Kritiky.cz > Pro ženy > Sex a Vztahy > Když samota bolí...

Když samota bolí...

samota

V našem  živo­tě může­me být obklo­pe­ni spous­tou zají­ma­vých lidí, a přes­to se uvnitř cítit prázd­ní a osa­mě­lí. Ano, samo­ty se všich­ni zuby neh­ty brá­ní­me, vyhý­bá­me, a v skry­tu duše tou­ží­me po blíz­kém člo­víč­ku, jež by nás milo­val a byl tu jen a jen pro nás a naše vlast­ní potře­by. 

Jakpak se asi cítí samo­tář, kte­ré­ho samo­ta tíží na srd­ci, a kte­ré­ho už omr­zel čas a pro­stor věno­va­ný svým záli­bám; krá­če­jí­cí po uli­ci a potká­va­jí­cí šťast­ně zami­lo­va­né dvo­ji­ce ruku v ruce, objí­ma­jí­cí se na lavič­kách v par­ku? Patrně se mu v očích zatřpy­tí slzič­ky boles­ti a sám sebe se bude ptát: Co je na mně tak špat­né­ho, že niko­ho neza­jí­mám, že mě nikdo nemi­lu­je? Nebo snad mám na čele napsá­no: „Trápím se samo­tou - zou­fa­le tou­žím po štěs­tí“?

Ne všich­ni jsou však nešťast­ní, jsou tu i tací, jež v samo­tě nalez­li zalí­be­ní. Možná to způ­so­bi­lo nedáv­né hlu­bo­ké zkla­má­ní či je pohl­ti­la vidi­na nezá­vis­lé­ho způ­so­bu živo­ta. Ostatně je-li člo­věk sám, může si živo­ta uží­vat plný­mi douš­ky tak, jak uzná sám za vhod­né, nemu­sí se niko­mu zpo­ví­dat ze svých činů, brát na něko­ho ohle­dy a zře­tel. Ať tak či onak, samo­ta doká­že něko­ho potrá­pit, v jiném nao­pak pro­bu­dit tou­hu k hle­dá­ní své­ho pro­tějš­ku.

Co se týče hle­dá­ní, v tom­to smě­ru to asi měli dří­ve muži a ženy o něco jed­no­duš­ší než dnes.  Pro uspo­ko­je­ní základ­ní potře­by bez­pe­čí a pře­ži­tí hle­da­ly ženy muže živi­te­le, a muži nao­pak ženy jakož­to dob­ré pečo­va­tel­ky, a to je díky­bo­hu už nená­vrat­ně pryč!

V dneš­ní době totiž hle­dá­me člo­vě­ka, kte­rý by uspo­ko­jil všech­ny naše cito­vé, inte­lek­tu­ál­ní, ale i intim­ní potře­by, a mož­ná i dale­ko více. Chceme spří­z­ně­nou duši, kte­rá nám pomů­že roz­ví­jet spo­leč­né sny o roman­tic­ké lás­ce a trva­lém štěs­tí… Od part­ne­rů oče­ká­vá­me, že nás budou znát a milo­vat, aby moh­li stej­ně jako my jim, spl­nit všech­ny potře­by, co se týče umě­ní naslou­chat, pocho­pit, poro­zu­mět, podr­žet a vytvá­řet hod­no­ty šťast­né­ho spo­luži­tí…

Pokud  však nechce­me zůstat sami, osa­mo­ce­ni, musí­me však něco pod­nik­nout, cho­pit se ini­ci­a­ti­vy, pro­to­že jen tak někdo k nám nepři­jde a neza­pl­ní ty prázd­ná mís­ta v bola­vém srd­ci. Necháme-li se uto­pit ve svých vlast­ních myš­len­kách a otáz­kách typu: jak a kde se mám sezná­mit, jak na sebe upo­zor­nit, co když mě nebu­de chtít, co když mě odmít­ne atd., tak se náš objekt lás­ky o našich cho­va­ných citech k jeho oso­bě ani nemu­sí  dozvě­dět…

Takže odhoď­te všech­ny stra­chy stra­nou a chop­te se své šan­ce, dru­há už nemu­sí vůbec při­jít!!!

Zdroj Foto: Pixabay


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Magnety9. ledna 2020 Magnety Lidé opačných názorů často pochodují pod stejnou zástavou. (Willi Ritschard) Magnety jsou zajímavé věci. Protiklady se přitahují a podobnosti odpuzují. Jejich vlastnosti mi připomínají […]
  • SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky13. ledna 2020 SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky Pryč s konvenčním sexem? Už vás to nebaví? Potřebujete se dostat skrze bolesti, smutky a tuhé slupky zklamání ze sebe, ze života, z partnera? Tak toto jsou asi dvě nejdůležitější […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • #2095: Zpráva pro Adolfa 224. ledna 2020 #2095: Zpráva pro Adolfa 2 Zpráva pro Adolfa 2 (Adorufu ni Tsugu)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Adorufu ni Tsugu" v roce 1983. České vydání má 608 stran a […]
  • #2052: Žoldnéř 2: Tajemná formule24. října 2019 #2052: Žoldnéř 2: Tajemná formule Žoldnéř 2: Tajemná formule (El Mercenario 2: La Fórmula)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Původně v tomto vydání vyšlo jako "The Mercenary - The Definitive […]
  • Asertivita jako zlatá střední cesta5. září 2019 Asertivita jako zlatá střední cesta „Asertivita je hledání střední cesty mezi agresivitou a pasivitou, respektující osobní hranice všech společenských vztahů.“ (Mark Dombeck)  Pokud by si všichni lidé na světě osvojili […]
  • PlayAllspoluprace627. března 2007 Fontána - Recenze Klasický film, který má příběh, jasné rozuzlení a každý divák si z něj odnese podobný zážitek. Takových už tu bylo! To není nic nového. Přesně tohle si zřejmě řekl režisér Darren […]
  • Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům20. března 2019 Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům Jak jednoduché je Citové pouto? To, jak se vztahujeme k druhým lidem, partnerům především, ovlivní to, jak jsme se naučili v raném dětství a v životě jako takovém. A osud umí být velmi […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu9. ledna 2019 Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu Autorka slibuje nálož jídel, po kterých se budete cítit krásně, svěže, zdravě a budou vám nebetyčně chutnat. Tedy tak nějak jsem si namlsala a ve své hlavě překroutila anotaci. Kačka Tichá […]