Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Když potřebuje zachránit vrtulník-volně převyprávěné příběhy ze skutečného života

Když potřebuje zachránit vrtulník-volně převyprávěné příběhy ze skutečného života

137503 Kniha Kdyz potrebuje zachranit vrtulnik Honkova Iva Grada 350 0 fit
137503 Kniha Kdyz potrebuje zachranit vrtulnik Honkova Iva Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knihu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou, jeli­kož mám od této autor­ky již něko­lik knih a mám moc ráda její tech­nic­ké zapá­le­ní pro růz­né leta­dla a stro­je. Tato novin­ka zaujme klu­ky a hol­ky od 9 let, kte­ří mají rádi vrtu­l­ní­ky a pře­de­vším milý a dob­ro­druž­ný pří­běh. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Čeká vás novin­ka Ivy Hoňkové. 

Kniha má hned na začát­ku podě­ko­vá­ní všem, co autor­ce s kni­hou pomá­ha­li. Má před­mlu­vu, cel­kem 12 kapi­tol a závěr.

Hlavní hrdin­kou je malý vrtu­l­ník Mi-2 se jmé­nem Terezka, kte­rý nás bude pro­vá­zet celým pří­bě­hem. Děti ze 4.třídy ze Základní ško­ly Dačice se spo­leč­ně s paní uči­tel­kou vypra­ví do letec­ké­ho muzea na výlet. Moc se jim tam všem líbí. Zuzka a Kuba obje­ví v trá­vě sta­rý, zre­zi­vě­lý vrtu­l­ník. Společně s paní uči­tel­kou a par­tou dal­ších lidí se sna­ží neo­by­čej­ný vrtu­l­ník, kte­rý mlu­ví lid­skou řečí zachrá­nit. Vrtulník Terezka jim vyprá­ví pří­běhy o tom, jak zachra­ňo­val lidi, dále jak pra­co­val u výsad­ká­řů v armá­dě či pilot­ní ško­le. Vyprávění je vel­mi pou­ta­vé. Podaří se dětem a paní uči­tel­ce Terezku zachrá­nit? Co vše se při­ho­dí na letec­kém dnu? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Kniha je báječ­ná. Její čte­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Knihy od této autor­ky mě oprav­du baví. Když potře­bu­je zachrá­nit vrtu­l­ník bude pat­řit do mé sbír­ky. Kniha je urče­na dětem od 9 let, ale mys­lím si, že pou­ta­vé a dob­ro­druž­né vyprá­vě­ní zaujme všech­ny klu­ky a hol­ky bez roz­dí­lu věku. Ilustrace Ireny Lachoutové jsou nád­her­né a při čte­ní vám budou pří­jem­ně odvá­dět pozor­nost od čet­ní. Kniha se čte vel­mi dob­ře, tex­ty jsou dopl­ně­ny celo­strán­ko­vý­mi ilu­stra­ce­mi nebo men­ší­mi obráz­ky. Na prv­ní pohled se může zdát, že se tato kni­ha bude více líbit klu­kům, ale není tomu tak. Vyprávění je sice o leta­dlech, ale roz­hod­ně se bude líbit i děv­ča­tům. Na titul­ní obál­ce je vrtu­l­ník Terezka v deš­ti.

Ukázka z kni­hy:

Další ráno se celá tří­da sešla před muze­um. Děti kte­ré nebyd­le­ly poblíž, při­šly i s rodi­či. K pře­kva­pe­ní všech se k nim při­da­la také paní uči­tel­ka.

„Jsem pros­tě zvě­da­vá žen­ská,“ smá­la se vyku­le­ným obli­čejům dětí. „Už je ote­vře­no?“ zají­ma­la se hned.

„Ještě deset minut, “ odpo­vě­děl Kuba.

„Jeden, dva, tři.. Vy jste tady váž­ně všich­ni,“ divi­la se paní uči­tel­ka, když pře­po­čí­ta­la děti.

„Jasně,“ culi­la se Zuzka. „Podívejte, dones­la jsem obrá­zek toho vrtu­l­ní­ku. Tatínek mi ho vče­ra vytis­kl.“

„Já ho mám taky,“ chlu­bil se Vašek.

„Nepřestávám žas­nout“ Vy jste se dob­ro­vol­ně při­pra­vi­li,“ nevy­chá­ze­la opět z údi­vu paní uči­tel­ka.

To už se ale ote­vře­la vel­ká dře­vě­ná vra­ta a pan Vlastík vítal návštěv­ní­ky k pro­hlíd­ce.

Děti necha­ly rodi­če, aby si pro­hléd­li muze­um, a hned se roz­běh­ly na zahra­du.

Několik slov o autor­ce:

Iva Hoňková je malíř­ka, spi­so­va­tel­ka, ilu­strá­tor­ka. Narodila se ve Studénce, kde žije a kre­a­tiv­ně tvo­ří. Od malič­ka ráda kres­lí. Miluje tech­ni­ku vše­ho dru­hu, zají­má se o his­to­rii, kos­mo­nau­ti­ku, ast­ro­no­mii, letec­tví a výtvar­né umě­ní a ráda ces­tu­je. Oblíbila si akva­re­lo­vou tech­ni­ku mal­by, kte­rou nej­čas­tě­ji pou­ží­vá pro své obra­zy i ilu­stra­ce. Od roku 2005 aktiv­ně píše kni­hy pro děti. V posled­ních letech jsou to kni­hy, pře­de­vším o stro­jích (vla­ky, leta­dla, náklad­ní auta), kte­ré si občas sama ilu­stru­je.

Když jí bylo 24 let odstě­ho­va­la se do Čech - přes­ně­ji do Čisté u Rakovníka.

Pracuje jako kurá­tor­ka archiv­ní sbír­ky ve Vagonářském muzeu ve Studénce a řadu let je člen­kou Klubu přá­tel Suchdolu nad Odrou-sekce letec­ké muze­um.

Na svém kon­tě má něko­lik desí­tek knih a mezi­ná­rod­ních výstav. V roce 2018 zís­ka­la cenu lau­re­á­ta v mezi­ná­rod­ní sou­tě­ži v Sankt-Petěburgu za vysta­ve­né akva­re­lo­vé obra­zy k téma­tu svě­to­vé vál­ky.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Irena Lachoutová je spi­so­va­tel­ka a ilu­strá­tor­ka. Narodila se v Praze, dět­ství pro­ži­la v Jílovém u Prahy a nyní žije s man­že­lem a dvě­ma dět­mi v Třebotově. Své prv­ní ilu­stra­ce nakres­li­la už jako žáky­ně základ­ní ško­ly do jed­né učeb­ni­ce čes­ké­ho jazy­ka a pro­to­že výtvar­ka a slo­ho­vé prá­ce byly tím jedi­ným, co ji ve ško­le bavi­lo, sta­lo se psa­ní a ilu­stro­vá­ní dět­ských knih nedíl­nou sou­čás­tí její­ho živo­ta, přes­to­že až do deva­te­nác­ti let k smr­ti nera­da čet­la.

Autor: Iva Hoňková

Ilustrace: Irena Lachoutová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2022, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-271-3750-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Strašidlo z 2.B o Vánocích12. prosince 2022 Strašidlo z 2.B o Vánocích Máte rádi strašidla? Chcete si přečíst dobrodružný příběh pro všechny skvělé holky kluky? Chcete si zkrátit to čekání na Vánoce? Tak právě vám je určena novinka Petry Martiškové, se kterou […] Posted in Recenze knih
  • Zázrak o Vánocích - vánoční příběh pro děti10. prosince 2022 Zázrak o Vánocích - vánoční příběh pro děti Hledáte pro své děti krásný vánoční příběh? Chcete si přečíst vyprávění o jednom krásném betlému? Hana Zobačová je autorkou knihy Zázrak o Vánocích. Nenechte se pobízet a vydejte se na […] Posted in Recenze knih
  • Co napoví stromoví6. listopadu 2022 Co napoví stromoví Hledáte krásný příběh o přírodě a stromech pro své děti či vnoučata? Chcete se  dozvědět, proč je kaštan silák, proč je vrba moudrá a jaké tajemství skrývá kouzelná líska? Vladimíra […] Posted in Recenze knih
  • Barvínkovi-poklad, který přišel poštou28. září 2022 Barvínkovi-poklad, který přišel poštou Hledáte dobrodružný příběh pro své děti? Chcete prožít hodně zábavy, přitom se pobavit? Kniha Barvínkovi – poklad, který přišel poštou je určen právě vám i vašim dětem.  Kdo vlastně patří […] Posted in Recenze knih
  • Mája a ohnivý lišáček – příběh o jednom neobyčejném přátelství10. září 2022 Mája a ohnivý lišáček – příběh o jednom neobyčejném přátelství Má vaše dítě problémy s kamarády? Těžko si je hledá? Chcete prožít krásný příběh o holčičce a pandě červené? Hledáte milou knihu pro své začínající čtenáře? Kniha Mája a ohnivý lišáček, […] Posted in Recenze knih
  • Barunka z Borůvkového statku - milý příběh pro všechny děti23. června 2022 Barunka z Borůvkového statku - milý příběh pro všechny děti Hledáte veselou knihu pro své děti za vysvědčení? Máte rádi pohádky o zvířatech? Tak právě vám je určena novinka s názvem Barunka z Borůvkového statku, jejíž autorkou je Eva […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství rodiny M. - dobrodružství jedné obyčejné rodiny18. června 2022 Tajemství rodiny M. - dobrodružství jedné obyčejné rodiny Máte doma desetiletou dceru či syna? Chcete jim udělat radost a darovat jim báječné čtení? Pavlína Jurková je autorkou knihy Tajemství rodiny M., jež vydala Euromedia Group a.s, v edici […] Posted in Recenze knih
  • Pohádky z Kouzelného palouku - genetická metoda čtení - čteme sami31. května 2022 Pohádky z Kouzelného palouku - genetická metoda čtení - čteme sami Hledáte první čtení pro své děti či vnoučata? Jste učitelka v první třídě základní školy a vyučujete genetickou metodu čtení? Tak právě vám je určena kniha Pohádky z Kouzelného palouku, […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,76155 s | počet dotazů: 278 | paměť: 60601 KB. | 24.03.2023 - 11:16:46