Kritiky.cz > Recenze knih > Když se brouček probudil - laskavé vyprávění o podzimu a silném přátelství

Když se brouček probudil - laskavé vyprávění o podzimu a silném přátelství

kdyz se broucek probudil

Víte, co děla­jí svět­lu­š­ky když prší? Chcete poznat, jak voní pod­zim? Jakou bar­vu má Brouček rád? Veronika Kratochvílová je autor­kou úžas­né kni­hy Když se brou­ček pro­bu­dil a pokud si jí pře­čte­te, tak se tam vše dozví­te. 

Světluška Majka se sezná­mi­la s Broučkem a dělá všem radost a doká­že vždy vykouz­lit úsměv na tvá­ři, potě­šit a roz­ve­se­lit. Brouček byl moc smut­ný, že začí­ná pod­zim, žlout­ne lis­tí, ptá­ci odlé­ta­jí do tep­lých kra­jin. Společně s Majkou zaži­je mno­ho pod­zim­ních dob­ro­druž­ství, pot­ka­jí jež­ka, sbí­ra­jí šíp­ky, vaří spo­lu šíp­ko­vý čaj, pozo­ru­jí, jak ros­tou hou­by a nako­nec zachrá­ní mucho­můr­ku před čer­ví­kem. Jaký dárek si Majka pro Broučka při­chys­tá? Bude mít Brouček radost?

Kniha byla oprav­du krás­ná a zau­ja­la mě hned na začát­ku svým malým for­má­tem. Autorce se poda­řil napsat las­ka­vý pří­běh o pod­zim­ní pří­ro­dě, o přá­tel­ství mezi Majkou a Broučkem. Líbí se mě, jak autor­ka doká­za­la krás­ně popsat hlav­ní vlast­nost svět­lu­š­ky Majky, což byla schop­nost vykouz­lit úsměv na tvá­ři a potě­šit ostat­ní. Je to nesmír­ně důle­ži­tá hod­no­ta, kte­rá v dneš­ní uspě­cha­né době tak troš­ku chy­bí. Ilustrace vás hned zahře­jí u srdíč­ka. Rozhodně se k tex­tu hodí a moc se poda­ři­ly. Knihu oce­ní začí­na­jí­cí čte­ná­ři, pro­to­že obsa­hu­je méně tex­tu a více barev­ných ilu­stra­cí, ale i rodi­če, či pra­ro­di­če, kte­ří hle­da­jí pro své děti, či vnou­ča­ta pří­jem­né čte­ní s mno­ha obráz­ky pro spo­leč­ně strá­ve­né chví­le. Myslím si, že je dob­ře, že se vydá­va­jí kni­hy, kte­ré v dětech vycho­vá­va­jí lás­ku k pří­ro­dě a ke zví­řa­tům. Kniha se bude líbit i uči­tel­kám mateř­ských škol, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vou a pouč­nou kníž­ku o pod­zi­mu. krát­ké tex­ty mohou dětem před­čí­tat, uka­zo­vat obráz­ky a při­tom vysvět­lit, jak to vlast­ně s tím pod­zi­mem je a co je pro něj typic­ké.

Moc ráda bych si pře­čet­la i dal­ší zají­ma­vé pohád­ky od této autor­ky. Věřím, že se mě poda­ří něco najít. Pokud váhá­te nad vánoč­ní­mi dár­ky a neví­te si rady, jakou kníž­ku dětem poří­dit, kni­ha Když se Brouček pro­bu­dil, bude jas­ná vol­ba. Všem se bude moc líbit a pod vánoč­ním stro­meč­kem roz­zá­ří oči vašich malých čte­ná­řů.

Autor: Veronika Kratochvílová

Ilustrace: Jája (Jaroslava Šupová)

Žánr: Edice Pohádkové čte­ní

Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 56

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-2427-5

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,89148 s | počet dotazů: 213 | paměť: 53084 KB. | 24.06.2021 - 23:20:29