmě­nou za záchra­nu svě­ta byl anál­ní sex se švéd­skou prin­cez­nou a Vaughn celou dobu tak pře­ska­ko­val mezi regu­lér­ní paro­dií na bon­dov­ky a ryzí špi­o­náž­ní jízdou. Až takhle divo­ká První mise není, je ovšem zají­ma­vé sle­do­vat styč­né plo­chy, kte­ré má prá­vě s prv­ní­mi Kingsmany. Vaughn si z prv­ní­ho fil­mu bere jis­té pasá­že scé­ná­ře a jis­té z nich zce­la poz­mě­ňu­je. Scénář tak v tomhle ohle­du doká­že šoko­vat a pře­de­vším uká­že, že Vaughn sku­teč­ně neto­čí jen dal­ší por­ci téhož a tře­tí Kingsmani sku­teč­ně při­ná­ší jis­tou rede­fi­ni­ci série. Tento prequel má ke kla­sic­kým Kingsmanům nej­blíž až vylo­že­ně v posled­ní tře­ti­ně, sku­teč­ně se poté bere více váž­ně a v někte­rých momen­tech jde sku­teč­ně o vylo­že­né dra­ma. Což ovšem nezna­me­ná, že by První mise neob­sa­ho­va­la vel­mi zábav­né momen­ty a pře­de­vším tak tro­chu bizar­ní momen­ty, kdy někte­ré z nich jdou dost mož­ná ješ­tě více za hra­nu než oba před­cho­zí Kingsmani.

Zasadit zábav­ný bloc­kbus­ter do pro­stře­dí 1. svě­to­vé vál­ky není snad­né. Vaughn je při­tom pořád tak tro­chu ulič­ník, kte­rý si v jis­tých momen­tech nej­spíš sám uvě­do­mu­je, že ris­ku­je pře­chod za hra­nu dob­ré­ho vku­su a při­tom pořád zná svou míru. Vaughn ovšem sku­teč­ně doká­že opět pro­dat i ty váž­né momen­ty a dokon­ce doká­že pro­dat váž­ně fun­gu­jí­cí scé­nu v záko­pech, ze kte­ré je zou­fa­lost a strach sku­teč­ně cítit. Přitom všem Vaughn pořád nepři­šel o vizu­ál­ní nápa­dy a napří­klad jeden šer­míř­ský sou­boj se v jis­tých momen­tech ode­hrá­vá z pohle­du jako­by ved­le kor­du. Vaughn o svou pozi­ci jed­no­ho z nej­kre­a­tiv­něj­ších akč­ních reži­sé­rů sou­čas­nos­ti roz­hod­ně při­jde těž­ko.

thekingsman 3
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Retro výlet do let 1914-1918 nezkla­me v ohle­du vel­ko­le­pé výpra­vy a v jis­tých momen­tech ako­rát zamr­zí v tom ohle­du, že se Vaughn mož­ná neu­tr­žil ze řetě­zu zase tolik. Nejvýrazněji je to poznat na posta­vě Grigorijho Rasputina v podá­ní Rhyse Ifanse. Tenhle zná­mý mystik s pověs­tí sexu­ál­ní­ho ďáb­la je i díky podá­ní Rhyse Ifanse napros­to feno­me­nál­ní a výraz­nou posta­vič­kou, kdy sou­boj s ním pat­ří mezi akč­ní vrcho­ly fil­mu a před­vá­dí u Vaghnových fil­mů již zná­mou kame­ru v pohy­bu. Ifans si roli toho­hle mago­ra oči­vid­ně uží­vá a je ško­da, že sku­teč­ně nedo­stá­vá více pro­sto­ru. Ve srov­ná­ní s Matou Hari v podá­ní Valerie Pachner či Erikem Jan Hanussenem v podá­ní Daniela Brühla ovšem ješ­tě pořád není důvod si vylo­že­ně stě­žo­vat.

Bob Odenkirk se stal v roce 2021 díky fil­mu Nikdo obje­vem roku v kate­go­rii neče­ka­ný akč­ní hrdi­na a Ralph Fiennes by ho v rám­ci loň­ské­ho roku mohl ihned násle­do­vat. V posled­ních třech bon­dov­kách se z Fiennese stal M, nad­ří­ze­ný Jamese Bonda. V První misi se ovšem Ralph Fiennes jako Orlando Oxford stá­vá akč­ním hrdi­nou, kte­ré­ho by se po vzo­ru Colina Firtha z před­cho­zích dvou Kingsmanů mohl obá­vat i samot­ný agent 007. Fiennes ve váž­ných scé­nách pocho­pi­tel­ně nezkla­me a opět před­ve­de své vrchol­né herec­tví, prá­vě i v pozi­ci akč­ní­ho hrdi­ny je ovšem Fiennes parád­ní. Představitel jeho syna Conrada Harris Dickinson se poté nedo­ká­že zce­la vyrov­nat Taronu Egertonovi z před­cho­zích dvou Kingsmanů, je ovšem ve finá­le též solid­ní a pře­de­vším má k posta­vě Eggsyho sku­teč­ně dale­ko.

image 8ca5ce20
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Scénář vlast­ně doká­že před­vést spous­ty nových postav a dát jim jejich momen­ty slá­vy. Scénáře Vaughna a Gajduska při­tom doká­že novým posta­vám jiné cha­rak­te­ris­ti­ky než těm z původ­ních Kingsman fil­mů a záro­veň je sku­teč­ně divá­ko­vi pro­dat. Platí to i o Gemme Arterton v roli Polly (nej­lep­ší role Arterton od Jeníčka a Mařenky: Lovců čaro­děj­nic) i Djimonu Hounsouovi v roli Sholy, kte­rý si vět­ši­nu momen­tů kra­de pro sebe. A za zmín­ku pocho­pi­tel­ně sto­jí i Tom Hollander v troj­ro­li krá­le Jiřího V./císaře Viléma II/cara Mikuláše II., kdy ovšem ve finá­le vlast­ně Hollander nemá zase tolik pro­sto­ru, aby se ve všech třech rolích doká­zal před­vést a kaž­dé­ho z vlád­ců pro­dat tak tro­chu jiným způ­so­bem. U všech zmí­ně­ných her­ců ovšem sto­jí za zmín­ku sna­ha o cizí pří­zvuk. Ten je sice výraz­ný, přes­to i to je ovšem nej­spíš tak tro­chu záměr v oblas­ti zábav­nos­ti. Možná!

Vaughn se sku­teč­ně od his­to­rie zas tak výraz­ně neod­klá­ní a i pro­to je ta osu­do­vost o pozná­ní men­ší než v pří­pa­dě dvou před­cho­zích Kingsmanů. Vaughn si je pořád více jis­těj­ší spí­še v akč­ních scé­nách a pořád jsou v tom tak tro­chu cítit dva fil­my v jed­nom. A pořád je tak mož­ná tro­chu ško­da, že se někdo tak šikov­ný jako Vaughn již sko­ro deká­du věnu­je čis­tě jed­né a té samé sérii. Přesto ovšem Vaughn pře­ci jen dodal něco tak tro­chu jiné­ho a doká­zal poten­ci­o­nál­ně při­pra­vit půdu pro zají­ma­vá pokra­čo­vá­ní (což nazna­čí i pove­de­ná po-titulková scé­na). Potěší také men­ší odka­zy, kte­ré odka­zu­jí na před­cho­zí dva prv­ní Kingsmany a při­tom nejsou vylo­že­ně na sílu do očí bijí­cí. Mattheweu Margesonovi mimo­cho­dem ten­to­krát mís­to Henryho Jackmana se soun­d­trac­kem pomohl Dominic Lewis a i ten­to­krát se vel­mi pěk­ně poslou­chá.

the kings man
Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures

Vaughn ani u svých tře­tích Kingsmanů neztra­til záso­bu vizu­ál­ních nápa­dů a kre­a­tiv­ní akce a dodal solid­ní akč­ní bloc­kbus­ter, kte­rý v rám­ci série sku­teč­ně zkou­ší něco výraz­ně jiné­ho. Ten fištrón původ­ních Kingsmanů je pře­ci jen tak tro­chu pryč a fakt, že to celé tak tro­chu půso­bí jako dva fil­my v jed­nom je těž­ké zapřít. Vaughn ovšem pořád umí pra­co­vat s akcí, humo­rem i váž­ný­mi momen­ty a ani po 15 letech zřej­mě nepři­šel o svou tvůr­čí dra­vost. Přeci jen ovšem budu rád, že chys­ta­ným Argyllem koneč­ně zku­sí (mini­mál­ně žánrem tedy ne) i něco tro­chu jiné­ho. U takhle šikov­ných šev­ců je  pře­ci jen ško­da, aby se pořád drže­li jed­no­ho kopy­ta......

Photo © Walt Disney Studios Motion Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93011 s | počet dotazů: 228 | paměť: 56072 KB. | 22.05.2022 - 08:17:50