Kritiky.cz > Pro domov > Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken

Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken

Přízemní domy tzv. bun­ga­lo­vy jsou dnes vel­mi oblí­be­né. Jejich nevý­ho­dou je však snad­ná vidi­tel­nost do domu z uli­ce a okol­ních zahrad. Může se tedy stát, že při rela­xač­ní kou­pe­li na vás bude mávat vlez­lý sou­sed, kte­rý zrov­na stří­há okras­né růže u vaše­ho okna. Jindy vás při prá­ci z domu budou obtě­žo­vat kolemjdou­cí miho­ta­jí­cí se za oknem. V novostav­bách jsou čas­tá veli­ká okna a ty zase pro­pouš­tí pří­liš ost­ré­ho slu­neč­ní­ho svět­la. Světloplachý lidé, a nejen oni, uví­ta­jí jaké­ko­liv ome­ze­ní slu­neč­ních paprs­ků, když nejsou žádá­ny. Řešením na uve­de­né pro­blémy je zatem­ně­ní oken.
žaluzie s dekorem dřeva
Stínící tech­ni­ka je vel­mi roz­ma­ni­tá a na kaž­dý pro­blém exis­tu­je řeše­ní. Navíc má i jiné vlast­nos­ti než jen zatem­nit okno a uchrá­nit před zra­ky ostat­ních lidí. Zlepšují akus­ti­ku, tepel­nou poho­du, chrá­ní pro­ti zlo­dě­jům a zjem­ňu­jí pro­stor.
Instalovat stí­ni­cí tech­ni­ku lze z ven­ku i uvnitř. Rozdíl je v mate­ri­á­lech a kon­strukč­ním řeše­ní. Mezi oblí­be­né pat­ří pře­do­ken­ní role­ty. Najdeme je na mno­hých oknech.  Mají výbor­né tepelně-izolační vlast­nos­ti, chrá­ní před zlo­dě­ji a mají skvě­lé zatem­ňo­va­cí schop­nos­ti. Jsou tedy oblí­be­né v řadách na smě­ny pra­cu­jí­cích lidí.
žaluzie v jídelně
Druhým typem stí­ni­cí tech­ni­ky oken jsou žalu­zie. Ty lze pou­žít uvnitř i vně. Jsou jed­no­du­ché na ovlá­dá­ní a vyrá­bě­jí se v širo­ké šká­le barev. Můžeme je tedy umís­tit prak­tic­ky kam­ko­liv. Jak do rodin­né­ho domu a bytu tak i do komerč­ních pro­stor.  Dnes jsou k dostá­ní i lát­ko­vé stí­ni­dla. Vzory, bar­vy a struk­tu­ra jsou neo­me­ze­né. Mezi pro­duk­ty také pat­ří i mar­ký­zy a růz­né typy zastí­ně­ní teras, bal­ko­nu a jiných vět­ších ploch.

Stínění může být v pro­sto­ru, hlav­ně se to týká inte­ri­é­ru, domi­nant­ní a pou­tat na sebe pozor­nost, tak i ustu­po­vat do poza­dí a jem­ně splý­vat s oken­ní tabu­lí. Na zákla­dě toho pak volí­me bar­vu a vzor stí­ni­cí­ho objek­tu. Materiál jako hli­ník a plast je uží­ván pře­váž­ně v exte­ri­é­ru. V inte­ri­é­ru je vol­ba pří­jem­něj­ších pří­rod­něj­ších mate­ri­á­lů šťast­nou vol­bou. Dřevem, bam­bu­sem a tex­ti­lem nic nezka­zí­te.

Dobré je před koneč­nou a roz­ho­du­jí­cí kou­pí navští­vit obcho­dí dům či pro­dej­nu a prv­ky si osa­hat. Představa hned dosta­ne rea­lis­tič­těj­ší podo­bu a vy se ujis­tí­te, že vaše roz­hod­nu­tí je správ­né.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Co dáme na stěnu?29. října 2019 Co dáme na stěnu? Dekorace dokážou  s bytem  hotové divy. Dokáží oživit byt, kde zatím ještě není mnoho nábytku, nebo kde už nábytek není právě nejnovější. Samozřejmě, je třeba jednat s velkým vkusem, […]
  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]
  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
  • Současný design je retro!5. října 2019 Současný design je retro! Pojem retroje označení pro něco minulého a zaniklého. Je to vlastně cokoli, co už tu bylo. Proto retro můžeme mít každý jiné. Ovšem dnes, se pod tímto pojmem uzákonilo označení […]