Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Když si Chuck bral Larryho

Když si Chuck bral Larryho

Chuck

Není těž­ké si vyvo­dit z názvu to, že film se bude týkat homose­xu­ál­ní téma­ti­ky. Nečekejte žád­nou dru­hou Zkrocenou horu, ale něco poně­kud méně váž­né­ho. Ale sou­čas­ně je prav­da to, že i když je film kome­dií, tak se sna­ží doce­la inten­ziv­ně mora­li­zo­vat. I když v mezích únos­nos­ti a navíc nabí­zí pou­če­ní, o kte­rých si napří­klad já mys­lím, že jsou tref­ná. Zaprvé, že pra­ví přá­te­lé si mají pomá­hat v kaž­dé situ­a­ci a zadru­hé, že bychom měli být tole­rant­ní k ostat­ním.Neděste se, není vám to nuce­no nějak násil­ně, i když je cítit, že tvůr­ci se sna­ži­li o to, abys­te si pře­ce jen něco odnes­li. Není to ale pri­már­ní cíl. Když si Chuck bral Larryho se sna­ží hlav­ně poba­vit. A doce­la se mu to daří. Není to žád­ná bláz­ni­vá kome­die, ale gagy jsou obvykle vtip­né a jsou dáv­ko­vá­ny tak, abys­te se nedo­čka­li mno­ha hlu­chých míst. Často se tak může zdát, že scé­ny, ve kte­rých jsou pro­ná­še­ny pouč­né pro­slo­vy jsou ruši­vým ele­men­tem, ale když se nad jejich nápl­ní zamys­lí­te, zjis­tí­te, že je obvykle prav­di­vá.

Hlavní záplet­ka není nějak slo­ži­tá, ale sou­čas­ně doce­la neo­kou­ka­ná. Larry (Kevin James) stá­le truch­lí nad smr­tí své man­žel­ky, kte­rá mu zane­cha­la dvě děti. A také pojist­ku. Jenže po jejím odcho­du není tak jed­no­du­ché jí pře­psat na něko­ho jiné­ho. Jako nej­při­ja­tel­něj­ší mož­nost se jeví to, že si Larry musí najít něko­ho jiné­ho, kdo s ním vstou­pí do svaz­ku man­žel­ské­ho. Jenže snad­ně to jen vypa­dá, je to mno­hem těž­ší, než se zdá. Proto se Larry roz­hod­ne pře­svěd­čit své­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da Chucka (Adam Sandler), aby si hrá­li na gaye a uza­vře­li spo­lu regis­tro­va­né part­ner­ství. Nejdříve se zdá, že Chuck, jakož­to výkon­ný suk­nič­kář, nikdy na tako­vou hru nepři­stou­pí, ale argu­ment toho, že mu Larry zachrá­nil život (oba jsou hasi­či), je dosta­teč­ně pád­ný.

Poté, co oba „oddá“ na kru­hy fixo­va­ný Asiat se film začne ště­pit do dvou rovin. Ta jed­na je kome­di­ál­ní a týká se pře­de­vším toho, že Chuck se zami­lu­je do práv­nič­ky Alex (Jessica Biel), ale musí před ní před­stí­rat, že je gay plus pro­blémy pra­me­ní­cí z toho, že měs­to nechá­vá Chucka a Larryho sle­do­vat, pro­to­že se chce ujis­tit, že jejich vztah není jen „nao­ko“. Druhá je o něco váž­něj­ší a zamě­řu­je se na to, s čím se musí homose­xu­á­lo­vé vypo­řá­dat, pokud vyjdou se svou ori­en­ta­cí na svět­lo. Jejich pro­blémy nejsou tla­če­ny do extré­mů, ale spí­še pou­ka­zu­jí na to, že se mno­ho lidí tvá­ří tole­rant­ně k men­ši­nám, ale jen do té chví­le, než se někte­rý z jejich zástup­ců obje­ví poblíž nich.
Někdy je toto téma roze­bí­rá­no s humo­rem, jin­dy napros­to váž­ně. Ale obvykle ve fil­mu pře­vlá­dá humor­ná nota. Nechutností je tu mini­mum a to i v pří­pa­dě, že jste zary­tý hete­ro­se­xu­ál, kte­rý utí­ká v pří­pa­dě, že se obje­ví coko­liv s gay téma­ti­kou. Je tu sice pár extra „tep­lých“ posta­vi­ček (extra praš­tě­ný homose­xu­ál­ní bra­tr Alex nebo syn Larryho, kte­rý mís­to sle­do­vá­ní base­ballu peče sušen­ky v dět­ské trou­bě), ale to vše je podá­no tak, aby to neod­stra­ši­lo hete­ro­se­xu­á­ly a neu­ra­zi­lo homose­xu­á­ly.

Ano, je tu dost gay cha­rak­te­rů, kte­ré spa­da­jí do dnes už troš­ku zasta­ra­lé­ho poje­tí homose­xu­á­la – zžen­šti­lý typ se sklo­ny pro noše­ní extra výraz­né­ho pes­t­ré­ho oble­če­ní, ale je tu i něko­lik těch, kte­ří jsou pros­tě nor­mál­ní, a není na nich odhad­nu­tel­ná jejich sexu­ál­ní ori­en­ta­ce.

Někdy se film troš­ku roz­ho­du­je, jest­li bude kome­dií, kte­rá bude sice úsměv­ná, ale uvě­ři­tel­ná nebo „uje­tá“ a plná podiv­ných postav. Například Larryho hos­po­dy­ně, to je oprav­du kapi­to­la sama pro sebe, líná, nevr­lá, per­verz­ní a mohl bych pokra­čo­vat. Podobných indi­vi­duí je tu něko­lik, však sami uvi­dí­te. Když si Chuck bral Larryho fun­gu­je na obou fron­tách, čas­to vyvo­lá úsměv na tvá­ří a někdy se mu poda­ří, aby se člo­věk troš­ku zamys­lel. Ani jed­no nefun­gu­je sto­pro­cent­ně, ale moh­lo to být i mno­hem hor­ší. Veskrze vlád­ne spo­ko­je­nost.


Photo © Universal Picture

  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hubieho Halloween8. října 2020 Hubieho Halloween Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek..... Adam Sandler je […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%]30. září 2015 Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%] Parta strašidel nestvůr a krvežíznivých stvoření v zábavné podobě pro dětské publikum se vrací. Od včerejšího dne naleznete v nabídce tuzemských i slovenských kin pokračování úspěšné […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským […] Posted in Speciály
  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […] Posted in Filmové recenze
  • Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip.16. února 2019 Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip. Klik – život na dálkové ovládání opravdu nabízí neotřelý příběh. A nejen to, je to i film vtipný a zábavný, přestože občas se objeví příliš sentimentální nebo moralizující pasáže. Nejde o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu15. února 2019 Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu Bram Stoker, autor slavného románu o nejznámějším upírovi všech dob, se musel ve svém hrobě nejen obracet, on v něm musel přímo rotovat, když režisér Genndy Tartakovsky udělal z jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze1. srpna 2018 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze Dnes přinášíme recenzi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stejně bezchybný jako v dílech předchozích. Drákula a jeho mimika jsou na dabing velmi těžká […] Posted in Dabing
  • Hotel Transylvánie - o filmu26. září 2012 Hotel Transylvánie - o filmu „Hotel Transylvánie je příběh a otci a dceři – jen je tím otcem zkrátka Drákula,“ vysvětluje Genndy Tartakovsky, režisér snímku. „Stejně jako všichni otci je až přehnaně starostlivý a […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76105 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53552 KB. | 27.09.2021 - 05:33:58