King Kong

200512182204 22

Temperamentní a sebestřed­ný reži­sér Carl Denham (Jack Black) pra­cu­je na novém fil­mu a spo­leč­ně se svým štá­bem se vydá­vá točit na taju­pl­ný Ostrov Lebek. Zde je však čeká vel­ké pře­kva­pe­ní v podo­bě ne zrov­na přá­tel­ské­ho domo­ro­dé­ho oby­va­tel­stva a mon­stróz­ní gori­ly, jež vzpla­ne lás­kou k blon­ďa­té hereč­ce Ann (Naomi Watts)...

Jeho sokem v lás­ce je sym­pa­tic­ký inte­lek­tu­ál Jack Driscoll (Adrien Brody),jenž se tvá­ří tvář divo­ké a nespou­ta­né pří­ro­dě a jejím zví­ře­cím oby­va­te­lům sna­ží dostat Ann z Kongových spá­rů. To se mu sice úspěš­ně poda­ří, ale… Nechtěně ho vlá­ká do pas­ti, kte­rou na něj při­pra­vi­li zis­kuchti­ví fil­ma­ři, roz­hod­nu­tí, že si Konga odve­zou do New Yorku jako atrak­ci, na níž vydě­la­jí balík peněz…

Některé divá­ky mož­ná otrá­ví poně­kud zdlou­ha­vý a nud­ný začá­tek (bohu­žel dlou­há doba uply­ne, než se začne roz­ví­jet hlav­ní záplet­ka), roz­hod­ně je ale dost roz­ho­dí fakt, že po hodi­ně a půl pro­mí­tá­ní je čeká napros­to zby­teč­ná pat­nác­ti­mi­nu­to­vá pře­stáv­ka, kte­rou dis­tri­bu­to­ři zaved­li údaj­ně pro­to, že film je moc dlou­hý…

A tak buď­me rádi, že je v  King Kongovi dosta­tek těch mega­lo­man­ských scén, kvů­li kte­rým se nám bude krás­ně usí­nat a na něja­ký při­blb­lý time out zce­la zapo­me­ne­me. Mezi „best of“ toho, co nám tvůr­ci naser­ví­ro­va­li, bych zařa­di­la sou­boj Konga s dino­sau­rem, jenž nad­mí­ru spl­nil všech­na oče­ká­vá­ní a vyni­ka­jí­cí scé­nu obět­ní­ho ritu­á­lu, o níž jsem pře­svěd­če­ná, že je tou nej­lep­ší v celém fil­mu, a že před­či­la i slav­nou závě­reč­nou sek­ven­ci na Empire State Building.

Co se týče Konga samot­né­ho, kte­ré­ho ztvár­nil Glum, respek­ti­ve Andy Serkis (záro­veň si stři­hl i roli lod­ní­ho kucha­ře), jsem lehce v roz­pa­cích. Jeho vizáž mě nej­pr­ve doce­la zkla­ma­la (doteď se nemůžu zba­vit poci­tu, že vypa­dá úpl­ně jako můj strý­ček :-)), avšak jeho doko­na­lé gri­ma­sy mě napros­to uchvá­ti­ly. Rozesměje vás, když dělá ura­že­né­ho, rozzlo­bí, když se cho­vá jako roz­maz­le­né dítě a téměř roz­plá­če, když je smut­ný a zkla­ma­ný.

Práce na King Kongovi spolk­la 270 mili­o­nů dola­rů a tak spous­ta fil­mo­vých nad­šen­ců (včet­ně mě) zvě­da­vě oče­ká­va­la její výsle­dek. Přiznám se, že po celou dobu v kině jsem pře­mýš­le­la, zda to oprav­du stá­lo za ty „těž­ký pra­chy“ a musím uznat, že ano. Je sice spous­ta věcí, kte­ré si fil­ma­ři moh­li odpus­tit (např. až přespří­liš vyuměl­ko­va­ný zbě­si­lý útěk před spla­še­ným stá­dem dino­sau­rů), ale i přes­to jde o veli­ce solid­ní poctu původ­ní­mu fil­mu.

O filmu:

King Kong
Režie: Peter Jackson
Scénář: Fran Walsh, Philippa Boyens
V hlav­ních rolích: Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Andy Serkis, Jamie Bell, Colin Hanks, Kyle Chandler, Thomas Kretschmann
Nový Zéland / USA, 2005, 187 min


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • King Kong DVD2. května 2006 King Kong DVD Zvuk 5.1 Titulky dabing/ titulky Režie Peter Jackson Hrají Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Andy Serkis, Jamie Bell, Colin Hanks, Kyle Chandler, Thomas Kretschmann Délka […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […]
  • Svěrací kazajka27. července 2005 Svěrací kazajka Kolik pohledů na cestování časem se již v kinematografii objevilo. Další z nich nabízí film Svěrací kazajka s výborným Adrienem Brody v hlavní roli. Jack Starks má za sebou jeden […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Presumpce viny23. června 2004 Presumpce viny Když jsem se chystala na tento film, očekávala jsem napínavý thriller. Po shlédnutí bych Presumci viny považovala spíš za průměrně napínavou komedii. Šéf policie v Banyan Key, Matt […]
  • 142129. listopadu 2005 Peter Jacksons King Kong - hra Jde vlastně o dvě hry v jedné - budete totiž ovládat jak hlavního lidského hrdinu Jacka Driscolla ve first-person akci, tak veleopa při third-person pohledu kamery. Zatímco Jack a jeho dva […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Okrsek 494. července 2006 Okrsek 49 Je to malé, zelené a vždycky to chtělo být požárníkem. Taky se jím to stalo, ale nebylo to moc úspěšné. Co je to? Správně, dráček Soptík :-). Jack Morrison je jeho pravým opakem. Jednak je […]
Další naše články...