Kiera Cassová: První

PRvni

Princeznovská série pokra­ču­je! Tentokrát se jed­ná o tře­tí díl, kte­rý se pyš­ní vzne­še­ným názvem První. Původně Selekce měla být tri­lo­gie, tudíž toto měl být posled­ní díl. A vlast­ně to stá­le je závě­reč­ný díl – ale­spoň co se týče vzta­hů Americy, Maxona a Aspena. Ale autor­ka po pozi­tiv­ních ohla­sech na celou Selekci psa­la dál a dál, a tak vzni­kl i čtvr­tý díl s názvem Dcera. O něm ale příš­tě.

V tom­to dílu se tedy koneč­ně všech­no dozví­me! Stane se America prin­cez­nou a opus­tí tak Aspena? Nebo si na prin­cez­nov­ský titul netrouf­ne a zůsta­ne tak s Apenem a Maxonovou man­žel­kou se sta­ne jiná krás­ka?

Na První jsem byla nedo­čka­vá. V před­cho­zím dílu nedo­šlo vlast­ně téměř k žád­né­mu pořád­né­mu roz­hod­nu­tí, a ač se ze samot­ných názvů kní­žek může­me mno­hé dovtí­pit (což je také obrov­ské minus, mimo­cho­dem), tak jsem byla stá­le napja­tá a hlta­la jsem stra­nu za stra­nou. Příběh se netáh­ne, jako v obou před­cho­zích kni­hách je vypl­něn vždy něja­ký­mi akč­ní­mi udá­lost­mi – slav­nost­ním setká­ním, zákeř­ným a nespra­ved­li­vým jed­ná­ním, úto­ky ze stran rebe­lů, šar­vát­ka­mi mezi zbý­va­jí­cí­mi dív­ka­mi…. První má roz­hod­ně co nabíd­nout, i když všich­ni se urči­tě nej­víc těší­me na závěr a na to, jak vše vlast­ně dopad­ne.

Musím uznat, že ačko­liv to nera­da při­zná­vám, tak díl První se mi líbil více, než pře­de­šlé dva. Kolikrát jsem se v něm našla a bylo v něm mno­ho klí­čo­vých momen­tů a život­ních roz­hod­nu­tí, kte­ré mě bavi­lo sle­do­vat. Také se mi líbi­lo, jak dív­ky vyře­ši­ly své vzta­hy mezi sebou, jak se z hlav­ních riva­lek, kte­ré si celou dobu děla­ly naschvá­ly, sta­ly kama­rád­ky. Taková pro­mě­na se stá­vá zříd­kakdy a díky První jsem si opět uvě­do­mi­la, jak jsou mezi­lid­ské vzta­hy křeh­ké, jak cen­ný je náš život a málo­kdo je rád a spo­ko­je­ný s tím, co má.

Autorka Kiera Cass si s tím­to dílem roz­hod­ně neu­le­vi­la, prá­vě nao­pak – po Elitě šla do sebe a před­ved­la úžas­ný výkon, kte­rý se čte jed­na báseň. S Americou si řád­ně vyhrá­la a vytvo­ři­la z ní sluš­nou a chytrou sleč­nu, kte­rá ale svý­mi názo­ry a vyja­d­řo­vá­ním stá­le zůstá­vá svo­je. Maxona a Aspena také „vylep­ši­la“ a tak mi s tím, jak strán­ky lehce ubí­ha­ly, zača­lo být líto, že je pří­běh u kon­ce. Konec byl vel­ko­le­pý a pro mě i čás­teč­ně neče­ka­ný.

Kiera Cass celou Selekcí pro­lo­mi­la ledy v žán­ru dysto­pií a při­šla s neví­da­ným nápa­dem – se sou­tě­ží, kde 35 dívek boju­je o jed­no­ho prin­ce. Přišlo mi to jako napros­tá hloupost, ale omyl! Selekce spo­leč­ně s Elitou i První jsou pro mě neza­po­me­nu­tel­né - jak geni­ál­ní myš­len­kou, tak i poslá­ním, kte­ré se v kni­hách skrý­vá. Bylo potě­še­ním sle­do­vat, jak se v prů­bě­hu celé série posta­vy utvá­ře­ly, měni­ly a vyrůs­ta­ly. Z Kieřiných knih si tak může­me odnést nejen pořád­nou por­ci roman­ti­ky a sou­pe­ře­ní o prin­ce, ale i pou­če­ní a cen­né rady do živo­ta.

Závěr nemohl být lep­ší, stej­ně tak jako pře­krás­ná obál­ka. Až na něja­ké to čas­těj­ší Američino roz­ho­do­vá­ní – neroz­ho­do­vá­ní se pří­běh pove­dl oprav­du na jed­nič­ku. Selekce by poma­lu moh­la být povin­ným čti­vem pro dív­ky, jeli­kož si jsem jis­tá, že všech­ny oso­by něž­né­ho pohla­ví pří­běh nadchne. S chu­tí se pusť­te do čte­ní!


 • Autor:Kiera Cassová
 • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:14.09.2015

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz jako jed­not­li­vá kni­ha nebo v kolek­ci.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Kiera Cassová: Elita8. července 2016 Kiera Cassová: Elita Elita je pokračování úspěšné Selekce. Z 35 soutěžících dívek zbylo jen šest. Na kterou ze zbývajících slečen se usměje štěstí? Která se provdá za okouzlujícího prince Maxona a stane se […]
 • Kiera Cassová: Šťastně až navěky24. října 2016 Kiera Cassová: Šťastně až navěky Přečetli jste celou sérii Selekci už několikrát a také vám stále tolik schází America, Maxon, Aspen, Marlee a další hrdinové? Nyní můžete jásat, protože nedávno nakladatelství CooBoo […]
 • Kiera Cassová: Dcera5. srpna 2016 Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stačila – copak uchvátit nespočet čtenářek, které se do této napínavé trilogie zamilovaly, je málo? […]
 • Kiera Cassová: Selekce8. července 2016 Kiera Cassová: Selekce Selekce je prvním dílem slavné stejnojmenné princeznovské ságy. Třpytivé šaty, rozlehlý královský palác, 35 dívek, „boj“ o prince a královskou korunu a slavnostní společenské události – to […]
 • Koruna10. září 2017 Koruna Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanoušci Selekce mohou výskat radostí – nakladatelství CooBoo tento rok vydalo dlouho očekávané pokračování oblíbené dívčí young adult série, […]
 • Kiera Cassová: Siréna3. dubna 2017 Kiera Cassová: Siréna Než se Kahlen stala sirénou, byla normální náctiletou dívkou a žila obyčejný život. Když se ale s rodinou plaví na lodi, která se náhle začne potápět, setká se s Oceánem, který ji zachrání […]
 • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]