Kritiky.cz > Pro domov > Když je rekonstrukce střechy nezbytná

Když je rekonstrukce střechy nezbytná

img a294509 w1996 t1506425432

Střecha je bez doha­dů jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších prv­ků domu. Zajišťuje kry­tí před nepří­jem­ný­mi vli­vy poča­sí (déšť, krou­py, sníh,…), má vel­ký vliv na zatep­le­ní domu a zven­čí je také urči­tou vizit­kou domu. V pří­pa­dě, že někte­rý ze svých úče­lů nepl­ní, je důle­ži­té oka­mži­tě stře­chu opra­vit a nebo dokon­ce i rekon­stru­o­vat. Nezbytná rekon­struk­ce stře­chy se samo­zřej­mě týká spí­še funkč­ních, než vizu­ál­ních pro­blé­mů.
stará střecha

Čím začít?

Pokud stře­cha nepl­ní vše co má na sto pro­cent, může nastat pro­blém hned v něko­li­ka růz­ných fak­to­rech, jako je kry­ti­na, izo­la­ce nebo trá­mo­ví. Rekonstrukci může pro­vést buď jaká­ko­li nezá­vis­lá fir­ma zabý­va­jí­cí se rekon­struk­cí střech, kte­rá vám vypra­cu­je detail­ní plán pro postup prá­ce, nebo míst­ní klem­píř. Obojí má své pro i pro­ti, např. lokál­ní klem­píř by měl vědět o pod­mín­kách poča­sí, kte­ré hra­je roli při opra­vě stře­chy a vol­bě střeš­ní kry­ti­ny, celá prá­ce se však odrá­ží od jeho zku­še­nos­tí. Firma je draž­ší, ale zase posou­dí celý pro­blém z více hle­di­sek a může na prá­ci povo­lat ty správ­né kva­li­fi­ko­va­né lidi. I tuto vol­bu je tře­ba před začát­kem rekon­struk­ce pro­mys­let.

Trámoví a izolace.

Během rekon­struk­ce je tře­ba zkon­t­ro­lo­vat i stav trá­mo­ví pod­pí­ra­jí­cí­ho stře­chu a izo­la­ci stře­chy.
Izolace může být shni­lá a poru­še­ná, v tako­vém pří­pa­dě je nut­né vrst­vu vymě­nit za novou. V dneš­ní době se k izo­lač­ní pěně při­dá­vá i difuz­ní fólie, což zvy­šu­je jejich život­nost.
Krovy a trá­mo­ví může být nahni­lé a napa­de­né škůd­ci, i to je tedy tře­ba pro­vě­řit. Nedbalá kon­t­ro­la trá­mo­ví může vést k opě­tov­né­mu naru­še­ní funkč­nos­ti stře­chy a bude vyža­do­vat opra­vu už tře­ba po pár letech.
nové tašky na střeše

Pozor na finance!

Před zahá­je­ním celé­ho pro­jek­tu je dob­ré nej­pr­ve ho pro­jed­nat s odbor­ní­kem, kte­rý Vám pomů­že odhad­nout při­bliž­nou část­ku za celou opra­vu. Pokud nemá­te dosta­tek peněz na pro­ve­de­ní opra­vy a situ­a­ce si ji nevy­ža­du­je, je lep­ší počkat ješ­tě pár měsíců/let a došet­řit odpo­ví­da­jí­cí objem finan­cí. Lepší je oprav­du kva­lit­ní, než-li lev­ná opra­va stře­chy.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Atmosféra domova28. prosince 2019 Atmosféra domova Každý ví, že domov nevytváří nábytek a ostatní zařízení, ale atmosféra, kterou dokážeme bytu vdechnout. Toho docílíme vhodnou a vkusnou volbou bytových doplňků.  Přitom i v tomto ohledu […]
  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Barvy a jejich vliv na člověka22. prosince 2019 Barvy a jejich vliv na člověka Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je vám jedna barva sympatická před druhou? Proč jsou mezi lidmi oblíbené určité barvy a jiné zase zavrhované? Podniky, kanceláře, restaurace a jiné […]
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […]