Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > King Skate - ŠIMON ŠAFRÁNEK

King Skate - ŠIMON ŠAFRÁNEK

word image 8
word image 8

ŠIMON ŠAFRÁNEK

*1977, Praha

Filmař, spi­so­va­tel a novi­nář. V nul­tých letech se věno­val pře­de­vším video­kli­pům pro čes­ké (Tata Bojs, Sunshine, The Prostitutes, Moimir Papalescu And The Nihilists) i zahra­nič­ní (Pelussje, Hangmás, The Fullbliss) pro­jek­ty. Pro Českou tele­vi­zi nato­čil hudeb­ní sérii Kombo, i kon­cert­ní zázna­my vystou­pe­ní J.A.R. nebo Tomáše Kluse. Věnuje se i hudeb­ním doku­men­tům: v roce 2004 dokon­čil sní­mek o fanouš­cích Nicka Cavea The Myth, v roce 2016 vytvo­řil doku­ment o revi­va­lo­vých kape­lách Země revi­va­lů. V roce 2018 debu­tu­je celo­ve­čer­ním doku­men­tem King Skate.

Napsal román Fleischerei 36 (2008) a nove­lu 23 (2005). Články a roz­ho­vo­ry pře­de­vším s fil­mo­vou tema­ti­kou při­spí­vá do čes­kých novin a časo­pi­sů. Působí též v DJ usku­pe­ní The Fakes.

KOMENTÁŘ REŽISÉRA

Začalo to před něko­lik lety. Nikoli na kop­ci a niko­li v ram­pě. Na gau­či. To odpo­led­ne, kdy jsem ote­vřel kníž­ku svých přá­tel a zná­mých, Martiny Overstreet a Michala Nanoru. Jmenuje se Prkýnka na maso jsme uříz­li. Nepatřila mi, neda­la se už kou­pit. První jas­ná vzpo­mín­ka na tenhle pro­jekt je Městská knihov­na v Praze. Po dlou­hých letech jsem se tam při­hlá­sil, abych si mohl Prkýnka vypůj­čit. Od pře­páž­ky rych­le domů, ta bichle jako tro­fej, ote­vři ty strán­ky! Bylo to tam hned. Slova mi vyska­ko­va­la do očí, kři­če­la neob­vyk­lým zau­je­tím a váš­ní, lás­kou. A potom ty fot­ky! Archívní moment­ky, co vibru­jí i po letech pohy­bem. A ten pohyb mě zau­jal. Protože co je film, když ne pohyb? Tekutý čas, kte­rý můžu pro­žít a zažít, zatím­co u fot­ky si pří­běh a kon­text domýš­lím. Jízda na ska­te­bo­ar­du má pro mě navíc odjak­ži­va roman­tic­ký nádech svo­bo­dy; vykaš­lat se na všech­no a pro­s­tě jet. Ozvuk toho pra­vě­ké­ho instink­tu, vyšpl­hat se na koně, nasou­kat do auta ane­bo sko­čit na to prkén­ko s koleč­ky. Vypálit pryč, vyfi­čet, vysviš­tět pro­sto­rem. Adrenalin, dob­ro­druž­ství. Tohle pio­nýr­ství mě fas­ci­nu­je, ta mož­nost být u něče­ho nevy­zkou­še­né­ho, u něče­ho his­to­ric­ky nové­ho...

Byl jsem si pro Prkýnka v knihov­ně pak ješ­tě něko­li­krát. Navazoval jsem v pořad­ní­ku sám na sebe. Vypisoval jsem si vzpo­mín­ky a psal poznám­ky, sta­věl prv­ní námět a scé­nář Snažil jsem se potkat s Michalem a Martinou, chtěl jsem je mít v týmu. Oba byli nesmír­ně vytí­že­ní, trva­lo to asi rok. A pak samo­zřej­mě sta­čí pár minut nad jed­nou sodov­kou. S pro­du­cen­tem to bylo podob­né. Vždyť do skej­ťác­ké par­ty pat­ří i Kateřina Černá z Negativu, s níž jsem se kaž­dý rok potká­val na fes­ti­va­lu v Cannes. Kateřina mě před­sta­vi­la Vojtovi Kotkovi, kte­rý peč­li­vě schra­ňu­je skej­ťác­ké fil­mo­vé archí­vy. Vojta mi posky­tl 130 giga­baj­tů fil­mo­vých archí­vů a já s tím dis­kem zase téměř běžel domů. USB do USB a pojď!

Čím déle jsem archi­vy sle­do­val, tím jas­ně­ji z nich vystu­po­va­ly růz­né úhly pohle­du: někdo se věnu­je závo­dům, jiný rad­ši sko­pi­či­nám kama­rá­dů. Archívy jsem potře­bo­val dopl­nit výpo­věď­mi a pří­běhy skej­ťá­ků.

Potkávali jsme je na mís­tech, kte­rá pro ně byla klí­čo­vá – praž­ský Strahov, kde stá­la prv­ní ram­pa, les­ní mýti­na u Poličky, kde se pořá­da­ly sum­mer cam­py a pra­cha­tic­ký spor­tov­ní are­ál, kde se kona­la setká­ní stej­né­ho jmé­na. V Karlových Varech jsme pak hle­da­li pozůstat­ky požár­ní nádr­že, kte­rá skej­ťá­kům slou­ži­la za náhra­du kali­forn­ské­ho bazé­nu.

Se stři­ha­čem Šimonem Hájkem jsme trá­vi­li měsí­ce ve střiž­ně. Nakonec jsme tam byli sko­ro rok. Ale teď se kruh uza­ví­rá, film je hoto­vý a těší­me se, že jej uká­že­me těm, kte­ří se o něj zaslou­ži­li nej­víc; totiž skej­ťá­kům samot­ným, a to tam, kam sami léta jez­di­li – na fes­ti­va­lu ve Varech. Protože spo­lu s nimi chce­me žít svo­dob­ně, aniž by nám někdo říkal tři dva jed­na start.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory11. září 2020 Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory   Plzeň – 33. ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční netradičně v podzimním termínu od 25. do 30. září. Každý den nabídne premiéru či předpremiéru, soutěžní […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka6. července 2020 Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka Miroslav Žbirka, známý pod jménem Meky, není žádný dramatický vypravěč ani písničkový „srdcerváč“. Každopádně však svým projevem zaujme diváky nejen na koncertním podiu, ale i na filmovém […] Posted in Filmové recenze
  • Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY2. července 2020 Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY   O filmu V Mekym jsme se snažili udělat filmový portrét, jaký tu není. Bez sentimentu a patosu, zato s humorem. V obraze blikavý, energický a podvratný. S hlasitou muzikou, a […] Posted in Rozhovory
  • Meky - Meky v bodech a datech2. července 2020 Meky - Meky v bodech a datech 21. října 1952 V Bratislavě se anglické matce Ruth Gale a slovenskému otci Šimonovi Žbirkovi narodil malý Miro jako nejmladší ze tří bratrů. 1961 Po bratislavských ulicích […] Posted in Speciály
  • Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky2. července 2020 Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky Za každým dobrým hitem je příběh. A v případě těch od Mekyho Žbirky jsou to často příběhy životní i velice osobní. Balada o pol'ných vtákoch (1980, Doktor […] Posted in Speciály
  • Meky - O natáčení s Mekym2. července 2020 Meky - O natáčení s Mekym Portrétovat živého člověka má jedno úskalí. Může se bránit, může odmítnout vaše nápady. Portrétovat člověka, který se 40 let pohybuje mezi reflektory má další úskalí: moc dobře ví, kdy ho […] Posted in Speciály
  • Meky - Překvapení ve filmu2. července 2020 Meky - Překvapení ve filmu Byl to výchozí bod na cestě, která nás zavedla z Prahy do Bratislavy, ale také do Londýna, odkud pocházela Mekyho matka a strýcové, kde má kořeny. Navštívili jsme Mekyho oblíbená místa – […] Posted in Speciály
  • Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE2. července 2020 Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující […] Posted in Speciály
  • King Skate - SVOBODA20. září 2018 King Skate - SVOBODA „Ta dynamika toho skejtu, ta svoboda, když jedeš, to je tak krásná věc.“ Tomáš Fiala „Celej skateboard začal tim slovem svoboda. Žádný vázání na nic, na nikoho. Takhle jsem to měl. […] Posted in Speciály
  • King Skate - PRVNÍ SKEJTY20. září 2018 King Skate - PRVNÍ SKEJTY „Navohejbaný plechy, nějaký gumový kolečka, ložiska sypaný... Hrozný. Ty počátky byly hrozný.“ Luděk Váša „Můj první skejt, to je asi stejnej příběh jako kdekoli jinde v […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05738 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56668 KB. | 02.07.2022 - 06:58:47