Kritiky.cz > Recenze her > Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60%

Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60%

59998

Po del­ší době se hrá­či koneč­ně dočka­li vět­ší­ho DLC do hry Kingdom Come: Deliverance. Nese název From the Ashes. A to doslo­va z pope­la. Samotný pří­da­vek je něco, co si komu­ni­ta hrá­čů sama žáda­la už něja­kou dobu a sami vývo­já­ři z Warhorse Studios se sna­ží tím­to DLC vyhra­bat hru tak tro­chu z pope­la. Pokles hrá­čů je v tom­to pří­pa­dě při­ro­ze­ný, pře­ci jen jde o čis­tě sin­gle play „pří­bě­hov­ku“. From the Ashes tak při­dá­vá něja­ký ten nový obsah, ale sto­jí to za zno­vu­hra­ní? Jak vlast­ně ovliv­ní hrá­čům ten­to pří­da­vek hru těm, kdo mají hru roze­hra­nou? Pojďme se tedy prv­ní­mu ofi­ci­ál­ní­mu DLC From the Ashes podí­vat na zou­bek.
Nejprve fak­ta. Nový obsah toho­to pla­ce­né­ho pří­dav­ku spo­čí­vá v pod­sta­tě jen na jed­né věci. Jindřich dostá­vá důvě­ru Diviše a je jme­no­ván správ­cem a rych­tá­řem ves­ni­ce, kte­rou má za úkol spra­vo­vat a zve­le­bit do původ­ní­ho sta­vu (samo­zřej­mě ze své­ho). Nic víc, nic míň. Trochu mě mrzí, že DLC vychá­zí spo­leč­ně s nových patchem, kte­rý sám o sobě při­dá­vá něja­ký obsah a nové mecha­ni­ky do hry, tak­že to nepo­zor­né­mu oku může při­pa­dat, že DLC je vět­ší, než oprav­du je. Trochu to na mě půso­bí jako trik od vývo­já­řů jak oblaf­nout zákaz­ní­ka, kte­rý dá za DLC 10 Euro a si pak mys­lí, že dostal víc, než ho napadlo.
Proč ale říkám, že za 10 Euro zís­ká­te jen ten­to obsah. Jindřich dosta­ne na sta­rost ves­ni­ci Přibyslavice, kte­rou v urči­té čás­ti pří­bě­hu osvo­bo­dí­te od lap­ků. A ves­ni­ce je na tom oprav­du bíd­ně, nic tu nesto­jí, kos­tel je téměř zbo­ře­ný. Svým důvti­pem a hlav­ně dukáty....tedy ehm.....velkou hro­ma­dou dukátů.....dáte ves­ni­ci nový nádech. Aby hráč vysta­věl ves­ni­ci zpět do krá­sy, sto­jí to cel­kem něja­kých 100 000 duká­tů, v závis­los­ti na čase, kte­rý to hrá­či potr­vá. Herní doba závis­lá na obsa­hu pří­dav­ku je totiž hod­ně rele­vant­ní v závis­los­ti na tom, jak dale­ko je hráč v pří­bě­hu, potaž­mo kolik už nastřá­dal pro­střed­ků.

Jak se tedy sta­ví, jak dlou­ho to trvá a jaký smy­sl to vlast­ně všech­no má?
Tady jsem čekal oprav­du víc. Hra se sna­ží půso­bit veli­ce věr­ně a rea­lis­tic­ky v mno­ha ohle­dech. Ale tady, jako­by uši­to hor­kou jehlou, sta­ví­te jed­nu budo­vu za dru­hou jako hou­by po deš­ti. Pokud máte už hod­ně peněz, tak to jde sku­teč­ně rych­le a hráč nemá ani čas, ale ani důvod se s budo­va­mi sezná­mit a více se poko­chat. Jednoduše se podí­vá­te do kni­hy, vybe­re­te stav­bu, ke kte­ré spl­ňu­je­te. Pak sta­čí pro­mlu­vit s vaším loká­to­rem, ten zkon­t­ro­lu­je stav pro­střed­ků a jde se sta­vět. Umístění budov je pře­dem dané a jedi­nou vol­bou hrá­če je zde v pár pří­pa­dech jen výběr mezi podob­ný­mi dru­hy budov. Konkrétně tře­ba mezi stav­bou pekár­ny, nebo řez­nic­tví atd. Takže žád­ná veli­ká Sofiina vol­ba se neko­ná.
Principiálně to ohled­ně stav­by fun­gu­je úpl­ně jed­no­du­še. Některé budo­vy gene­ru­jí pří­jem, někte­ré potře­bu­jí doto­vat. To vše se cel­kem dá držet na uzdě už vzhle­dem k tomu, že budov je jen něco málo přes deset. Takže jedi­ná inves­ti­ce hrá­če do stav­by jsou oprav­du jen pení­ze. Skutečně jen to!!! Čekal jsem, že se hráč více zapo­jí do samot­né stav­by, vždyť tako­vých her je na trhu spous­ta, tady se moh­li Warhorse inspi­ro­vat. Stavba samot­ná totiž pro­bí­há úpl­ně dile­tant­sky tak, že se vám po sou­hla­su se stav­bou jen obje­ví nápis „po něko­li­ka dnech“ a bum, budo­va sto­jí na mís­tě, hráč shléd­ne krát­kou video sek­ven­ci jak budo­va vypa­dá. A to je vše. A tak­to se to opa­ku­je u všech budov a hráč si musí pou­ze pohlí­dat roz­po­čet.
Proto je navý­še­ní her­ní doby rela­tiv­ní v závis­los­ti na tom, kolik duká­tů hráč má. Můj odhad je 2-10 hodin.

OK, budo­vy jsou posta­ve­né (a to ješ­tě v pod­sta­tě ihned), tak co teď s tím mám dělat? No tady při­chá­zí v potaz otáz­ka, jak dob­ře a jak moc je pří­da­vek zakom­po­no­ván do zbyt­ku hry. Drtivá vět­ši­na budov v Přibyslavicích je urče­na hrá­či k obcho­du. Vždy se sem dá zajet a nakou­pit vše potřeb­né, navíc za nej­lep­ší ceny. Jestli je výhod­ná cena, nebo dostup­nost někte­rých věcí roz­ho­du­jí­cí pro hrá­če, aby sem jez­di, to je na kaž­dém hrá­či.
Jako plus je fakt, že zde lze bez pro­blé­mů pro­dá­vat kra­de­né věci. Vždyť jste rych­tář, lidé tak nema­jí pro­blém vám nedů­vě­řo­vat a kupu­jí bez okol­ků. Navíc mají výraz­ně více peněz v kase než jin­de, tak­že toho může­te pro­dat dost.
Lidé ve ves­ni­ci jsou vlast­ně úpl­ně nezná­mí a vět­ši­na pro hrá­če nemá žád­ný význam, ale tady na řadu při­chá­zí dal­ší pro­po­je­ní. Jako Jindřich máte tu mož­nost zaměst­nat jiné­ho obchod­ní­ky z okol­ních ves­nic. Tyto vám již vět­ši­nou zná­mé posta­vy tak může­te mít tzv. pod svo­jí stře­chou a může­te tak časem potká­vat zná­mé tvá­ře u sebe „doma“. Chybí ale jaká­ko­liv vět­ší moti­va­ce k tomu, aby se o to hráč pokou­šel. Já jsem tuto mož­nost vyu­žil jen jed­nou, a to vlast­ně jen z toho důvo­du, abych zjis­til, jest­li to oprav­du fun­gu­je.
Takže kro­mě vizu­ál­ní změ­ny k lep­ší­mu a mož­nos­ti naku­po­vá­ní věcí se pro hrá­če zas tolik nemě­ní. Vzhledem k tomu, že jste rych­tář, máte i tu povin­nost řešit spo­ry, což je v pod­sta­tě jedi­ná oprav­du logic­ká a ospra­ve­dl­ně­ná čin­nost ve ves­ni­ci. Spory a pro­blémy se obje­vu­jí náhod­ně (tedy sko­ro, spíš jde o čas). Mě při­šla tato čin­nost cel­kem zábav­ná a tyto mini­úko­ly a řeše­ní pro­blé­mů jsou napsá­ny vět­ši­nou spíš s důra­zem na poba­ve­ní. Jako hned prv­ní pro­blém sto­jí za všech­ny. Ale pro­zra­zo­vat nebu­du, roz­hod­ně to ale sto­jí za to.

Jaký je tedy roz­díl ve vní­má­ní DLC hrá­čem na kon­ci pří­bě­hu a tím, kte­rý je někde na ces­tě? Za mě je asi nej­lep­ší kou­pit a hrát DLC jen v pří­pa­dě, že jste hru ješ­tě nedo­hrá­li. From the Ashes je totiž pří­mo vlo­žen do pří­bě­ho­vé lin­ky a půso­bí tak při­ro­ze­ně. Stejně tak lehce pro­dlou­ží her­ní dobu a nabíd­ne hrá­či se odre­a­go­vat tro­chu jinak než lou­pe­ním, kost­ka­mi a poby­tem v láz­ních. Hráče, kte­rý má dohrá­no vlast­ně neče­ká nic jiné­ho, než mecha­nic­ké nakli­ká­ní budov, kte­ré se sami posta­ví oka­mži­tě bez jaké­ko­liv náma­hy. A vzhle­dem k tomu, že je hráč už na kon­ci, nemá vlast­ně ani veli­ký důvod něco tako­vé­ho budo­vat pro dal­ší pří­pad­ný zisk, nebo mož­nost kupo­vat věci, ty si obsta­rá jinou ces­tou (mnoh­dy poho­dl­něj­ší). Za plnou cenu tedy posta­vit pár budov a vyře­šit pár spo­rů? To za mě urči­tě ne a jsem cel­kem dost zkla­mán.¨
Místo sta­vě­ní ves­ni­ce by se měli vývo­já­ři asi sou­stře­dit na to, aby uspo­ko­ji­li přá­ní inves­to­rů z kam­pa­ně na kickstar­te­ru a napra­vi­li si tak svo­jí lehce pošra­mo­ce­nou pověst plnou bugů a nespl­ně­ných sli­bů.
Rád bych si mys­lel, že budu odmě­něn něja­kou rea­lis­tic­kou stav­bou ves­ni­ce plnou roz­ho­do­vá­ní kam a co posta­vit. Plnou spo­rů mezi nový­mi oby­va­te­li. Bohužel se nic z toho neko­ná, tak­že musím hod­no­tit na 60%.

  • Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%17. února 2018 Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85% Máme před sebou nejlepší hru roku!!! I když je teprve únor 2018, tenhle počin se bude hodně těžko překonávat. Vznik Kingdom Come: Deliverance se datuje až do roku 2011, kdy vzniklo díky […] Posted in Recenze her
  • Vampyr - Recenze - 75%14. června 2018 Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klidně dohromady s těmi zombíky), spousta karet atd atd. Ale na pořádnou vysávačskou hru jsme čekali […] Posted in Recenze her
  • MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%4. července 2018 MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60% Po roce jsme se opět dočkali dalšího dílu motoristických závodů od italského studia Milestone. Tradiční název nesoucí hlavní název série silničních motocyklů asi hned každému napoví, o co […] Posted in Recenze her
  • Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%4. června 2018 Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55% Hra Space Hulk: Deathwing není vlastně žádnou novinkou. Hra ze světa Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a sklidila obrovskou vlnu nevole. Prázdný obsah, špatná […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu)17. srpna 2018 Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu) První DLC, které pro novou hru Far Cry 5 bylo, je  DLC Hodiny temnoty. Příběh z Vietnamu, ve kterém zachraňujete spolubojovníky. Je to povedený balíček, přišel ve správnou dobu, hráči už […] Posted in Recenze her
  • Tennis World Tour - Recenze - 30%11. června 2018 Tennis World Tour - Recenze - 30% Jestli to v téhle hře chcete někam dotáhnout v rámci kariéry, tak si připravte kamion léků na žaludeční vředy!!! Tennis World Tour se měl konečně po letech stát hodnotným nástupcem těch […] Posted in Recenze her
  • Chrysalis tarot: Poetický s nádechem středověku4. července 2019 Chrysalis tarot: Poetický s nádechem středověku Chrysalis tarot poskytuje nevšední pohled do tarotových karet, trošku historický, středověký, trošku poetický, trošku mýtický a pohádkový. Každý si v té záplavě fialové, zelené a zlaté […] Posted in Recenze knih
  • Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm28. dubna 2019 Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm Kniha Vikingové popisuje úžasné strategie jednotlivých bojů, všemožné manipulace, lstivé přetvářky, intriky, díky nímž záhy zjišťujete, že nic není, tak jak se tváří, a že není radno […] Posted in Články
  • Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic23. ledna 2016 Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic Když v roce 2001 vývojářské studio Piranha Bytes vydalo hru Gothic, nikdo jistě netušil, jaký se z tohoto akčního RPG postupem času stane hit. Hráč byl doslova vhozen do úžasného fantasy […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Far Cry Primal (PC)9. března 2016 Far Cry Primal (PC) Tak na našem webu Kritiky.cz  najdete recenzi Far Cry Primal. Je to ale konzolová verze. Já jsem si předobjednal PC verzi, která byla aktivována až  na začátku března. Co očekáváme ve Far […] Posted in Recenze her

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...