Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > KINECT ADVENTURES!

KINECT ADVENTURES!

100 51761 231x300 1

Celkový index úna­vy 2/3 (1- poho­da,  2- leh­ká bolest sva­lů dru­hý den, 3- vel­mi nároč­né)

Hra Kinect Adventures!, je roz­dě­le­na do pěti dob­ro­druž­ství. Moje cel­ko­vé hod­no­ce­ní této hry je cel­kem dob­ré, nej­ví­ce mě poba­vi­la divo­ká řeka a hor­ské reflexy, méně však 20 000 trh­lin, vesmír­né bub­li­ny a rally­ball. Závěr je, že cena hry odpo­ví­dá její­mu obsa­hu, je ško­da, že titul obsa­hu jen těch­to pět her, ale na prv­ní sezná­me­ní s kinect kamer­kou ten­to titul ujde. Při hra­ní v jed­nom postup­ně zís­ká­vá­te body a násled­ně dosta­ne­te dáreč­ky (např. opa­sek a potít­ko na ruku).

RALLYBALL


Index úna­vy 1/3

V této hře musí­te sestře­lit míčem všech­ny kost­ky, kte­ré máte před sebou, dávej­te však pozor míč se vra­cí zpět. Dá se vyu­žít háze­ní rukou, kopa­ní nohou, brá­ně­ní celým svým tělem, když je více míčů a nako­nec při správ­ném nača­so­vá­ní jde dát hla­vič­ka. Ve dvou hrá­čích je to vět­ší zába­va, v jed­nom hrá­či nuda.

RIVER RUSH (divoká řeka)

Index úna­vy 2/3

Velmi pove­de­ná hra, kdy se sna­ží­te celým svým tělem ovlá­dat člun, při­tom musí­te pro­jet mezi bran­ka­mi, sbí­rat ve vzdu­chu ter­če, za kte­ré máte body, dále ská­kat z můst­ku nebo plout po mra­cích. Je to zába­va, kte­rá neo­mr­zí  Vás ani přá­te­lé. Ve dvou je to oprav­du zába­va a dá to zabrat spo­lu­pra­co­vat na rov­no­vá­ze a násled­ných pohy­bech, aby jste byly sehra­ní se spo­lu­hrá­čem a dosáh­li dob­ré­ho skó­re.  Grafika a efek­ty jsou supro­vé a hned tak tato hra neo­mr­zí ani v jed­nom.

REFLEX RIDGE (horské reflexy)

Index úna­vy 2/3

Na tom­to pře­káž­ko­vém stro­ji bude­te muset oprav­du vyna­lo­žit všech­nu svou sílu. Budete muset vysko­čit, při­kr­čit se, usko­čit napra­vo, usko­čit nale­vo a občas se natáh­nout, abys­te sebra­li ter­če, což nemu­sí být zrov­na snad­né, je-li ve stej­ném smě­ru i pře­káž­ka, když posko­čí­te hru zrych­lí­te a při dal­ších kolech je drá­ha více nároč­něj­ší, tak­že se pěk­ně pro­táh­ne­te. Graficky pěk­ně zpra­co­vá­no a hra není roz­hod­ně nud­ná a ve dvou je to nářez, ako­rát při této hře dbej­te na bez­peč­nou vzdá­le­nost, při zabrá­ní do hry by moh­lo dojít k bouch­nu­tí do dru­hé­ho hrá­če.

SPACE POP (vesmírné bubliny)


Index úna­vy 1/3

Ve vzdu­chu se vzná­še­jí bub­li­ny stej­ně jako vy, tyto bub­li­ny praskej­te dote­kem své­ho těla, když zamá­vá­te paže­mi jako kři­dly, tak se vzne­se­te výše, pokud chce­te dopra­va nebo dole­va sta­čí udě­lat krok, i když se Váš Avatar nachá­zí nad zemí. Chcete-li se snést na zem, při­paž­te. Hra mě moc neza­u­ja­la jed­nak to samé doko­la a vel­mi tma­vý pod­klad bez zvlášt­ních efek­tů, hra­ní ve dvou není o moc zábav­něj­ší.

20,000 LEAKS (20 000 Trhlin)

Index úna­vy 1/3

Pokud je něko­lik míst s vté­ka­jí­cí vodou spo­je­no praskli­nou, musí­te je zacpat všech­na, abys­te praskli­nu utěs­ni­li. Za utěs­ně­ní prasklin zís­ká­vá­te body. V této hře jste uza­vře­ni v jakém­si boxu pono­ře­ném v hlu­bi­ně mezi ryby a žra­lo­ky, když ryba nebo žra­lok nebo jiný moř­ský živo­čich nara­zí do skla boxu vznik­ne trh­li­na a vy jí musí­te rukou či nohou ucpat, občas je doce­la nároč­né v tako­vém pro­sto­ru se tre­fit na trh­li­nu. Celkový dojem hry je doce­la nud­ný, pod­klad opět tma­vý až na někte­ré efek­ty, kdy ryby nara­zí na sklo. Ve dvou je to doce­la sran­da, jinak ovšem moc neza­ujme.


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63901 s | počet dotazů: 237 | paměť: 54200 KB. | 28.07.2021 - 09:29:24