Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > King Kong DVD

King Kong DVD

Zvuk 5.1
Titulky dabing/ titul­ky
Režie Peter Jackson

Hrají Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Andy Serkis, Jamie Bell, Colin Hanks, Kyle Chandler, Thomas Kretschmann
Délka 187 min.
Země Nový Zéland / USA
Rok 2005

Peter Jackson, drži­tel Oscara za režii Pána prs­te­nů, si spl­nil dět­ský sen, když zno­vu při­ve­dl na fil­mo­vé plát­no King Konga. Nejslavnější mon­strum fil­mo­vé his­to­rie tak pro­ží­vá úžas­ný návrat s pomo­cí reži­sé­ra, kte­rý doká­že sklou­bit nej­mo­der­něj­ší tri­ko­vé efek­ty s  vel­ko­le­pou výpra­vou, zají­ma­vý­mi posta­va­mi a str­hu­jí­cím pří­bě­hem. To všech­no má i King Kong, král divo­či­ny, kte­rý se vinou své výji­meč­nos­ti ocit­ne v New Yorku, kde se napl­ní jeho tra­gic­ký osud. Skupina fil­ma­řů se vydá­vá do Tichomoří hle­dat legen­dár­ní Skull Island, na němž pod­le pověs­tí kdy­si žilo gigan­tic­ké mon­strum jmé­nem Kong. Výprava, v níž figu­ru­jí excen­t­ric­ký reži­sér Carl Denham (Jack Black - Škola ro_ku, Těžce zami­lo­ván), krás­ná hereč­ka Ann Darrow (Naomi Watts - Kruh, 21 gra­mů) a sce­náris­ta Jack Driscoll (osca­ro­vý Adrien Brody - Pianista, Vesnice), tajem­ný ost­rov sku­teč­ně nalez­ne a při­sta­ne na něm. Bohužel mon­strum, o němž chtě­li nato­čit hra­ný doku­ment, stá­le žije, spo­leč­ně s řadou dal­ších prehis­to­ric­kých mon­ster, kte­rá je začnou váž­ně ohro­žo­vat na živo­tě. V nej­vět­ším nebez­pe­čí se oci­tá Ann, kte­rou une­sou zdej­ší domo­rod­ci a v rám­ci tra­dič­ní­ho ritu­á­lu ji chtě­jí obě­to­vat prá­vě King Kongovi. Ten se však tvá­ří v tvář křeh­ké blon­dýn­ce zacho­vá zce­la neče­ka­ně. Příběh King Konga fil­mo­ví fanouš­ci důvěr­ně zna­jí z něko­li­ka fil­mo­vých zpra­co­vá­ní. Petera Jacksona nej­ví­ce ovliv­ni­la slav­ná ver­ze z roku 1933. Ostatně do tři­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí situ­o­val i své­ho King Konga. „Původní film samo­zřej­mě zůsta­ne nedo­stiž­ný. My se mu s naším rema­kem může­me maxi­mál­ně při­blí­žit. Má ale tak úžas­ný pří­běh, že jsem se roz­ho­dl zno­vu vstou­pit do stej­né řeky. S moder­ní­mi pro­střed­ky to navíc nepo­strá­dá smy­sl,“ říká reži­sér. Ten napří­klad zno­vu vyu­žil slu­žeb her­ce Andyho Serkise, jenž s vyu­ži­tím tech­no­lo­gie moti­on cap­tu­re skvě­le pře­de­hrá­val počí­ta­čo­vé­ho Gluma v Pánovi prs­te­nů. V  King Kongovi se stal Serkis předob­ra­zem dokon­ce pro titul­ní­ho hrdi­nu. „S vyu­ži­tím nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií jsme moh­li prak­tic­ky coko­liv. Představte si ty nej­ú­žas­něj­ší sek­ven­ce pří­bě­hu - King Kong boju­jí­cí s  dino­sau­ry, King Kong špl­ha­jí­cí s Anne po Empire State Building. a to všech­no bude napros­to rea­lis­tic­ké,“ roz­plý­vá se Jackson.

V pro­de­ji od 19.04.2006.

Objednávejte ZDE: za cenu 459 Kč

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 4,22965 s | počet dotazů: 223 | paměť: 54216 KB. | 21.04.2021 - 19:45:23
X