Kritiky.cz > Pro domov > Když je rekonstrukce střechy nezbytná

Když je rekonstrukce střechy nezbytná

img a294509 w1996 t1506425432

Střecha je bez doha­dů jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších prv­ků domu. Zajišťuje kry­tí před nepří­jem­ný­mi vli­vy poča­sí (déšť, krou­py, sníh,…), má vel­ký vliv na zatep­le­ní domu a zven­čí je také urči­tou vizit­kou domu. V pří­pa­dě, že někte­rý ze svých úče­lů nepl­ní, je důle­ži­té oka­mži­tě stře­chu opra­vit a nebo dokon­ce i rekon­stru­o­vat. Nezbytná rekon­struk­ce stře­chy se samo­zřej­mě týká spí­še funkč­ních, než vizu­ál­ních pro­blé­mů.
stará střecha

Čím začít?

Pokud stře­cha nepl­ní vše co má na sto pro­cent, může nastat pro­blém hned v něko­li­ka růz­ných fak­to­rech, jako je kry­ti­na, izo­la­ce nebo trá­mo­ví. Rekonstrukci může pro­vést buď jaká­ko­li nezá­vis­lá fir­ma zabý­va­jí­cí se rekon­struk­cí střech, kte­rá vám vypra­cu­je detail­ní plán pro postup prá­ce, nebo míst­ní klem­píř. Obojí má své pro i pro­ti, např. lokál­ní klem­píř by měl vědět o pod­mín­kách poča­sí, kte­ré hra­je roli při opra­vě stře­chy a vol­bě střeš­ní kry­ti­ny, celá prá­ce se však odrá­ží od jeho zku­še­nos­tí. Firma je draž­ší, ale zase posou­dí celý pro­blém z více hle­di­sek a může na prá­ci povo­lat ty správ­né kva­li­fi­ko­va­né lidi. I tuto vol­bu je tře­ba před začát­kem rekon­struk­ce pro­mys­let.

Trámoví a izolace.

Během rekon­struk­ce je tře­ba zkon­t­ro­lo­vat i stav trá­mo­ví pod­pí­ra­jí­cí­ho stře­chu a izo­la­ci stře­chy.
Izolace může být shni­lá a poru­še­ná, v tako­vém pří­pa­dě je nut­né vrst­vu vymě­nit za novou. V dneš­ní době se k izo­lač­ní pěně při­dá­vá i difuz­ní fólie, což zvy­šu­je jejich život­nost.
Krovy a trá­mo­ví může být nahni­lé a napa­de­né škůd­ci, i to je tedy tře­ba pro­vě­řit. Nedbalá kon­t­ro­la trá­mo­ví může vést k opě­tov­né­mu naru­še­ní funkč­nos­ti stře­chy a bude vyža­do­vat opra­vu už tře­ba po pár letech.
nové tašky na střeše

Pozor na finance!

Před zahá­je­ním celé­ho pro­jek­tu je dob­ré nej­pr­ve ho pro­jed­nat s odbor­ní­kem, kte­rý Vám pomů­že odhad­nout při­bliž­nou část­ku za celou opra­vu. Pokud nemá­te dosta­tek peněz na pro­ve­de­ní opra­vy a situ­a­ce si ji nevy­ža­du­je, je lep­ší počkat ješ­tě pár měsíců/let a došet­řit odpo­ví­da­jí­cí objem finan­cí. Lepší je oprav­du kva­lit­ní, než-li lev­ná opra­va stře­chy.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu4. října 2019 Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu Perníčky jsou typickou vánoční pochutinou. Milovníci sladkého si na ni jistě každý rok pochutnávají. Pečete si perníčky sami nebo si je necháváte péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlastní […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Současný design je retro!5. října 2019 Současný design je retro! Pojem retroje označení pro něco minulého a zaniklého. Je to vlastně cokoli, co už tu bylo. Proto retro můžeme mít každý jiné. Ovšem dnes, se pod tímto pojmem uzákonilo označení […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Mesto449. března 2015 Město 44 - Synopse Město 44 je příběhem mladých Varšavanů plných života a vášně. Žijí své životy jako by každý den měl být jejich posledním. Není to díky jejich statečnosti nebo lehkovážnosti - tento postoj […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]