Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60%

Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60%

59998

Po del­ší době se hrá­či koneč­ně dočka­li vět­ší­ho DLC do hry Kingdom Come: Deliverance. Nese název From the Ashes. A to doslo­va z pope­la. Samotný pří­da­vek je něco, co si komu­ni­ta hrá­čů sama žáda­la už něja­kou dobu a sami vývo­já­ři z Warhorse Studios se sna­ží tím­to DLC vyhra­bat hru tak tro­chu z pope­la. Pokles hrá­čů je v tom­to pří­pa­dě při­ro­ze­ný, pře­ci jen jde o čis­tě sin­gle play „pří­bě­hov­ku“. From the Ashes tak při­dá­vá něja­ký ten nový obsah, ale sto­jí to za zno­vu­hra­ní? Jak vlast­ně ovliv­ní hrá­čům ten­to pří­da­vek hru těm, kdo mají hru roze­hra­nou? Pojďme se tedy prv­ní­mu ofi­ci­ál­ní­mu DLC From the Ashes podí­vat na zou­bek.
Nejprve fak­ta. Nový obsah toho­to pla­ce­né­ho pří­dav­ku spo­čí­vá v pod­sta­tě jen na jed­né věci. Jindřich dostá­vá důvě­ru Diviše a je jme­no­ván správ­cem a rych­tá­řem ves­ni­ce, kte­rou má za úkol spra­vo­vat a zve­le­bit do původ­ní­ho sta­vu (samo­zřej­mě ze své­ho). Nic víc, nic míň. Trochu mě mrzí, že DLC vychá­zí spo­leč­ně s nových patchem, kte­rý sám o sobě při­dá­vá něja­ký obsah a nové mecha­ni­ky do hry, tak­že to nepo­zor­né­mu oku může při­pa­dat, že DLC je vět­ší, než oprav­du je. Trochu to na mě půso­bí jako trik od vývo­já­řů jak oblaf­nout zákaz­ní­ka, kte­rý dá za DLC 10 Euro a si pak mys­lí, že dostal víc, než ho napadlo.
Proč ale říkám, že za 10 Euro zís­ká­te jen ten­to obsah. Jindřich dosta­ne na sta­rost ves­ni­ci Přibyslavice, kte­rou v urči­té čás­ti pří­bě­hu osvo­bo­dí­te od lap­ků. A ves­ni­ce je na tom oprav­du bíd­ně, nic tu nesto­jí, kos­tel je téměř zbo­ře­ný. Svým důvti­pem a hlav­ně dukáty....tedy ehm.....velkou hro­ma­dou dukátů.....dáte ves­ni­ci nový nádech. Aby hráč vysta­věl ves­ni­ci zpět do krá­sy, sto­jí to cel­kem něja­kých 100 000 duká­tů, v závis­los­ti na čase, kte­rý to hrá­či potr­vá. Herní doba závis­lá na obsa­hu pří­dav­ku je totiž hod­ně rele­vant­ní v závis­los­ti na tom, jak dale­ko je hráč v pří­bě­hu, potaž­mo kolik už nastřá­dal pro­střed­ků.

Jak se tedy sta­ví, jak dlou­ho to trvá a jaký smy­sl to vlast­ně všech­no má?
Tady jsem čekal oprav­du víc. Hra se sna­ží půso­bit veli­ce věr­ně a rea­lis­tic­ky v mno­ha ohle­dech. Ale tady, jako­by uši­to hor­kou jehlou, sta­ví­te jed­nu budo­vu za dru­hou jako hou­by po deš­ti. Pokud máte už hod­ně peněz, tak to jde sku­teč­ně rych­le a hráč nemá ani čas, ale ani důvod se s budo­va­mi sezná­mit a více se poko­chat. Jednoduše se podí­vá­te do kni­hy, vybe­re­te stav­bu, ke kte­ré spl­ňu­je­te. Pak sta­čí pro­mlu­vit s vaším loká­to­rem, ten zkon­t­ro­lu­je stav pro­střed­ků a jde se sta­vět. Umístění budov je pře­dem dané a jedi­nou vol­bou hrá­če je zde v pár pří­pa­dech jen výběr mezi podob­ný­mi dru­hy budov. Konkrétně tře­ba mezi stav­bou pekár­ny, nebo řez­nic­tví atd. Takže žád­ná veli­ká Sofiina vol­ba se neko­ná.
Principiálně to ohled­ně stav­by fun­gu­je úpl­ně jed­no­du­še. Některé budo­vy gene­ru­jí pří­jem, někte­ré potře­bu­jí doto­vat. To vše se cel­kem dá držet na uzdě už vzhle­dem k tomu, že budov je jen něco málo přes deset. Takže jedi­ná inves­ti­ce hrá­če do stav­by jsou oprav­du jen pení­ze. Skutečně jen to!!! Čekal jsem, že se hráč více zapo­jí do samot­né stav­by, vždyť tako­vých her je na trhu spous­ta, tady se moh­li Warhorse inspi­ro­vat. Stavba samot­ná totiž pro­bí­há úpl­ně dile­tant­sky tak, že se vám po sou­hla­su se stav­bou jen obje­ví nápis „po něko­li­ka dnech“ a bum, budo­va sto­jí na mís­tě, hráč shléd­ne krát­kou video sek­ven­ci jak budo­va vypa­dá. A to je vše. A tak­to se to opa­ku­je u všech budov a hráč si musí pou­ze pohlí­dat roz­po­čet.
Proto je navý­še­ní her­ní doby rela­tiv­ní v závis­los­ti na tom, kolik duká­tů hráč má. Můj odhad je 2-10 hodin.

OK, budo­vy jsou posta­ve­né (a to ješ­tě v pod­sta­tě ihned), tak co teď s tím mám dělat? No tady při­chá­zí v potaz otáz­ka, jak dob­ře a jak moc je pří­da­vek zakom­po­no­ván do zbyt­ku hry. Drtivá vět­ši­na budov v Přibyslavicích je urče­na hrá­či k obcho­du. Vždy se sem dá zajet a nakou­pit vše potřeb­né, navíc za nej­lep­ší ceny. Jestli je výhod­ná cena, nebo dostup­nost někte­rých věcí roz­ho­du­jí­cí pro hrá­če, aby sem jez­di, to je na kaž­dém hrá­či.
Jako plus je fakt, že zde lze bez pro­blé­mů pro­dá­vat kra­de­né věci. Vždyť jste rych­tář, lidé tak nema­jí pro­blém vám nedů­vě­řo­vat a kupu­jí bez okol­ků. Navíc mají výraz­ně více peněz v kase než jin­de, tak­že toho může­te pro­dat dost.
Lidé ve ves­ni­ci jsou vlast­ně úpl­ně nezná­mí a vět­ši­na pro hrá­če nemá žád­ný význam, ale tady na řadu při­chá­zí dal­ší pro­po­je­ní. Jako Jindřich máte tu mož­nost zaměst­nat jiné­ho obchod­ní­ky z okol­ních ves­nic. Tyto vám již vět­ši­nou zná­mé posta­vy tak může­te mít tzv. pod svo­jí stře­chou a může­te tak časem potká­vat zná­mé tvá­ře u sebe „doma“. Chybí ale jaká­ko­liv vět­ší moti­va­ce k tomu, aby se o to hráč pokou­šel. Já jsem tuto mož­nost vyu­žil jen jed­nou, a to vlast­ně jen z toho důvo­du, abych zjis­til, jest­li to oprav­du fun­gu­je.
Takže kro­mě vizu­ál­ní změ­ny k lep­ší­mu a mož­nos­ti naku­po­vá­ní věcí se pro hrá­če zas tolik nemě­ní. Vzhledem k tomu, že jste rych­tář, máte i tu povin­nost řešit spo­ry, což je v pod­sta­tě jedi­ná oprav­du logic­ká a ospra­ve­dl­ně­ná čin­nost ve ves­ni­ci. Spory a pro­blémy se obje­vu­jí náhod­ně (tedy sko­ro, spíš jde o čas). Mě při­šla tato čin­nost cel­kem zábav­ná a tyto mini­úko­ly a řeše­ní pro­blé­mů jsou napsá­ny vět­ši­nou spíš s důra­zem na poba­ve­ní. Jako hned prv­ní pro­blém sto­jí za všech­ny. Ale pro­zra­zo­vat nebu­du, roz­hod­ně to ale sto­jí za to.

Jaký je tedy roz­díl ve vní­má­ní DLC hrá­čem na kon­ci pří­bě­hu a tím, kte­rý je někde na ces­tě? Za mě je asi nej­lep­ší kou­pit a hrát DLC jen v pří­pa­dě, že jste hru ješ­tě nedo­hrá­li. From the Ashes je totiž pří­mo vlo­žen do pří­bě­ho­vé lin­ky a půso­bí tak při­ro­ze­ně. Stejně tak lehce pro­dlou­ží her­ní dobu a nabíd­ne hrá­či se odre­a­go­vat tro­chu jinak než lou­pe­ním, kost­ka­mi a poby­tem v láz­ních. Hráče, kte­rý má dohrá­no vlast­ně neče­ká nic jiné­ho, než mecha­nic­ké nakli­ká­ní budov, kte­ré se sami posta­ví oka­mži­tě bez jaké­ko­liv náma­hy. A vzhle­dem k tomu, že je hráč už na kon­ci, nemá vlast­ně ani veli­ký důvod něco tako­vé­ho budo­vat pro dal­ší pří­pad­ný zisk, nebo mož­nost kupo­vat věci, ty si obsta­rá jinou ces­tou (mnoh­dy poho­dl­něj­ší). Za plnou cenu tedy posta­vit pár budov a vyře­šit pár spo­rů? To za mě urči­tě ne a jsem cel­kem dost zkla­mán.¨
Místo sta­vě­ní ves­ni­ce by se měli vývo­já­ři asi sou­stře­dit na to, aby uspo­ko­ji­li přá­ní inves­to­rů z kam­pa­ně na kickstar­te­ru a napra­vi­li si tak svo­jí lehce pošra­mo­ce­nou pověst plnou bugů a nespl­ně­ných sli­bů.
Rád bych si mys­lel, že budu odmě­něn něja­kou rea­lis­tic­kou stav­bou ves­ni­ce plnou roz­ho­do­vá­ní kam a co posta­vit. Plnou spo­rů mezi nový­mi oby­va­te­li. Bohužel se nic z toho neko­ná, tak­že musím hod­no­tit na 60%.

  • Vampyr - Recenze - 75%14. června 2018 Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klidně dohromady s těmi zombíky), spousta karet atd atd. Ale na pořádnou vysávačskou hru jsme čekali […] Posted in Recenze her
  • Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%17. února 2018 Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85% Máme před sebou nejlepší hru roku!!! I když je teprve únor 2018, tenhle počin se bude hodně těžko překonávat. Vznik Kingdom Come: Deliverance se datuje až do roku 2011, kdy vzniklo díky […] Posted in Recenze her
  • MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%4. července 2018 MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60% Po roce jsme se opět dočkali dalšího dílu motoristických závodů od italského studia Milestone. Tradiční název nesoucí hlavní název série silničních motocyklů asi hned každému napoví, o co […] Posted in Recenze her
  • Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%4. června 2018 Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55% Hra Space Hulk: Deathwing není vlastně žádnou novinkou. Hra ze světa Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a sklidila obrovskou vlnu nevole. Prázdný obsah, špatná […] Posted in Recenze her
  • Cyberpunk 2077 Patch 1.318. srpna 2021 Cyberpunk 2077 Patch 1.3 Dnes vyšel pro PC, XBox One a další konzole nejnovější patch pro hru Cyberpunk 2077. Přináší mnoho změn v nastavení, grafice a reakcí počítačové inteligence.  Také přináší první malé […] Posted in Novinky ze světa her
  • Family Man7. června 2021 Family Man Asi žádná jiná hra ve mně v poslední době nevyvolala tolik emocí, jako právě tahle. A to prosím nikoliv nějak emočně vypjatým příběhem, ale svojí mechanikou. Pojďme si to ale odvyprávět […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice17. května 2021 Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice Sakra, sedám k počítači, že konečně napíšu recenzi na poslední Mass Effect před vydáním legendární edice, no a ona je už venku – vyšla v pátek 14.5 (z nějakého důvodu jsem to čekal až dnes […] Posted in Recenze her
  • Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje9. května 2021 Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje Od doby, kdy jsem poprvé dohrál druhý díl série Darksiders jsem se nemohl dočkat dalšího pokračování. Darksiders 1 a 2 představili zajímavý příběh, a ještě zajímavější postavy v podobě […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice5. května 2021 Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice Před týdnem jsem s chutí napsal recenzi na první Mass Effect, a tak teď nastal čas se zaměřit na jeho slavnější pokračování. Mass Effect 2 je dle mnohých tím nejlepším co trilogie přináší. […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice27. dubna 2021 Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice Konečně se blíží vydání vytoužené legendární edice trilogie Mass Effect (vyjde 17.5.2021). Tato skutečnost svádí k ohlédnutí se za původní trilogií, a zjistit, zda skutečně stojí za […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61574 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53454 KB. | 21.09.2021 - 14:34:00