Kritiky.cz > Pro domov > Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken

Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken

Přízemní domy tzv. bun­ga­lo­vy jsou dnes vel­mi oblí­be­né. Jejich nevý­ho­dou je však snad­ná vidi­tel­nost do domu z uli­ce a okol­ních zahrad. Může se tedy stát, že při rela­xač­ní kou­pe­li na vás bude mávat vlez­lý sou­sed, kte­rý zrov­na stří­há okras­né růže u vaše­ho okna. Jindy vás při prá­ci z domu budou obtě­žo­vat kolemjdou­cí miho­ta­jí­cí se za oknem. V novostav­bách jsou čas­tá veli­ká okna a ty zase pro­pouš­tí pří­liš ost­ré­ho slu­neč­ní­ho svět­la. Světloplachý lidé, a nejen oni, uví­ta­jí jaké­ko­liv ome­ze­ní slu­neč­ních paprs­ků, když nejsou žádá­ny. Řešením na uve­de­né pro­blémy je zatem­ně­ní oken.
žaluzie s dekorem dřeva
Stínící tech­ni­ka je vel­mi roz­ma­ni­tá a na kaž­dý pro­blém exis­tu­je řeše­ní. Navíc má i jiné vlast­nos­ti než jen zatem­nit okno a uchrá­nit před zra­ky ostat­ních lidí. Zlepšují akus­ti­ku, tepel­nou poho­du, chrá­ní pro­ti zlo­dě­jům a zjem­ňu­jí pro­stor.
Instalovat stí­ni­cí tech­ni­ku lze z ven­ku i uvnitř. Rozdíl je v mate­ri­á­lech a kon­strukč­ním řeše­ní. Mezi oblí­be­né pat­ří pře­do­ken­ní role­ty. Najdeme je na mno­hých oknech.  Mají výbor­né tepelně-izolační vlast­nos­ti, chrá­ní před zlo­dě­ji a mají skvě­lé zatem­ňo­va­cí schop­nos­ti. Jsou tedy oblí­be­né v řadách na smě­ny pra­cu­jí­cích lidí.
žaluzie v jídelně
Druhým typem stí­ni­cí tech­ni­ky oken jsou žalu­zie. Ty lze pou­žít uvnitř i vně. Jsou jed­no­du­ché na ovlá­dá­ní a vyrá­bě­jí se v širo­ké šká­le barev. Můžeme je tedy umís­tit prak­tic­ky kam­ko­liv. Jak do rodin­né­ho domu a bytu tak i do komerč­ních pro­stor.  Dnes jsou k dostá­ní i lát­ko­vé stí­ni­dla. Vzory, bar­vy a struk­tu­ra jsou neo­me­ze­né. Mezi pro­duk­ty také pat­ří i mar­ký­zy a růz­né typy zastí­ně­ní teras, bal­ko­nu a jiných vět­ších ploch.

Stínění může být v pro­sto­ru, hlav­ně se to týká inte­ri­é­ru, domi­nant­ní a pou­tat na sebe pozor­nost, tak i ustu­po­vat do poza­dí a jem­ně splý­vat s oken­ní tabu­lí. Na zákla­dě toho pak volí­me bar­vu a vzor stí­ni­cí­ho objek­tu. Materiál jako hli­ník a plast je uží­ván pře­váž­ně v exte­ri­é­ru. V inte­ri­é­ru je vol­ba pří­jem­něj­ších pří­rod­něj­ších mate­ri­á­lů šťast­nou vol­bou. Dřevem, bam­bu­sem a tex­ti­lem nic nezka­zí­te.

Dobré je před koneč­nou a roz­ho­du­jí­cí kou­pí navští­vit obcho­dí dům či pro­dej­nu a prv­ky si osa­hat. Představa hned dosta­ne rea­lis­tič­těj­ší podo­bu a vy se ujis­tí­te, že vaše roz­hod­nu­tí je správ­né.

  • Na pokrytí střechy si vezměte odborníka15. prosince 2019 Na pokrytí střechy si vezměte odborníka Při stavbě domu nebo jiné stavby se raději do pokrytí střechy sami nepouštějte. Předejdete nepříjemnému překvapení. V případě deště by vám totiž mohlo pod střechu zatékat a nutnost […] Posted in Pro domov
  • Textilní dekorace30. listopadu 2019 Textilní dekorace Pokud vám všechny tyto věci připadají zbytečné, věřte, že tomu tak není. Jestliže si chceme zútulnit náš domov, tyto věci k tomu prostě patří. Slovem záclony nejsou myšleny takové ty […] Posted in Pro domov
  • Krupobití svépomocí3. dubna 2020 Krupobití svépomocí Od té doby, co fungují pojišťovny, objevil se jeden fenomén. Tím je snaha pojišťovnu nějakým způsobem obalamutit a přijít tak výhodně k zisku. Někdy to dělají lidé, kteří se dostali do […] Posted in Pro domov
  • Zahrada od profesionála5. května 2020 Zahrada od profesionála Nedílnou součástí každého domu, ať už nového, staršího či řadového je samozřejmě zahrada. Je logické, že si většina lidí přeje mít zahradu krásnou a udržovanou. Vždyť právě zahrada je […] Posted in Pro domov
  • Moderní architektura5. dubna 2020 Moderní architektura Funkcionalismusje moderní architektonický styl. Koncept funkcionalismu definoval Luis Sullivan v roce 1893, nicméně k rozmachu tohoto slohu dochází až ve dvacátých letech dvacátého […] Posted in Pro domov
  • Financování rekonstrukce21. prosince 2019 Financování rekonstrukce Pokud byste se chtěli pustit do renovace svého bytu, domu nebo chaty a nemáte našetřeno dostatek finančních prostředků, můžete se obrátit na bankovní či nebankovní instituce. K […] Posted in Pro domov
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […] Posted in Pro domov
  • Spokojenost na prvním místě24. ledna 2020 Spokojenost na prvním místě Někdy je poměrně náročné najít věřitele, který už Vám rád poskytne půjčku podle Vašich představ. Banky mají sice velice zajímavé nabídky, problém je ale takový, že jakmile někdo není […] Posted in Pro domov
  • Dekorace5. prosince 2019 Dekorace < !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> Většina lidí nepodceňuje význam bytových dekorací všeho druhu. Ne […] Posted in Pro domov
  • Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou16. ledna 2020 Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou Ať už máte úklid rádi či nikoliv, před Vánocemi je potřeba se na to pořádně vrhnout a dát bydlení trochu do kupy. Už jen pro náš dobrý pocit. Takový velký generální úklid vám zase nějakou […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...