Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > King Skate - ROZHOVOR SE ŠIMONEM ŠAFRÁNKEM

King Skate - ROZHOVOR SE ŠIMONEM ŠAFRÁNKEM

word image 9
word image 9

Stěžejní sou­čás­tí fil­mu jsou uni­kát­ní dobo­vé zábě­ry. Jakým obje­mem fil­mo­vé­ho mate­ri­á­lu jste se muse­li pro­bí­rat? Kdo byli ti, kte­ří teh­dej­ší skej­to­vou komu­ni­tu natá­če­li?

Měli jsme asi 25 hodin archi­vů od samot­ných skej­ťá­ků. Jde o úžas­né zábě­ry, natá­če­né pře­de­vším na 8mm film. Od té doby je navíc nikdo nevi­děl. Při jejích sle­do­vá­ní mě pře­kva­pi­la kame­ra­man­ská schop­nost samot­ných skej­ťá­ků. Zatímco Ivo Škrabal pre­ciz­ně natá­čel závo­dy, Vojta Kotek natá­čel roze­smá­tou par­tu. Ondra Sudek zazna­me­ná­val začát­ky skej­tu v Plzni a podob­ně. Petr Kotting zase dostal od horo­lez­ců pár cívek s barev­ným 16mm fil­mem. Vzal je na závo­dy do Karlových Varů a poří­dil napros­to fan­tas­tic­ké akč­ní zábě­ry; uklá­dal kame­ru do dět­ské­ho kočár­ku, aby se nekle­pa­la a moh­la jet ved­le skej­ťá­ka, počí­nal si hod­ně vyna­lé­za­vě.

Jaké zábě­ry na tobě zane­cha­ly nej­sil­něj­ší dojem?

Působivé jsou zábě­ry sko­ku do dál­ky, to byla adre­na­li­no­vá dis­ci­plí­na, kdy se jez­dec nechal roz­tla­čit, a pak v rych­los­ti pře­sko­čil na jiné prk­no, tře­ba ve vzdá­le­nos­ti pět met­rů. Často se při­tom pada­lo. Obrázky z Březin, kde posta­vil Ivo Škrabal ram­pu v lese a jez­di­lo se tam v létě, mají až hipísác­ky svo­bo­do­my­sl­nou nála­du, nao­pak výlet do východ­ní­ho Berlína je plný pun­ko­vé pro­vo­ka­ce. Líbí se mi bizar­ní detai­ly – díky někte­rým jsme se dosta­li k novým hrdi­nům. Když jsme se díva­li na test pře­pi­sů v UPP, všim­nul jsem si roz­če­pý­ře­né­ho blonďá­ka, kte­rý po asfal­tě brus­lil na sku­teč­ných brus­lích až jis­kry léta­ly. Vojta Kotek pro­zra­dil, že je to Petr Karlíček. Za pár týd­nů na to už jsme za ním vyra­zi­li a nako­nec se stal jed­nou z tvá­ří z fil­mu.


Do King Skate se nako­nec poda­ři­lo dostat výpo­vě­di osmi skej­ťá­ků. Bylo těž­ké se s nimi spo­jit?

Když jsem s pro­jek­tem začí­nal, oslo­vi­la jsem Kateřinu Černou z Negativu – ona mezi těmi skej­ťá­ky vyrůs­ta­la. Díky tomu je všech­ny zna­la. Její kama­rád Vojta Kotek je roze­ný archi­vář té skej­to­vé scé­na a stal se naším odbor­ným porad­cem. Čili dostat se k nim neby­lo pro­ble­ma­tic­ké. Navíc všich­ni na tu dobu hroz­ně rádi vzpo­mí­na­jí, je na nich vidět, že to pro­ži­li napl­no. A mají z toho radost.

S fil­mem jsi strá­vil roky živo­ta. Jaké nej­vý­raz­něj­ší zážit­ky sis z toho­hle obdo­bí odne­sl?
Byl to nej­vět­ší pro­jekt, kte­rý jsem dosud udě­lal, a mám pocit, že jsem se kaž­dý den pře­de­vším pořád něco učil. Co se nála­dy týče, ohrom­ně na mě zapů­so­bi­la svo­bo­do­my­sl­nost té par­ty. To, jak byli týden někde v lese, ane­bo i jenom přes víkend někde na náměs­tí, děla­li blbos­ti, heco­va­li se, milo­va­li se a byli svý­mi pány. Takhle to čtu a při­jde mi to nej­víc.

Z fil­mu dýchá neu­vě­ři­tel­ná ener­gie, život skej­ťá­ků byl pod­le vše­ho jeden veli­ký mejdan. Co bylo nej­vět­ší výzvou, když jste se tuhle nála­du sna­ži­li pře­nést na plát­no?

Od začát­ku jsme vědě­li, že se bude­me hod­ně opí­rat o dobo­vou muzi­ku. Hudba totiž půso­bí suges­tiv­ně, doká­že zpro­střed­ko­vat kon­krét­ní nála­du mno­hem přes­ně­ji, než obraz. Nakonec ve fil­mu máme asi 40 pís­ni­ček od 20 kapel, čes­ké i svě­to­vé, nové, ale pře­de­vším dobo­vé.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory11. září 2020 Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory   Plzeň – 33. ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční netradičně v podzimním termínu od 25. do 30. září. Každý den nabídne premiéru či předpremiéru, soutěžní […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka6. července 2020 Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka Miroslav Žbirka, známý pod jménem Meky, není žádný dramatický vypravěč ani písničkový „srdcerváč“. Každopádně však svým projevem zaujme diváky nejen na koncertním podiu, ale i na filmovém […] Posted in Filmové recenze
  • Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY2. července 2020 Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY   O filmu V Mekym jsme se snažili udělat filmový portrét, jaký tu není. Bez sentimentu a patosu, zato s humorem. V obraze blikavý, energický a podvratný. S hlasitou muzikou, a […] Posted in Rozhovory
  • Meky - Meky v bodech a datech2. července 2020 Meky - Meky v bodech a datech 21. října 1952 V Bratislavě se anglické matce Ruth Gale a slovenskému otci Šimonovi Žbirkovi narodil malý Miro jako nejmladší ze tří bratrů. 1961 Po bratislavských ulicích […] Posted in Speciály
  • Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky2. července 2020 Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky Za každým dobrým hitem je příběh. A v případě těch od Mekyho Žbirky jsou to často příběhy životní i velice osobní. Balada o pol'ných vtákoch (1980, Doktor […] Posted in Speciály
  • Meky - O natáčení s Mekym2. července 2020 Meky - O natáčení s Mekym Portrétovat živého člověka má jedno úskalí. Může se bránit, může odmítnout vaše nápady. Portrétovat člověka, který se 40 let pohybuje mezi reflektory má další úskalí: moc dobře ví, kdy ho […] Posted in Speciály
  • Meky - Překvapení ve filmu2. července 2020 Meky - Překvapení ve filmu Byl to výchozí bod na cestě, která nás zavedla z Prahy do Bratislavy, ale také do Londýna, odkud pocházela Mekyho matka a strýcové, kde má kořeny. Navštívili jsme Mekyho oblíbená místa – […] Posted in Speciály
  • Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE2. července 2020 Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující […] Posted in Speciály
  • King Skate - SVOBODA20. září 2018 King Skate - SVOBODA „Ta dynamika toho skejtu, ta svoboda, když jedeš, to je tak krásná věc.“ Tomáš Fiala „Celej skateboard začal tim slovem svoboda. Žádný vázání na nic, na nikoho. Takhle jsem to měl. […] Posted in Speciály
  • King Skate - PRVNÍ SKEJTY20. září 2018 King Skate - PRVNÍ SKEJTY „Navohejbaný plechy, nějaký gumový kolečka, ložiska sypaný... Hrozný. Ty počátky byly hrozný.“ Luděk Váša „Můj první skejt, to je asi stejnej příběh jako kdekoli jinde v […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36941 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56701 KB. | 27.06.2022 - 23:28:18