Kenyon, Sion: Arkturiáni: Zamyšlení pod letní hvězdnou oblohu

a

Co se vám nebu­de hodit do hla­vy, hoď­te do fik­tiv­ní schrán­ky. Už jen to je z této kni­hy úžas­ný nápad. A pla­tí to úpl­ně ve všem. Ano, tohle je oprav­du hod­ně své­rázná kni­ha, kte­rá roz­jitří v lid­ské mys­li nej­růz­něj­ší teo­rie a pocho­pe­ní, ale fak­tem stá­le zůstá­vá, že si nic z toho nemů­že­me nijak zvlášť ově­řit v pra­xi. Že uká­že čas…

Jak to je vlast­ně s lid­ským poko­le­ním? Jsme pro­duk­tem mimo­zem­ské­ho poku­su?

Jak fun­gu­jí naše myš­len­ky, jak fun­gu­je rea­li­ta kolem nás a vůbec…

… ta naše mod­rá pla­ne­ta je šper­kem ve slu­neč­ní sou­sta­vě!

A to samo o sobě čas­to budí otáz­ku, proč zrov­na Země, proč zrov­na tak doko­na­lé pod­mín­ky pro život, proč tako­vá krá­sa a… No ano, časem dojde­te i k tomu, proč tako­vý zma­tek tady a co krok, co důkaz, že toho vzác­né­ho daru živo­ta si lid­stvo vůbec nevá­ží.

„Neplodné myš­len­ky nevy­tvo­ří para­lel­ní rea­li­ty. Má-li však myš­len­ko­vý vzor potřeb­nou sílu, ovliv­ní kvan­to­vé pole a ztvár­ní para­lel­ní rea­li­tu, jež pro­bí­há sou­čas­ně s vaší základ­ní rea­li­tou.“

Řekněme, že kdy­by toto autor napsal před dese­ti lety, s pocho­pe­ním by asi nepo­cho­dil. Dnes je to jiné a všu­dypří­tom­né kur­zy kvan­to­vé­ho ovliv­ňo­vá­ní ros­tou jako hou­by po deš­ti. Možný za to totiž může dal­ší věc, kte­rá je v kni­ze čas­to pre­zen­to­va­ná a kte­rá sto­jí za hlub­ší zamyš­le­ní. Jsme oprav­du tolik odliš­ní od jiných tvo­rů na Zemi?

„Jako lid­ské bytos­ti jste inter­ga­lak­tic­ká šlech­ta. Zaselo vás mno­ho roz­díl­ných inter­ga­lak­tic­kých kul­tur. Získali jste výji­meč­né dary a schop­nos­ti, i když jsou nyní skry­té. Jsou však uscho­vá­ny v nepo­u­ží­va­ných čás­tech vaší DNA.

Jako Arkturiánovi mi při­pa­dá nesmy­sl­né, že se lid­ské bytos­ti pova­žu­jí za tak malé a že sebou pohr­da­jí. A za to jsou odpo­věd­ná vaše nábo­žen­ství.

Lži pácha­né mno­ha vaši­mi nábo­žen­ství­mi jsou klet­bou uva­le­nou na vze­stup živo­ta, na inte­li­gen­ci a svo­bo­du. Řekl bych, že jed­ním z hlav­ních úko­lů, kte­rý před vámi sto­jí – pokud chce­te zís­kat svůj poten­ci­ál sku­teč­ných lid­ských bytos­tí zpět -, je očis­tit sami sebe, vyčis­tit své srd­ce, svo­ji mysl i svo­ji buněč­nou paměť od lží vašich nábo­žen­ství.“

A doce­la by mne zají­mal názor prů­měr­né­ho člo­vě­ka na tuto ukáz­ku nyní, a pak tře­ba za deset let. Psychologie se stá­le více pro­lí­ná s duchov­ní moud­ros­tí… a o zhoub­ném účin­ku nábo­žen­ství nikdo nepo­chy­bu­je.

Je to kni­ha, kte­rou čas­to odlo­ží­te v tou­ze pohléd­nout do let­ní hvězd­né noci a spat­řit prav­du. Pocítit ji. Jakoukoliv. Je to jako výlet do svě­ta fan­ta­sy, kte­rý se může pro dal­ší gene­ra­ce stát prav­dou. A jen to – jen tohle drob­né uvě­do­mě­ní, je na Akrturiánech nej­víc vzru­šu­jí­cí.

Hudba, kte­rá vás vez­me do napros­té­ho vytr­že­ní

U kníž­ky je cédéč­ko, kte­ré autor zkom­po­no­val na moti­vy toho, co sám vysle­chl z těch­to svých roz­mluv s jiný­mi enti­ta­mi a sám říká, že někdy je to mimo­řád­ně krás­ný a rela­xu­jí­cí záži­tek, jin­dy je to síla tako­vá, že to člo­vě­ka roz­či­lu­je. To mohu potvr­dit, ne kaž­dý den mám na tuhle hud­bu nála­du. Je to spí­še směs růz­ně rezo­nu­jí­cích tónů, kte­ré lze brát jako dar od vyspě­lej­ší civi­li­za­ce?

Pamatuji se na kni­hu Ami, chla­pec z hvězd, kde se hlav­ní hrdi­na také setkal s hud­bou těch­to jiných civi­li­za­cí a neby­la mu vůbec pří­jem­ná. Je to snad o stup­ni vyspě­los­ti kaž­dé civi­li­za­ce?  Napadalo mne, jak asi zně­la hud­ba v Atlantidě?  A tak tře­ba zrov­na tohle cédéč­ko mi padlo do té fik­tiv­ní schrán­ky, kte­rou autor dopo­ru­ču­je, ale ráda ho z ní čas od času vytáh­nu, pro­to­že – názo­ry se mění. I když prav­di­vost této kni­hy bude potvr­ze­na snad za dlou­há dese­ti­le­tí, sta­le­tí… nebo ješ­tě déle? Nebo nikdy?

Stále to je jed­na z nej­pod­nět­něj­ších knih, kte­ré jsem kdy čet­la, pro­to­že kro­mě zce­la jiné­ho pohle­du na lid­skou rasu v ní najde­te i důka­zy z kvan­to­vé fyzi­ky, z prá­ce s myš­len­ka­mi, s intu­i­cí – s tím vším, co už do něja­ké míry máme k dis­po­zi­ci, ale stá­le to jsou pro nás zce­la nové nástro­je.

O auto­rech:

Tom Kenyon je prů­kop­ní­kem v prá­ci s hla­sem a zvu­kem. Svůj hlas s rozpě­tím téměř čtyř oktáv a skla­da­tel­ské doved­nos­ti vyu­ží­vá ke změ­nám sta­vů moz­ku a pře­mě­ňo­vá­ní vědo­mí. Má neob­vyklou schop­nost nala­dit svůj mozek na jakou­ko­liv frek­ven­ci a stá­vá se tak pro­střed­ní­kem pro komu­ni­ka­ci s bytost­mi z jiných dimen­zí.

Judi Sion byla dlou­há léta žur­na­list­ka a poli­tic­ká porad­ky­ně ve Washingtonu D.C., poté se pře­stě­ho­va­la na západ­ní pobře­ží USA a pub­li­ko­va­la něko­lik knih (Poslední val­čík tyra­nů, UFO, Finanční svo­bo­da, UFO a pova­ha rea­li­ty).

Tom a Judi už jsou spo­lu více než pat­náct let part­ne­ry v živo­tě i v prá­ci, vyda­li spo­leč­ně kni­hu Manuskript Magdaleny a sna­ží se hle­dat všu­de na Zemi a ukot­vit kata­ly­tic­ké tóny Hathorů a jejich trans­for­mač­ní sílu zpro­střed­ko­vat co nej­ví­ce lidem.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books, 2017, www.anch-books.eu


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Moudrost Hathorů: Nadčasová duše a starý Egypt26. listopadu 2018 Moudrost Hathorů: Nadčasová duše a starý Egypt Z knihy mám dva dojmy, které nebudu skrývat. Skrytý potenciál cvičení, které je v knize popisováno a které má více probouzet životaschopnost člověka a košatost jeho vnímání, a všechny ty […]
  • Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?8. srpna 2018 Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa? Před čtenářem se rozprostírá dokonale promyšlený svět, ve kterém je jasné fungování světa z pohledu vyšších bytostí a s nadhledem, který chvíli trvá, než pojmete. Ale stojí to za to, […]
  • Velký experiment: Skrytá verze pravdy?19. července 2017 Velký experiment: Skrytá verze pravdy? Připravte se na opravdu neobyčejnou knihu. Promele vám přesvědčení a myšlenky ze všech možných úhlů, snad proto vám autoři hned v počátku nabízí tzv. „fiktivní schránku“, do které máte […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Bohatý táta, chudý táta aneb Lehce jednostranný odrazový můstek finanční gramotnosti7. června 2016 Bohatý táta, chudý táta aneb Lehce jednostranný odrazový můstek finanční gramotnosti Je Kiyosakiho kniha opravdu taková bomba nebo jen davové šílenství? Jméno Roberta T. Kiyosakiho asi zachytl každý, kdo se jen trochu zajímá o finanční gramotnost a nevyhýbá se literatuře […]
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […]
  • Slow Living - radosti klidného života14. září 2018 Slow Living - radosti klidného života Žijeme v uspěchané době, kdy od jedné věci skáčeme k druhé a náš největší problém je, jak zpomalit. Tato kniha vám přináší seznam věcí, které vám pomohou k tomu, abyste se na chvilku […]