Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Když jsi odešel - nezáleží na tom, jak dlouho někoho milujete, ale jak moc

Když jsi odešel - nezáleží na tom, jak dlouho někoho milujete, ale jak moc

large 1

Máte rádi Brooke Harrisovou? Milujete romá­ny, kte­ré jsou vyprá­vě­né for­mou dení­ku? Román Když jsi ode­šel pro vás bude neza­po­me­nu­tel­ným zážit­kem. 

Holly je šťast­ná. Čeká mimin­ko. Jenže její život se zhrou­tí, jako balí­ček karet. Zjišťuje totiž, že se mimin­ko nevy­ví­jí správ­ně a vypa­dá, že bude posti­že­né. Její vztah se otřá­sá v zákla­dech a tako­vou obrov­skou zátěž nevy­dr­ží. Do toho se dozví­dá, že její milo­va­ná babič­ka Annie prá­vě umí­rá. Trpí totiž nevy­lé­či­tel­ným typem rako­vi­ny. Annie si pře­je, aby na sta­ré půdě našla její kni­hu vzpo­mí­nek. Holly pro­čí­tá zažlout­lý­mi strán­ka­mi, zjiš­ťu­je, co vše muse­la babič­ka Annie těž­ké­ho unést a díky tomu v sobě nachá­zí sílu o své mimin­ko bojo­vat, ať se děje, co se děje. Její pří­tel Nate je jí nako­nec vel­kou opo­rou. Holly sedí kaž­dý den u lůž­ka své babič­ky a před­čí­tá její celý život­ní pří­běh. O tom, jak muse­la čelit své­mu otci alko­ho­li­ko­vi, jak se bez­hla­vě zami­lo­va­la do Arthura „Skicáka“, jak jejich lás­ka pro­bí­ha­la. Dojemný pří­běh, při němž Annie líčí své sta­ros­ti a rados­ti. Jak to nako­nec vše dopad­ne?

„Nezáleží na tom, jak dlou­ho něko­ho milu­je­te, ale jak moc. “ Opravdu úžas­ná myš­len­ka, kte­rou jsem si něko­li­krát pře­čet­la a uvě­do­mi­la si, co to vlast­ně zna­me­ná. Nezapomenutelný pří­běh o lás­ce, rodin­ném pou­tu, o obě­to­vá­ní sebe sama vás chyt­ne od prv­ní stra­ny. Autorka veli­ce krás­ně a pou­ta­vě líčí život Annie. Kniha vyža­du­je více času, její myš­len­ky je nut­né vstře­bat. Silný pří­běh, kte­rý ve mně bude ješ­tě hod­ně dlou­ho dozní­vat. Tuto recen­zi píšu až týden po jejím dočte­ní a stá­le je to ješ­tě živé uvnitř. Román dopo­ru­čím všem, co řeší podob­né dile­ma nemoc­né­ho dítě­te jako hlav­ní posta­va Holly. Věřím, že po pře­čte­ní této kni­hy se doká­že­te správ­ně roz­hod­nout a vaše pro­blémy nebu­dou na prv­ní pohled tak slo­ži­té. Kniha má 45 kapi­tol. Čte se veli­ce dob­ře. Dějové linie se stří­da­ly, ale to mně vůbec neva­di­lo. Snadno jsem se dosta­la do děje, zda vyprá­vě­la Holly nebo Annie.

Několik slov autor­ce:

Brooke Harrisová vystu­do­va­la psy­cho­lo­gii, je člen­kou něko­li­ka cha­ri­ta­tiv­ních orga­ni­za­cí zamě­ře­ných na dušev­ní zdra­ví a sna­ží se o veřej­nou osvě­tu na téma dušev­ní one­moc­ně­ní. Pod pseu­do­ny­mem Janelle Harris jí vyšly psy­cho­lo­gic­ké thrille­ry No Kiss Goodbye a See Me Not, kte­ré se brzy sta­ly best­selle­ry. Brooke žije se svým man­že­lem, pěti dět­mi, psem a koč­kou v irském hrab­ství Kildare.

Autor: Brooke Harrisová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2020, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 280

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4082-3


Foto: Euromedia Group

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,37152 s | počet dotazů: 212 | paměť: 53712 KB. | 19.01.2022 - 14:00:58