Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%

Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%

kingdom come deliverance preview 01 header 1081398

Máme před sebou nej­lep­ší hru roku!!! I když je tepr­ve únor 2018, tenhle počin se bude hod­ně těž­ko pře­ko­ná­vat.

Vznik Kingdom Come: Deliverance se datu­je až do roku 2011, kdy vznik­lo díky dvě­ma mužům nové ryze čes­ké Warhorse Studio. Těmi muži byli Daniel Vávra a Martin Klíma, kte­ří sto­jí za něko­li­ka kul­tov­ní­mi her­ní­mi poči­ny. A stu­dio zalo­ži­li v pod­sta­tě jen za jedi­ným úče­lem. Vytvořit novou, čes­kou, RPG hru ze stře­do­vě­ku, kde nebu­de ani magie, ani dra­ci. Zato spous­ta oprav­do­vých míst, reál­né­ho způ­so­bu živo­ta teh­dej­ší doby. První tech­nic­ké demo bylo poměr­ně snad­no vytvo­ře­né, ale co dál?

Studiu se neda­ři­lo pře­mlu­vit dal­ší spon­zo­ry a vyda­va­te­le, aby na vývoj hry při­spě­li, tak udě­la­li něco, co všem lidem kolem hry změ­ni­lo život (jak osob­ní, tak i pra­cov­ní). Šli s „kůží na trh“ a odstar­to­va­li kam­paň na strán­kách Kickstarter.com. Zde se hra sešla s obrov­ským zájmem fanouš­ků a poža­do­va­ná část­ka byla veli­ce rych­le vybrá­na, čímž se zajis­til její vývoj a svým způ­so­bem to pře­svěd­či­lo dal­ší pod­po­ro­va­te­le z her­ní­ho trhu. Nejen, že se hra zafi­nan­co­va­la, ale záro­veň se vybra­lo tolik, že to dalo vývo­já­řům spous­tu mož­nos­tí, jak hru roz­ší­řit, což mělo za násle­dek i roz­ší­ře­ní počtu pra­cov­ní­ků Warhorse Studia. Tu spous­tu násled­né prá­ce na vývo­ji hry ani nemá smy­sl popi­so­vat zde v recen­zi, pro­to­že je toho pros­tě moc, co bylo vytvo­ře­no. Nejjednodušší je podí­vat se na ofi­ci­ál­ní strán­ky hry a pro­jít si spous­tu roz­ho­vo­rů, blo­gů, vlo­gů a vývo­jář­ských deníč­ků, kte­ré je oprav­du legra­ce pozo­ro­vat.

A teď co se týče her­ní­ho obsa­hu samot­né­ho. Začátek pří­bě­hu je zasa­zen do roku 1403, kdy není situ­a­ce v čes­kých zemích vůbec snad­ná. Po smr­ti císa­ře a krá­le Karla IV, nastu­pu­je na trůn jeho syn Václav IV. Jenže ten není tak dob­rý vla­dař jako tatí­nek, čehož chce zne­u­žít jeho bra­tr Zikmund Lucemburský. Ten nechá bra­t­ra unést a na čes­ké úze­mí vtrh­ne s armá­dou slo­že­nou z něko­li­ka růz­ných vojsk včet­ně tata­rů. Započne tak občan­ská vál­ka. Hráč se pro­bou­zí jako Jindřich, syn ková­ře, ve ves­ni­ci Stříbrná Skalice. Jindra se sta­rá o běž­né věci, kte­ré mu poru­čí otec a občas si chce tro­chu povy­ra­zit s přá­te­li. Také ale cítí, že by se před usa­ze­ním ve Skalici chtěl podí­vat do svě­ta a něco zažít. Na to, co ale zaži­je krát­ce po začát­ku pří­bě­hu, na to ho nemoh­lo nikdo a nic při­pra­vit. Zikmund s jeho armá­dou vtrh­ne do ves­ni­ce. Nejen, že ves­ni­ci vyple­ní a povraž­dí vět­ši­nu jejích obča­nů, ale pří­mo před zra­ky Jindřicha zabi­je jeho rodi­če. Neudělá to vlast­ní­ma ruka­ma, ale skr­ze své­ho pomoc­ní­ka Markvarta z Ulic. Z něj se skr­ze Jindrovo nená­vist kvů­li smr­ti rodi­čům, stá­vá hlav­ní zápor­ná posta­va. Kam se až Jindřich při hle­dá­ní pomsty a obje­vo­vá­ní svě­ta dosta­ne?? Základních cca 40 hodin her­ní­ho času by hrá­či mělo dát odpo­věď.


Hra při­ná­ší pro hrá­če spous­tu zají­ma­vých ino­va­tiv­ních her­ních prv­ků, ale stá­le je věr­ná již pro­vě­ře­ným RPG sys­té­mům a prin­ci­pům. Například sys­tém vylep­šo­vá­ní posta­vy je v pod­sta­tě pře­vzat od série The Elder Scrolls, tedy tako­vý, kde se posta­va zlep­šu­je v těch doved­nos­tech, kte­ré jed­no­du­še pou­ží­vá. Podobný je inven­tář, kodex atp. Prostě základ je jas­ný, a kdo v posled­ních letech hrál tře­ba Skyrim, nebo Fallout, ten bude jako doma. Nejen, že je ten­to sys­tém pově­do­mý hrá­čům, ale záro­veň je dosta­teč­ně intu­i­tiv­ní a rea­lis­tic­ký vzhle­dem k pova­ze hry.

Co je zde veli­ká ino­va­ce, to je sou­bo­jo­vý sys­tém. Osvojit si jeho záko­ni­tos­ti lze cel­kem snad­no a rych­le (i díky dob­ré­mu tuto­ri­a­lu), ale oprav­du ho zvlád­nout, to už bude tro­chu fuš­ka. Mnoho způ­sobů boje, Několik dru­hů zbra­ní, roz­sáh­lý sys­tém oble­če­ní a tím sou­vi­se­jí­cí­ho brně­ní, kte­rý není jin­de zpra­co­ván detail­ně­ji. O not­ný kus dál se posou­vá i zají­ma­vost dal­ších her­ních mecha­nik, jako je napří­klad okrá­dá­ní lidí, fun­go­vá­ní mno­ha a mno­ha růz­ných drob­nos­tí, kte­ré mají vliv na pohyb, výdrž, boj, pros­tě na všech­nu čin­nost. Hra se v tom­to smě­ru sna­ží být nejen ino­va­tiv­ní, ale záro­veň rea­lis­tic­ká a intu­i­tiv­ní. Což se dle mého názo­ru poved­lo na jed­nič­ku. Je doce­la para­dox, že jsem na sobě pocí­til, jak moc jsme za posled­ní roky zle­ni­vě­li a zpo­čát­ku při­pa­da­jí tyto věci dost slo­ži­té, prac­né, načež pocti­vé plně­ní úko­lů zna­me­ná nej­pr­ve ztrá­tu ner­vů a pár sprostých slov smě­rem k moni­to­ru, ale pak po záslu­ze odmě­ně­no zají­ma­vý­mi dia­lo­gy a vyprá­vě­ním pří­bě­hu.
Když už jsem zmí­nil úko­ly, je dnes běž­nou pra­xí, že v RPG hrách se dají úko­ly plnit něko­li­ka způ­so­by. I zde tomu tak je, a kro­mě kla­sic­kých stra­te­gií v podo­bě tiché­ho plí­že­ní nebo nao­pak „ram­bo sty­lu“, je zde i mož­nost tiché­ho postu­pu, kte­rý vyža­du­je zruč­nost a nabí­zí i něko­lik pove­de­ných tak­tik.

Co se týče samot­né­ho zpra­co­vá­ní hry, zde je něko­lik věcí, kte­ré chci zmí­nit. Spousta malo­va­né gra­fi­ky, kte­rá je dobo­vě věr­ná až na dřeň je oprav­du super zále­ži­tost a díky tomu bude hra ješ­tě spous­tu let kul­tov­ní zále­ži­tos­tí. Další her­ní obsah je vytvá­řen díky CryEnginu 3. Ten je vskut­ku dosta­ču­jí­cí. Sice se nedá vyhnout někte­rým „Legacy bugům“, tak­že se setká­me s glit­chy, pro­pa­dům fps a dal­ším nedu­hům, ale to se časem spra­ví a věřím, že hra nebu­de zapo­vě­ze­na ani moder­ské komu­ni­tě. Já hru nehra­ji na úpl­ně nej­no­věj­ší PC sesta­vě a musel jsem se vzdát doce­la dost detai­lů, díky kte­rým by byla gra­fi­ka ješ­tě mno­hem hez­čí. Ale i tak zatím díky hra­tel­nos­ti a dal­ší­mu obsa­hu je mi to v pod­sta­tě jed­no. Zatím jsem nara­zil v pod­sta­tě jen na dvě věci, kte­ré mě vyslo­ve­ně trá­pí nebo štvou.

Tou prv­ní je dél­ka načí­tá­ní a uklá­dá­ní. Mít SSD s vět­ší kapa­ci­tou, tak nevá­hám s insta­la­cí na ten­to disk. U veli­kých momen­tů a udá­los­tí ve hře to člo­věk skous­ne, ale vzhle­dem k ome­ze­né mož­nos­ti uklá­dá­ní je to doce­la opruz, když kaž­dý hovor načí­tá svůj obsah i 10 vte­řin. Nejvíc je to frustru­jí­cí u roz­ho­vo­rů s oby­čej­ný­mi měš­ťa­ny, od kte­rých žád­nou infor­ma­ci nako­nec nedo­sta­ne­te a hovor je v pod­sta­tě stej­ně dlou­hý jako jeho nahrá­ní a násle­dov­né opuš­tě­ní.
Druhou věcí, kte­rá mě urči­tě časem bude iri­to­vat mno­hem mno­hem víc je sbí­rá­ní rost­lin a bylin. To totiž pro­bí­há skr­ze krát­kou video­sek­ven­ci, kte­rou nejde pře­sko­čit. Jelikož tato sek­ven­ce trvá cca 3-5 vte­řin, bude sbí­rá­ní kvě­tin na kyti­ci doce­la noč­ní můra.
A tře­tí věc je absen­ce čes­ké­ho dabin­gu. Na jed­nu stra­nu mě to štve, že nesly­ším češ­ti­nu, ale chá­pu důvo­dy její absen­ce a jsem aspoň rád za čes­ké tex­ty. To, že hra není kom­plet­ně v češ­ti­ně je pro­to, že čes­ký trh je pří­liš malý na tako­vou věc. Ne, že by si tu hru kou­pi­lo málo hrá­čů, ale veš­ke­ré dia­lo­gy ve hře jsou mlu­ve­né, tak­že vytvo­řit ješ­tě čes­ký dabing, to už by pros­tě bylo pří­liš prá­ce za pří­liš mno­ho peněz. Ale tře­ba se časem dočká­me, kdo ví.

Ale když pomi­nu drob­nos­ti a chy­by (což je u všech her nor­mál­ní), tak tady dosta­ne­te super obsah z našich kon­čin (ano oprav­du se na ta mís­ta může­te jet podí­vat), dosta­ne­te k tomu skvě­lou dobo­vou muzi­ku, zpra­co­vá­ní „pocti­vej­ma čes­kej­ma ručič­ka­ma“ a může­te na chvil­ku snít o tom jak nako­pe­te Zikmunda do zad­ku.
Takhle hra je pros­tě „Must have“ a její kva­li­ta je veli­ce vyso­ká. Je to tro­chu jako Mafie Déjà vu.

Nezbývá než dát hod­no­ce­ní 85% s tím, že během příš­tích pár měsí­ců mož­ná let ješ­tě poros­te 😉

  • Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60%22. července 2018 Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60% Po delší době se hráči konečně dočkali většího DLC do hry Kingdom Come: Deliverance. Nese název From the Ashes. A to doslova z popela. Samotný přídavek je něco, co si komunita hráčů sama […] Posted in Recenze her
  • Vampyr - Recenze - 75%14. června 2018 Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klidně dohromady s těmi zombíky), spousta karet atd atd. Ale na pořádnou vysávačskou hru jsme čekali […] Posted in Recenze her
  • Cyberpunk 2077 Patch 1.318. srpna 2021 Cyberpunk 2077 Patch 1.3 Dnes vyšel pro PC, XBox One a další konzole nejnovější patch pro hru Cyberpunk 2077. Přináší mnoho změn v nastavení, grafice a reakcí počítačové inteligence.  Také přináší první malé […] Posted in Novinky ze světa her
  • Family Man7. června 2021 Family Man Asi žádná jiná hra ve mně v poslední době nevyvolala tolik emocí, jako právě tahle. A to prosím nikoliv nějak emočně vypjatým příběhem, ale svojí mechanikou. Pojďme si to ale odvyprávět […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice17. května 2021 Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice Sakra, sedám k počítači, že konečně napíšu recenzi na poslední Mass Effect před vydáním legendární edice, no a ona je už venku – vyšla v pátek 14.5 (z nějakého důvodu jsem to čekal až dnes […] Posted in Recenze her
  • Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje9. května 2021 Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje Od doby, kdy jsem poprvé dohrál druhý díl série Darksiders jsem se nemohl dočkat dalšího pokračování. Darksiders 1 a 2 představili zajímavý příběh, a ještě zajímavější postavy v podobě […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice5. května 2021 Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice Před týdnem jsem s chutí napsal recenzi na první Mass Effect, a tak teď nastal čas se zaměřit na jeho slavnější pokračování. Mass Effect 2 je dle mnohých tím nejlepším co trilogie přináší. […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice27. dubna 2021 Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice Konečně se blíží vydání vytoužené legendární edice trilogie Mass Effect (vyjde 17.5.2021). Tato skutečnost svádí k ohlédnutí se za původní trilogií, a zjistit, zda skutečně stojí za […] Posted in Recenze her
  • MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%4. července 2018 MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60% Po roce jsme se opět dočkali dalšího dílu motoristických závodů od italského studia Milestone. Tradiční název nesoucí hlavní název série silničních motocyklů asi hned každému napoví, o co […] Posted in Recenze her
  • Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%4. června 2018 Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55% Hra Space Hulk: Deathwing není vlastně žádnou novinkou. Hra ze světa Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a sklidila obrovskou vlnu nevole. Prázdný obsah, špatná […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,92832 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53440 KB. | 19.09.2021 - 19:59:33