Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Kill Bill - O HERCÍCH

Kill Bill - O HERCÍCH

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už z prv­ní čás­ti fil­mu bylo jas­né, že sil­nou strán­kou nové­ho Tarantinova pro­jek­tu bude herec­ké obsa­ze­ní. Režisér vyu­žil stej­nou měrou ame­ric­ké i asij­ské her­ce, při­čemž nevá­hal oži­vit někte­ré polo­za­po­me­nu­té hvězdy. „Uma Thurman ver­sus Daryl Hannah – to zní jako z něja­ké­ho japon­ské­ho fil­mu o mon­strech. Jako Godzilla ver­sus Rodan! Je to vál­ka blon­ďa­tých obryň!“ rado­val se Tarantino, když natá­čel jeden z vel­ko­le­pých sou­bo­jů Kill Bill 2 .

Obsazení role hrdin­či­ny smr­to­nos­né jed­no­o­ké pro­tiv­ni­ce Elle Driver je ovšem typic­kým taran­ti­nov­ským ges­tem zno­vuvzkří­še­ní „hvězdy niž­ší sví­ti­vos­ti“: Třiatřicetiletá Hannah v roce 1982 zazá­ři­la coby repli­kant­ka Pris ve sci-fi Blade Runner Ridleyho Scotta a o dva roky poz­dě­ji coby moř­ská pan­na v kome­dii Žbluňk! ( Splash ) Rona Howarda, ale pak svůj talent zača­la roz­měl­ňo­vat v nevý­raz­ných, pře­de­vším kome­di­ál­ních fil­mech.

S Umou Thurman však Tarantino počí­tal do hlav­ní role už při psa­ní scé­ná­ře (zdá se dokon­ce, že nápad na film Kill Bill s ní spo­jo­val už při natá­če­ní Pulp ficti­on – his­to­rek z pod­svě­tí ) . Když se na začát­ku roku 2001 zjis­ti­lo, že Thurman je těhot­ná (se svým man­že­lem Ethanem Hawkem čeka­la dru­hé dítě, syna Roana), zača­lo se psát o tom, že Quentin Tarantino bude hlav­ní roli pře­ob­sa­zo­vat (mlu­vi­lo se dokon­ce o Lucy Liu, kte­rá ve fil­mu měla hrát jed­nu z hrdin­či­ných pro­tiv­nic, O-Ren Ishii). Tarantino se však nechtěl obe­jít bez hereč­ky, kte­rá za part gan­gs­ter­ské man­žel­ky Mii Wallace v jeho Pulp ficti­on – his­tor­kách z pod­svě­tí zís­ka­la nomi­na­ci na Oscara, Zlatý glo­bus a cenu BAFTA. Všechny doha­dy pro­to hned razant­ně popřel: „ Kill Bill je můj film ve sty­lu Josepha von Sternberga. A Uma je moje Marlene Dietrich,“ pro­hlá­sil - a odlo­žil natá­če­ní o rok. Nehodlal se totiž vzdát před­sta­vy nave­nek kře­hce vyhlí­že­jí­cí, extrém­ně štíh­lé, dlou­ho­no­hé a dlou­ho­vla­sé Umy v roli mla­dé ženy, kte­rá samu sebe pro­mě­ní ve vra­žed­nou zbraň a kte­rá stej­ně dob­ře vlád­ne vlast­ním tělem ve vel­mi fyzic­kém kung-fu sty­lu, jako nej­tra­dič­něj­ší smr­to­nos­nou zbra­ní: samu­raj­ským mečem.

S vol­bou titul­ní­ho hrdi­ny, šéfa taj­né orga­ni­za­ce Komando zmi­jí – zabi­já­ků, to však bylo kom­pli­ko­va­něj­ší. Tarantino by v roli Billa rád viděl Warrena Beattyho - Dick Tracy, (1990), Bugsy (1991) , Skandál! (Bulworth, 1998 ) - když mu však řekl, že má hrát „posta­vu ve sty­lu Davida Carradinea“, Beatty se zeptal, proč neo­slo­ví rov­nou jeho. Nejstarší aktiv­ní člen herec­ké­ho kla­nu Carradineových, kte­rý 8. pro­sin­ce 2003 osla­ví sedma­še­de­sá­ti­ny, se v letech 1972-75 uve­dl jako sha­o­lin­ský mnich na ame­ric­kém zápa­dě v tele­viz­ním seri­á­lu Kung fu (vzni­ka­jí­cím prá­vě v době, kdy v Asii kra­lo­va­ly fil­my, jimž vzdá­vá Kill Bill poctu). Přestože v Carradineově roz­sáh­lé fil­mo­gra­fii neschá­ze­jí pozo­ru­hod­né umě­lec­ké fil­my, např. Hadí vej­ce ( The Serpent’s Egg, 1977), celá dese­ti­le­tí hra­je pře­de­vším ve spo­třeb­ních akč­ních fil­mech (v roce 1986 v režii Richarda Langa pře­ne­sl své­ho bojov­né­ho mni­cha na stří­br­né plát­no ve fil­mu Kung-fu: The Movie , uve­de­ném i u nás na videu, a v roce 1992 na něj navá­zal sérií tele­viz­ních fil­mů). Carradine je tak po Hannah dal­ší hvězdou niž­ší sví­ti­vos­ti, kte­rá díky fil­mu Kill Bill sla­ví come­back. Bill, kte­rý byl hrdin­či­ným milen­cem, ale kte­rý nikdy nedá­vá před­nost osob­ním sym­pa­ti­ím před povin­nos­tí, je tak v jeho podá­ní dal­ší výraz­nou a nejed­no­znač­nou taran­ti­nov­skou posta­vou, kte­rá pro­chá­zí vyprá­vě­ním v záři cha­risma­tu své­ho před­sta­vi­te­le.

Také dal­ší čle­no­vé Billova vra­žed­nic­ké­ho koman­da, kte­ří se ocit­nou na Nevěstině sezna­mu smr­ti, zís­ka­li svou defi­ni­tiv­ní podo­bu díky peč­li­vě vybra­ným herec­kým před­sta­vi­te­lům.

Důležitou polož­ku na Nevěstině sezna­mu před­sta­vu­je Billův bra­tr Budd, zabi­ják ve výsluž­bě, věč­ně opi­lý texaský „kov­boj“, kte­rý věří spíš v sílu Jacka Daniela než samu­raj­ské­ho meče a kte­rý se ode­bral na odpo­či­nek. Hraje ho Michael Madsen, kte­rý jako sadis­tic­ký pan Světlý pro­sla­vil scé­nu muče­ní poli­cis­ty v Tarantinově debu­tu Gauneři . Madsen – dal­ší typic­ká hvězda niž­ší sví­ti­vos­ti, má na svém kon­tě i dal­ší padouš­ské posta­vy, např. zlo­čin­ce Rudyho z kri­mi Útěk do Mexika ( The Getaway , 1994), bru­tál­ní­ho gan­gs­te­ra Sonnyho z dra­ma­tu Krycí jmé­no Donnie Brasco ( Donnie Brasco, 1997) či zlo­du­cha Falca ze zatím posled­ní bon­dov­ky Dnes neu­mí­rej ( Die Another Day, 2002), ale i pozi­tiv­ní posta­vy: dob­rác­ké­ho Jimmyho ve femi­nis­tic­kém thrille­ru Ridleyho Scotta Thelma a Louise ( Thelma & Louise, 1991) či tatín­ka z rodin­né série Zachraňte Willyho ( Free Willi, 1993, Free Willi 2: The Adventure Home, 1995).

Zatímco v prv­ní čás­ti hrál důle­ži­tou roli zbro­jí­ře Hattoriho Sonny Chiba, mezi nej­vět­ší atrak­ce Killa Bill 2 pat­ří mis­tr kung-fu Pei Mei v podá­ní Gordona Liu. Ryzí mýtic­ká posta­va 150letého mis­tra bojo­vých umě­ní pochá­zí z Lotosového kla­nu a pře­ží­vá díky svým mimo­řád­ným duchov­ním schop­nos­tem. Navzdory sta­řec­ké­mu vzhle­du jsou jeho reflexy vra­žed­ně rych­lé a jeho tech­ni­ka smr­tí­cí, tak­že není divu, že Nevěsta požá­dá prá­vě jeho, aby zdo­ko­na­lil její schop­nos­ti. Stařec však vůbec nemá v obli­bě ženy, natož Američany, tak­že o to, aby byla jeho žáky­ní, nejdřív vůbec nesto­jí. V prv­ním fil­mu si Gordon Liu zahrál posta­vu holo­hla­vé­ho veli­te­le O-Reniny osob­ní strá­že, Johnnyho Mo.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,64499 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58051 KB. | 08.08.2022 - 22:05:55