Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Kill Bill

Kill Bill

kill21.jpg1
kill21.jpg1

Dvoudílný fil­mo­vý skvost od Quentina Tarantina.

V posled­ní době se nám kva­lit­ní akce nedo­stá­va­lo zrov­na v množ­ství, kte­ré by mi vyho­vo­va­lo. Jinak řeče­no, akč­ní zába­va zača­la lehce upa­dat do „bah­na“ béč­ko­vé pro­duk­ce vhod­né, při nej­lep­ším, rov­nou pro VHS, ale spí­še pro tele­viz­ní obra­zov­ky. A tak jsem čekal na ohlá­še­ní něja­ké­ho zají­ma­vé­ho titu­lu, kte­rý by mi vlil do žil novou mízu. Ale mé nadě­je poma­lu mize­ly v nedo­hle­du. Teď je to ale jinak, jeden reži­sér se roz­ho­dl, že uspo­ko­jí mé (fil­mo­vé) chout­ky a 100%-ní akce mi při­ne­se tolik, až mi z toho bude mdlo. A věř­te, že od toho­to reži­sé­ra bys­te tako­vý­to styl fil­mu sku­teč­ně neo­če­ká­va­li…

„Nevěsta“ (The Bride), byla jed­na z čle­nek sku­pi­ny elit­ních vra­žed­kyň pod vede­ním muže jmé­nem Bill. Ovšem byla napa­de­na svý­mi vlast­ní­mi „kole­gy­ně­mi“ a upadla do koma­tu. Nyní, pět let po tom­to inci­den­tu se pro­bou­zí s jedi­nou myš­len­kou, myš­len­kou na krva­vou, a tím mys­lím sku­teč­ně krva­vou (pocho­pí­te, až Vám koneč­ně pro­zra­dím jmé­no reži­sé­ra) pomstu…

Příběh zní lehce kýčo­vi­tě, ale teď, když řek­nu, že reži­sé­rem fil­mu je Quentin Tarantino, Vám musí být více než jas­né, že Kill Bill roz­hod­ně kýčo­vi­tý nebu­de. Čtvrtý film toho­to neor­to­dox­ní­ho, ale kul­tov­ní­ho reži­sé­ra sli­bu­je sku­teč­ně vyni­ka­jí­cí dyna­mic­kou podí­va­nou, kte­rá bude jis­tě aspi­ro­vat na titul nej­vět­ší akč­ní „nářez“ roku. A když si k tomu při­poč­te­me nekon­venč­ní poje­tí fil­mo­vé­ho umě­ní, kte­rým je Tanrantino pro­slu­lý, to že milu­je hon­g­kon­gské akč­ní epo­sy a pří­tom­nost mno­ha hvězd, není jiná mož­nost než si sba­lit stan a jít čekat před kino (ovšem, vez­mě­te si sebou vel­ké záso­by, pro­to­že ame­ric­ká pre­mi­é­ra se tepr­ve chys­tá a jak víme, tak pro­dle­vy mezi uve­de­ním fil­mu v USA a ČR jsou OBROVSKÉ).

Ale už nyní může­te zhléd­nout str­hu­jí­cí trai­ler na www.kill-bill.com a jest­li ani potom nebu­de rych­le shá­nět kata­nu a tré­no­vat na sou­se­dech, tak to zna­me­ná jedi­nou věc, že jste NORMÁLNÍ :-).

Hrají: Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, Vivica A. Fox, Julie Dreyfus, Daryl Hannah, Chia Hui Liu, Lucy Liu, Sonny Chiba a dal­ší

Režie: Quentin Tarantino


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51448 s | počet dotazů: 216 | paměť: 55731 KB. | 22.05.2022 - 02:53:11