Kritiky.cz > Recenze knih > Kdyby to bylo tak snadné, dělal by to každý

Kdyby to bylo tak snadné, dělal by to každý

kdyby to bylo tak snadné
kdyby to bylo tak snadné
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Annika je uči­tel­ka hudeb­ní výcho­vy a země­pi­su na pres­tiž­ním Wertherově gym­ná­ziu. Jednoho dne je ale pře­řa­ze­na kvů­li výpo­mo­ci na gym­ná­zi­um Astrid Lingrenové, na dru­hý konec její­ho byd­liš­tě do pro­blé­mo­vé čás­ti měs­ta. Do míst, kde jsou děti, jejíž zájem není pres­tiž­ní stu­di­um, ale drob­né krá­de­že a pře­stup­ky. Annika je z toho zpo­čát­ku nešťast­ná a dělá vše pro­to, aby se odsud co nejdří­ve dosta­la. Napadne jí úžas­ný nápad. Zúčastnit se s muzi­ká­lo­vým krouž­kem, kte­rý vede do sou­tě­že. Její vize je, že vyhra­je a díky tomu se dosta­ne zpět na své milo­va­né gym­ná­zi­um. Poprosí o pomoc svou býva­lou lás­ku Tristana, kte­rý se pro­za­tím stal fil­mo­vým reži­sé­rem. Zpočátku s tím nesou­hla­sí, ale jeli­kož mu Annika není stá­le lhos­tej­ná, jde do toho. Pomáhat jí bude i její sou­sed Sebastian. I když to nevy­pa­dá, že se její nápad chyt­ne, děti jsou nad­še­né, s vel­kým nasa­ze­ním jdou do toho. Podaří se Annice z dětí vykře­sat to nej­lep­ší? Jak to nako­nec dopad­ne s její­mi pomoc­ní­ky? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. 

Román mě bavil od začát­ku až do kon­ce. Oba best­selle­ry jsem od této autor­ky pře­čet­la jed­ním dechem. Ne jinak tomu bylo i u romá­nu Kdyby to bylo tak snad­né, dělal by to kaž­dý. Už ten název ve mně vzbu­zo­val zvě­da­vost, o čem asi bude. Autorce se poda­ři­lo veli­ce auten­tic­ky popsat diva­del­ní pro­stře­dí, pří­pra­vu muzi­ká­lu. Román se čte dob­ře a je sro­zu­mi­tel­ně napsa­ný. Jednotlivé dějo­vé linie do sebe krás­ně zapa­da­jí a nutí čte­ná­ře číst dál a dál. Líbí se mě, s jakou leh­kos­tí, vti­pem a nad­sáz­kou vyprá­ví svůj pří­běh. U čte­ní romá­nu jsem se vůbec nenu­di­la. Kniha je roz­dě­le­na do kapi­tol s názvem, kte­rý vždy cha­rak­te­ri­zu­je, o čem pří­běh je. Autorka v kni­ze popi­su­je pří­pra­vu mali­no­vých muf­fi­nek s bílou čoko­lá­dou. Na kon­ci kni­hy tedy uved­la její přes­ný recept. Dále jsou zde uve­de­ny son­gy, kte­ré v kni­ze zně­jí, dále Anničiny oblí­be­né kla­vír­ní sklad­by a díla kla­sic­ké hud­by. Nakonec zde najde­te podě­ko­vá­ní všem, co se na kni­ze podí­le­li a autor­ce pomoh­li tak, aby tato kni­ha spat­ři­la svět­lo svě­ta.

Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem, co mají rádi romá­ny Petry Hülsmannové, muzi­ká­ly a poho­do­vé čte­ní. Tuto kni­hy k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou. Četla jsem na ní pozi­tiv­ní ohla­sy a navíc jsem od této autor­ky pře­čet­la již dvě kni­hy. Těšila jsem se, že mě ten­to román bude bavit a roz­hod­ně se tak sta­lo.

Jelikož má kni­ha více než 500 stran, hůře se mně v podá­ní paper­bac­ku drže­la v ruce, ale to nic nemě­ni­lo na nad­še­ní kni­hu dočíst.

Ukázka z kni­hy:

“ Takhle to vypa­dá, když se lidé zami­lu­jí. Pak jsme všich­ni zpi­to­mě­lí jako kočka Šklíba. A já mys­lím, že svět pár tako­vých koček doce­la dob­ře une­se.“

Několik slov o autor­ce:

Petra Hülsmannová (naro­ze­na v roce 1976) pro­ži­la dět­ství v dol­no­sas­kém malé měs­tě. Po úspěš­ném dokon­če­ném stu­diu ger­ma­nis­ti­ky a kul­tur­ní vědy pra­co­va­la v advo­kát­ních kan­ce­lá­řích a puto­va­la šest měsí­ců jen s bato­hem na zádech po jiho­vý­chod­ní Asii. To vše před­tím, než se svý­mi romá­ny vystou­pa­la na hor­ní příč­ky sezna­mu best­selle­rů. Petra Hülsmannová žije se svým mužem v Hamburku. Euromedia Group vyda­la její best­selle­ry Čokoládový prů­švihŽivot ude­ří, kam se mu zachce.

Autor: Petra Hülsmannová

Žánr: kni­ha pro ženy

Vydáno: 2020, Euromedia, Praha – edi­ce svě­to­vý Bestseller

Počet stran: 504

Vazba kni­hy: paper­back

ISBN: 978-80-249-4023-6


Foto: Euromedia Group


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,85688 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61771 KB. | 28.09.2023 - 04:17:33