Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Ze života > Když nevíte, jak sestavit jídelníček na hubnutí, oslovte výživového poradce. Odborná pomoc má při redukci váhy cenu zlata!

Když nevíte, jak sestavit jídelníček na hubnutí, oslovte výživového poradce. Odborná pomoc má při redukci váhy cenu zlata!

Jídelníček
Jídelníček
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lámete si hla­vu s tím, jak sesta­vit jídel­ní­ček na hub­nu­tí? Jaké potra­vi­ny do něj zařa­dit a v jakém množ­ství? Nevíte, co by v tako­vém jídel­níč­ku nemě­lo chy­bět? A kte­ré dru­hy jídel by bylo rozum­né ze stra­vy zce­la vypus­tit? Jestliže se potý­ká­te s nad­vá­hou a roz­hod­li jste se svůj pro­blém začít řešit, je úpra­va jídel­níč­ku logic­kým kro­kem. O tom nemů­že být spo­ru. Ostatně, podob­ným způ­so­bem uva­žu­je napros­tá vět­ši­na lidí, kte­ří se chtě­jí zba­vit pře­by­teč­ných kilo­gra­mů. Je ale také prav­da, že zda­le­ka ne všich­ni volí tu nej­schůd­něj­ší ces­tu. A bohu­žel začí­na­jí svůj boj s nad­vá­hou zce­la sami a obvykle tedy i bez potřeb­ných vědo­mos­tí. Jak se zdá, změ­nu stra­vo­va­cích návy­ků pova­žu­je­me při hub­nu­tí zpra­vi­dla za napros­tou samo­zřej­most, zatím­co odbor­nou pomoc vyhle­dá­vá­me jen zříd­kakdy. A to je roz­hod­ně ško­da.

Chcete dát sbo­hem nad­vá­ze? A neví­te, jaký jídel­ní­ček vám s tím pomů­že nej­lé­pe? Nedělejte stej­nou chy­bu jako ostat­ní a oslov­te něja­ké­ho odbor­ní­ka na výži­vu. Téměř jis­tě se vám tako­vý krok vypla­tí! Nevěříte?

Přemýšlíte, jak sestavit jídelníček na hubnutí?

Alespoň pár kilo „navíc“ má dnes kde kdo. Nadváha zkrát­ka sužu­je stá­le vět­ší pro­cen­to svě­to­vé popu­la­ce a rych­le při­bý­vá také lidí vylo­že­ně obéz­ních. V České repub­li­ce o tom víme své. Obezita se u nás týká téměř kaž­dé­ho páté­ho dospě­lé­ho člo­vě­ka a něja­ké pro­blémy s váhou má také sko­ro 20 % našich dětí. Jestliže vám vaše aktu­ál­ní hmot­nost nevy­ho­vu­je nebo pokud jste už dokon­ce při­bra­li nato­lik, že vám to začí­ná způ­so­bo­vat nej­růz­něj­ší potí­že, je jis­tě rozum­né, že hod­lá­te svůj pro­blém řešit. A u čeho jiné­ho začít, než u jíd­la?

Zřejmě tuší­te, že hla­do­vě­ní nemá v tako­vé situ­a­ci žád­ný smy­sl. Zhubnout tak sice může­te jak rych­le, tak i cel­kem výraz­ně, ovšem udr­žet si novou váhu, to se vám s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí dlou­ho nepo­da­ří. Mnohem efek­tiv­něj­ším a také pří­jem­něj­ším řeše­ním je úpra­va jídel­níč­ku. Pokud víte, co do tako­vé stra­vy, kte­rá vám má pomo­ci se sní­že­ním hmot­nos­ti, vlast­ně pat­ří, pora­dí­te si zřej­mě sami. Ale ruku na srd­ce. Tak to asi není. Většina z nás totiž nemá o správ­né redukč­ní die­tě ani poně­tí. Co s tím?

Nutriční poradce má cenu zlata!

Pravděpodobnost, že se vám poda­ří sesta­vit jídel­ní­ček tak, abys­te zača­li hub­nout a aby v něm záro­veň nechy­bě­lo nic, co je pro správ­né fun­go­vá­ní vaše­ho těla nezbyt­né, není pří­liš vel­ká. A ani fakt, že si s pomo­cí BMI kal­ku­lač­ky může­te spo­čí­tat svůj Body Mass Index, vám v tom pří­liš nepo­mů­že. Podobné kal­ku­lač­ky a nej­růz­něj­ší tabul­ky slou­ží pou­ze k tomu, aby měl člo­věk před­sta­vu, jak na tom s váhou vlast­ně je. Chcete-li začít hub­nout nejen efek­tiv­ně, ale i zdra­vě, požá­dej­te o pomoc odbor­ní­ka. Věřte, že tako­vý nutrič­ní porad­ce či jiný výži­vo­vý spe­ci­a­lis­ta je ve vaší situ­a­ci jed­no­du­še k neza­pla­ce­ní. Přesně totiž ví, co je při reduk­ci hmot­nos­ti nut­né vzít v úva­hu.

Pro pří­pad, že to pře­ce jen hod­lá­te zku­sit sami, tro­chu vám napo­ví­me, abys­te vědě­li, co je sku­teč­ně důle­ži­té:

 • Když počí­tá­te den­ní kalo­ric­ký pří­jem, musí­te tak činit s ohle­dem na váš věk, pohla­ví, aktu­ál­ní váhu nebo na způ­sob živo­ta (zda pra­cu­je­te fyzic­ky atd.) a s při­hléd­nu­tím k tomu, kolik kilo­gra­mů chce­te sho­dit.
 • Kromě kalo­rií je u potra­vin nut­né vzít v úva­hu také gly­ke­mic­ký index a cel­ko­vou výži­vo­vou hod­no­tu.
 • Budete-li pokr­my tepel­ně upra­vo­vat, pak nej­lé­pe vaře­ním nebo duše­ním, a když už je bude­te péct, tak pou­ze s mini­mem tuku.
 • Ovoce a cuk­ry bys­te měli kon­zu­mo­vat ide­ál­ně před poled­nem, zatím­co zele­ni­nu může­te jíst v pod­sta­tě kdy­ko­liv.

Odborně sestavená dieta přináší výsledky

Je dob­ře zná­mým a záro­veň smut­ným fak­tem, že řada lidí u nás žije nezdra­vě. Přejídání a nedo­sta­tek pohy­bu už mají za násle­dek doslo­va epi­de­mii nad­váhy. A při­tom sta­čí poměr­ně málo. Správně jíst a více spor­to­vat. A když si s tím neví­te rady, vždy může­te požá­dat něko­ho o pomoc. Hubnutí „pod dozo­rem“, tedy s pomo­cí něja­ké­ho odbor­ní­ka, je obvykle tou nej­lep­ší ces­tou, kte­rou se může­te vydat. Profesionálně sesta­ve­ný diet­ní jídel­ní­ček vás dří­ve či poz­dě­ji dove­de k vysně­né­mu cíli. A přidáte-li odpo­ví­da­jí­cí množ­ství fyzic­ké akti­vi­ty, kila půjdou dolů nepo­chyb­ně rych­le­ji, než jste vůbec dou­fa­li. Chcete vědět, jaké dru­hy spor­tu vám při hub­nu­tí pro­spě­jí nej­ví­ce?

Box, aerobic nebo kolo?

Že si při reduk­ci hmot­nos­ti nevy­sta­čí­te pou­ze se správ­ným jídel­níč­kem, to je vám zřej­mě jas­né. Pokud ale neví­te, jakou pohy­bo­vou akti­vi­tu zvo­lit, abys­te hub­nu­tí co nej­ví­ce urych­li­li, zapá­t­rej­te na inter­ne­tu. Existuje řada srov­ná­va­cích stu­dií, kte­ré se věnu­jí výde­ji kalo­rií při růz­ných dru­zích spor­tu. Nejčastěji se z nich dozví­te, že k nej­e­fek­tiv­něj­ším mož­nos­tem pat­ří aero­bik a dal­ší vari­an­ty inten­ziv­ní­ho cvi­če­ní. Dále je dopo­ru­čo­ván box, běh nebo ale­spoň sviž­ná chůze a vypla­tí se také jíz­da na kole či pla­vá­ní. Záleží na vás, čemu dáte s ohle­dem na své schop­nos­ti i na svou aktu­ál­ní váhu před­nost.

Už víte, s jakým spor­tem začne­te? Bude to běh, cvi­če­ní v posi­lov­ně nebo snad cyk­lis­ti­ka? Anebo něco úpl­ně jiné­ho?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Otáčení zdarma bez vkladu7. února 2023 Otáčení zdarma bez vkladu Virtuální hazardní hry jsou jedním z nejvyhledávanějších odvětví na internetu, zejména jako způsob, jakým mohou nadšenci do hazardních her snadno, ale ve velkém vydělat peníze. Podlahová […] Posted in Peníze
 • Tipy na chutné, rychlé a levné občerstvení k filmu27. ledna 2023 Tipy na chutné, rychlé a levné občerstvení k filmu Umocnit si filmový zážitek pomůže chutné občerstvení. Kromě popcornu či brambůrků vyzkoušejte i další chutné recepty, jak docílit toho, aby byly chutné i cenově příznivé? Využijte […] Posted in Digitální kino
 • Milujete tenisky? Nike Air Force 1’ 07 jsou legendou se zajímavým příběhem27. ledna 2023 Milujete tenisky? Nike Air Force 1’ 07 jsou legendou se zajímavým příběhem Chcete-li být styloví a mít na sobě něco zajímavého, zkuste si pořídit tenisky Nike Air Force 1’ 07. Ty vás odliší od běžných uživatelů sportovních bot. Nike Air Force 1 jsou totiž jiné […] Posted in Ze života
 • Nejoblíbenější kasinové filmy16. ledna 2023 Nejoblíbenější kasinové filmy Vybrali jste si nové online kasino a hráli jste různé hazardní hry. I kdyby to bylo minimalni vklad casino a dostali jste první výhry, necítíte tu atmosféru skutečného kasina. Bylo něco […] Posted in Zajímavosti
 • Kasinové hry 202316. ledna 2023 Kasinové hry 2023 Od 20. století jsou stále populárnější různé sítě a typy kasin, které jsou proslulé svou schopností snadno vydělat peníze a zároveň poskytnout zábavu milovníkům hazardních her. Budeme […] Posted in Ze života
 • Jak se stát NLP koučem?8. ledna 2023 Jak se stát NLP koučem? Pokud hledáte způsoby, jak se stát ještě lepším koučem nebo koučkou, pak může být využití nlp technik a metod pro vás tou správnou volbou. Tyto techniky a metody vám mohou pomoci […] Posted in Ze života
 • Konec černých teček - pleť vyčistí Hydrafacial. Praha nabízí novou top proceduru3. ledna 2023 Konec černých teček - pleť vyčistí Hydrafacial. Praha nabízí novou top proceduru Jen málo lidí se může pochlubit bezchybnou pletí. Většina z nás se neobejde bez pravidelné údržby a kompletní “servis” pokožky nabízí novinka zvaná Hydrafacial. Praha, respektive zdejší […] Posted in Ze života
 • Hrajte kdykoli a kdekoli19. prosince 2022 Hrajte kdykoli a kdekoli Přenosné herní konzole PSP Je jasné, že ne vždy můžete hrát videohry v obývacím pokoji a že se mnohokrát stane, že se ocitnete na ulici a chcete postoupit v nějakém příběhu nebo misi, […] Posted in Herní aktuality
 • Bitcoin a online kasina: úspěšný tandem19. prosince 2022 Bitcoin a online kasina: úspěšný tandem Rychle rostoucí popularita online hazardních her je přímo úměrná poptávce po platbách kryptoměnami. Použití technologie blockchain proto otevírá kasinům mnoho příležitostí Fortuna Casino - […] Posted in Zajímavosti
 • Kasino v České republice8. prosince 2022 Kasino v České republice Výběr správné společnosti může učinit hazardní hry nejen zajímavými, ale i výnosnými. Oleksij Ivanov, odborník na webových stránkách Casino Zeus, provedl podrobnou analýzu značek a […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,86163 s | počet dotazů: 255 | paměť: 58632 KB. | 09.02.2023 - 06:04:04