Kiera Cassová: Šťastně až navěky

Stastbe

Přečetli jste celou sérii Selekci už něko­li­krát a také vám stá­le tolik schá­zí America, Maxon, Aspen, Marlee a dal­ší hrdi­no­vé? Nyní může­te jásat, pro­to­že nedáv­no nakla­da­tel­ství CooBoo vyda­lo „Šťastně až navě­ky“ - novou povíd­ko­vou kni­hu od Kiery Cass.

Nebudu si vymýš­let, já jsem po dočte­ní pro­za­tím­ních všech dílů ze svě­ta Selekce už těch nablýska­ných šatů, neu­stá­lé­ho před­vá­dě­ní se, prin­cez­nov­ské­ho (a u Dcery vlast­ně prin­cov­ské­ho) sou­tě­že­ní a před­há­ně­ní měla dost. Selekce mě nadchla, o tom žád­ná. Hltala jsem stra­nu za stra­nou, stej­ně jako u Elity i První. Jinak to u Kiery Cass pros­tě nejde – její vyprá­vě­ní vás napl­no pohl­tí, vtáh­ne do děje a pří­běh se čte sko­ro sám. A k tomu jedi­neč­ný, nikde neo­ko­pí­ro­va­ný nápad – sou­tě­že­ní o prin­cez­nov­ský titul. Ale při čet­bě Dcery toto nad­še­ní ze mě tro­chu opadlo, nevím, zda to bylo tím, že ten­to­krát o prin­cov­skou pozi­ci bojo­va­li klu­ci, nebo to bylo již cel­ko­vě slab­ší. A tak jsem váha­la, zda má cenu číst „Šťastně až navě­ky“ – aby to mělo vůbec něja­ký smy­sl, že.

A ejhle! Soubor poví­dek mě pře­kva­pil tak moc, že jsem to váž­ně vůbec neče­ka­la. Pro mě zatím nej­lep­ší kni­ha od Kiery Cass! Povídky jsou oprav­du hod­ně pove­de­né, plné roman­ti­ky a jis­tě se budou líbit kaž­dé­mu. Ale je tedy nut­nos­tí mít všech­ny tři díly Selekce pře­čte­né.

A na co se může­te v kni­ze těšit? Na vel­ký návrat do svě­ta Selekce a do krá­lov­ské­ho palá­ce. Chcete se dozvě­dět, jak se pozna­li Maxonovi rodi­če? Jak se moh­la inte­li­gent­ní a las­ka­vá krá­lov­na Amberly zami­lo­vat do Clarksona, člo­vě­ka od ní napros­to odliš­né­ho? Co se skrý­vá za pří­pra­va­mi k sou­tě­ži a jak to viděl samot­ný Maxon? A Aspen? Co jeho minu­lost a stá­lá odda­nost k Americe? Zákeřná Celesta – jak se ona cíti­la v prů­bě­hu poby­tu v palá­ci a čeho chtě­la dosáh­nout? A nako­nec asi nej­lá­ka­věj­ší povíd­ky jsou ze sou­čas­né doby – co děla­jí hrdi­no­vé teď?

Kniha nabí­zí nejen odpo­vě­di na tyto otáz­ky. Je také úžas­ným skvos­tem po este­tic­ké strán­ce – ať už se jed­ná o maxi­mál­ně pove­de­nou blyš­ti­vou obál­ku, nebo krás­né ilu­stra­ce, kte­ré povíd­ky skvě­le dopl­ňu­jí.

Kniha mi při­po­mně­la si uvě­do­mit, jak moc je Selekce jedi­neč­ná a hlav­ně nena­hra­di­tel­ná. Dokazuje, že to, co půso­bí doko­na­le a bez posk­vrn­ky, ve sku­teč­nos­ti může být napros­to jinak. A toho si povšim­ne málo­kdo. Chtělo by to totiž nahlí­žet do minu­los­ti a pocho­pit uva­žo­vá­ní ostat­ních lidí – doká­zat se na situ­a­ci dívat jejich oči­ma. A to je prá­vě čte­ná­řům ve „Šťastně až navě­ky“ dovo­le­no! Měla jsem tak mož­nost nahlíd­nout do his­to­rie oblí­be­ných postav, dozvě­dět se podrob­nos­ti o živo­tě v palá­ci i mimo něj. Poznala jsem faleš, lži a pře­tvář­ku i tam, kde bych je vůbec neče­ka­la a v před­cho­zích dílech jsem si jich tře­ba ani nevšimla.

Nahlédla jsem do detai­lů a záku­li­sí pří­prav Selekce a dočka­la jsem se i mno­hých vysvět­le­ní. Dostala jsem se pod Maxonovu kůži, tak­že jsem koneč­ně pocho­pi­la, proč se někdy cho­val podiv­ně a co to ve sku­teč­nos­ti zna­me­na­lo. Ostatně to nepla­tí jen pro prin­ce Maxona. Na celou Selekci po pře­čte­ní těch­to krat­ších pří­bě­hu nahlí­žím jinak, v mno­hem lep­ším svět­le než dopo­sud.

„Šťastně až navě­ky“ dopo­ru­ču­ji všem čte­ná­řům Selekce, pro­to­že je kni­ha nemů­že nic jiné­ho, než nadchnout a potě­šit. Ještě jed­nou se vrá­tit zpět do svě­ta Selekce, k Americe a ostat­ním sou­tě­ží­cím bylo úžas­né a já jsem moc ráda, že jsem si kni­hu nako­nec pře­čet­la. Jsem pře­svěd­če­ná, že nikdo čet­by těch­to poví­dek nebu­de lito­vat. A varo­vá­ní na závěr: jakmi­le kni­hu ote­vře­te, nepře­sta­ne­te číst, dokud nebu­de­te u kon­ce. Nádherné kres­by, detail­ně popsa­né cha­rak­te­ry, jed­ná­ní a minu­lost postav spo­leč­ně s nená­roč­ným a oso­bi­tým vyprá­vě­ním Kiery Cassové nemá chy­bu a tvo­ří krás­ný dopl­něk k před­cho­zím dílům.


 • Autor:Kiera Cassová
 • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:29.08.2016


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Kiera Cassová: Dcera5. srpna 2016 Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stačila – copak uchvátit nespočet čtenářek, které se do této napínavé trilogie zamilovaly, je málo? […]
 • Kiera Cassová: Elita8. července 2016 Kiera Cassová: Elita Elita je pokračování úspěšné Selekce. Z 35 soutěžících dívek zbylo jen šest. Na kterou ze zbývajících slečen se usměje štěstí? Která se provdá za okouzlujícího prince Maxona a stane se […]
 • Kiera Cassová: První12. července 2016 Kiera Cassová: První Princeznovská série pokračuje! Tentokrát se jedná o třetí díl, který se pyšní vznešeným názvem První. Původně Selekce měla být trilogie, tudíž toto měl být poslední díl. A vlastně to stále […]
 • Koruna10. září 2017 Koruna Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanoušci Selekce mohou výskat radostí – nakladatelství CooBoo tento rok vydalo dlouho očekávané pokračování oblíbené dívčí young adult série, […]
 • Kiera Cassová: Siréna3. dubna 2017 Kiera Cassová: Siréna Než se Kahlen stala sirénou, byla normální náctiletou dívkou a žila obyčejný život. Když se ale s rodinou plaví na lodi, která se náhle začne potápět, setká se s Oceánem, který ji zachrání […]
 • Kiera Cassová: Selekce8. července 2016 Kiera Cassová: Selekce Selekce je prvním dílem slavné stejnojmenné princeznovské ságy. Třpytivé šaty, rozlehlý královský palác, 35 dívek, „boj“ o prince a královskou korunu a slavnostní společenské události – to […]
 • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]