Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Když promluví... Čtyři dohody

Když promluví... Čtyři dohody

4Dohod

Hej, jsi sta­rý, hloupý a k niče­mu! Dodnes mám v hla­vě slo­va ze Čtyř dohod, kde něco podob­né­ho autor roze­pi­su­je k pojed­ná­ní o tom, jak nás dru­zí „zača­ru­jí“ svý­mi sou­dy. A jsme v pyt­l­li! Potom už pros­tě jsme, sta­ří, hlou­pí a nedo­ko­na­lí. Nehřešte slo­vem. Sami pro­ti sobě, a také vůči jiným. Kdo by neznal Čtyři doho­dy, kni­hu, kte­rá je nesmr­tel­ným čti­vem a já věřím, že ješ­tě dlou­ho jím zůsta­ne. Mnoho z ní je pros­tě nad­ča­so­vé.A nápad udě­lat na toto téma i výkla­do­vé inspi­rač­ní kar­ty, pova­žu­ji za vel­mi vyda­ře­ný.  Náhle totiž část moud­ros­ti této kni­hy pře­chá­zí aktiv­ně do vašich rukou a máte mož­nost si vytáh­nout úva­hu, myš­len­ku, pra­vi­dlo, kte­ré je zrov­na pro vás jako děla­né. Se Čtyřmi doho­da­mi se jed­no­du­še učí­te žít v sou­čas­ném oka­mži­ku, dělat vždy věci tak, jak nej­lé­pe doká­že­te a jak o nich autor říká, je to tako­vý akt vlast­ní síly, vel­ké osob­ní síly roz­bít čer­nou magii v naší mys­li. Tou čer­nou magií mys­lí prá­vě myš­len­ky a domněn­ky, sou­dy a všech­no to men­tál­ní haram­pá­dí, kte­ré s sebou nosí­me od chví­le, co začne­me slov­ně vní­mat svět. Toltécká moud­rost tu je jako posel­ství sta­rých civi­li­za­cí, kte­ré už dáv­no padly a naše civi­li­za­ce je v podob­né situ­a­ci. Historie se opa­ku­je. A mož­ná tato posel­ství jsou tu pro­to, aby se myš­le­ní lidí oto­či­lo správ­ným smě­rem.

„Všechno je v živo­tě prá­vě tako­vé, jaké to je. A pro­to­že všech­no při­jí­mám tako­vé, jaké to je, nedě­lám si žád­né sta­ros­ti. Odevzdávám se síle živo­ta, kte­rá prou­dí mým tělem a mou mys­lí. Je to způ­sob bytí. Je to pro­je­ve­ný život.“

„Nikdy nepo­u­ží­vám slo­vo sám pro­ti sobě. Vůči sobě pou­ží­vám slo­va zamě­ře­ná na prav­du a lás­ku. Výsledkem je neo­by­čej­ně nád­her­ný život.“

„Jsem silou, kte­rá nechá­vá roz­kvést kvě­ti­nu a obla­ka letět oblo­hou. Jsem silou, kte­rá hýbe zemí, posou­vá hvězdy na nebi a gala­xie v celém vesmí­ru.“

Kdo má Čtyři doho­dy rád, toho kar­ty potě­ší

Jsou potě­šu­jí­cí, jem­né a inspi­ra­tiv­ní. Ponoříte se s nimi opět do Toltécké moud­ros­ti a bude­me ji moci porov­ná­vat se svým vlast­ním život­ním nasta­ve­ním. Někdy je pří­jem­né odlét­nout v duši tam, kde si nemu­sí­te dělat sta­ros­ti, pro­to­že o všech­no se posta­rá běh osu­du. Někdy je zce­la zásad­ní vědět, že jste tou silou, kte­rá nechá­vá roz­kvést kvě­ti­nu – ne snad doslo­va, ale jste silou, kte­rá má v rukou mno­ho z toho, co chce nechat ve svém živo­tě roz­kvést.

Někdy jsou Čtyři doho­dy tím nej­lep­ším pří­te­lem, se kte­rým může­te strá­vit večer.

O auto­rech:

Don Miguel Ruiz je auto­rem best­selle­rů Čtyři doho­dy (na žeb­říč­ku New York Times se udr­žel jako beset­seller více než sedm let), Láska, vzta­hy a přá­tel­ství a Hlas pozná­ní.

Don Jose Ruiz zasvě­til svůj život šíře­ní moud­ros­ti dáv­ných Toltéků. V sou­čas­né době před­ná­ší a vede semi­ná­ře v USA a na posvát­ných mís­tech po celém svě­tě.

Karty vyda­lo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2017, www.synergiepublishing.com

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40087 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53281 KB. | 17.09.2021 - 15:37:48