Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kdyby radši hořelo

Kdyby radši hořelo

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm

Trochu neši­kov­ný dob­ro­vol­ný hasič Standa (Michal Isteník) se při­pra­vu­je na pří­chod potom­ka a vše kon­zul­tu­je se svým vzo­rem, náčel­ní­kem Bróňou (Miroslav Krobot). Když pode­zře­lá auto­mo­bi­lo­vá neho­da na veli­ko­noč­ním jar­mar­ku způ­so­bí ve vsi ira­ci­o­nál­ní pani­ku ply­nou­cí ze stra­chu před domně­lým tero­ris­mem, Bróňa se sta­ne vůd­čím hla­sem nově usta­ve­né domobra­ny. Chránit své spo­lu­ob­ča­ny se roz­hod­ne za kaž­dou cenu – a Standa zůstá­vá roz­kro­čen mezi jeho čím dál fana­tič­těj­ším jed­ná­ním a sílí­cí pochyb­nos­tí o celé situ­a­ci...

Už stu­dent­ské fil­my Adama Kolomana Rybanského nazna­či­li, že jeho tvor­ba bude stát za pozor­nost. Absolventský film tvůr­ce napří­klad Přátelského setká­ní nad spor­tem je záro­veň jeho celo­ve­čer­ním debu­tem, kte­rý se dočká­vá širo­ké­ho nasa­ze­ní v kinech. Počáteční zna­me­ní o čes­ké kome­dii ode­hrá­va­jí­cí se ve ves­nic­kém pro­stře­dí moh­li vyrov­nat varov­né sig­ná­ly, stál se ovšem zázrak a Kdyby rad­ši hoře­lo sku­teč­ně není čes­kou kome­dií pro idi­o­ty.

Rybanský svým celo­ve­čer­ním debu­tem doká­zal nezkla­mat a sku­teč­ně před­vést, že má před sebou oči­vid­ně čes­ká kine­ma­to­gra­fie naděj­né­ho fil­ma­ře, kte­rý prav­dě­po­dob­ně nato­čil kome­dii.... kte­rou mno­ho divá­ků nebu­de schop­na plně doce­nit. Rybanský totiž sku­teč­ně nena­to­čil vol­né pokra­čo­vá­ní Slunce, seno, i přes čás­teč­ně styč­né plo­chy se ani nevy­pla­tí oče­ká­vat dal­ší­ho Instalatéra z Tuchlovic Tomáše Vorla. Rybanský totiž nesá­zí na pou­hé kari­ka­tu­ry, ale dvě kom­plex­ní ústřed­ní posta­vy, na kte­ré jde kou­kat zce­la odliš­ný­mi pří­stu­py. A je pak na samot­ném divá­ko­vi, zda si k posta­vám vybu­du­je sym­pa­tie či je bude vylo­že­ně nená­vi­dět.

Rybanského celo­ve­čer­ní debut poté sta­ví na téma­tech spo­le­čen­ských obav o své bez­pe­čí, leh­ké xeno­fo­bie koke­tu­jí­cí s rasis­mem a též i sna­hy najít si náhrad­ní smy­sl živo­ta. V jis­tých momen­tech doká­že Rybanského debut při­po­me­nout i ty nej­lep­ší kome­die čes­ko­slo­ven­ské nové vlny, ze kte­ré dle vlast­ních slov Rybanský ve své tvor­bě čer­pá. U postav jde při­tom zpo­zo­ro­vat kla­sic­ké xeno­fob­ní oba­vy, buran­ské vyja­d­řo­vá­ní i naiv­ní víra v hoa­xy. Rybanský tak v jádru ser­ví­ru­je uvě­do­mě­lou sati­ru, kte­rá má sku­teč­ně dale­ko ke kome­di­ím Zdeňka Trošky.

Vývoj samot­né­ho děje je do jis­té míry před­ví­da­tel­ný, samot­ný úvod fil­mu v pod­sta­tě divá­ka nave­de k intu­i­ci, jak samot­ný film skon­čí. Díky kom­plex­nos­ti postav je ovšem zají­ma­vé sle­do­vat jejich postup, Miroslav Krobot i Michal Isteník jsou ve svých rolích napros­to vyni­ka­jí­cí, Anna Polívková zase po všech těch Špindlech a Po čem muži tou­ží mile pře­kva­pí v umír­ně­něj­ší roli. Klíčový je i fakt, že je vel­mi snad­né se v pří­ho­dách z ves­ni­ce poznat, kome­die roz­hod­ně nesá­zí pou­ze na rýpá­ní do ves­nic­kých oby­va­tel, pro­to­že se člo­věk vel­mi prav­dě­po­dob­ně v reak­cích veřej­nos­tí na hroz­bu tero­ris­tic­ké­ho úto­ku i rom­ských spo­lu­oby­va­tel snad­no pozná. Což nepo­krý­vá fakt, že jsou jis­té momen­ty až oka­tě vyhro­ce­né, jsou ovšem vyhro­ce­né tak solid­ním způ­so­bem a v závě­ru do sebe tak solid­ně vše zapad­ne, že se to Rybanskému vlast­ně odpouš­tí snad­no.

Odpouští se mu to snad­no pře­de­vším i pro­to, že jde o jed­nu z výtvar­ně nej­lé­pe vypa­da­jí­cích fil­mo­vých zále­ži­tos­tí posled­ní doby, kdy může v jis­tých momen­tech Kdyby rad­ši hoře­lo při­po­me­nout i fil­my Wese Andersona nebo Damiena Chazellea. Minimálně doká­že Kdybi rad­ši hoře­lo vyvo­lat dojem, že o obra­zo­vé kom­po­zi­ci někdo reál­ně vymys­lel, pale­ta barev spo­lu dohro­ma­dy prak­tic­ky vždy krás­ně ladí a jde sku­teč­ně o jeden z vizu­ál­ně nej­krás­něj­ších čes­kých fil­mů za hod­ně dlou­hou dobu. Velké cel­ky čas­to zob­ra­zu­jí posta­vy v kon­trast­ních pro­sto­rech a doka­zu­jí, že tu sku­teč­ně vzni­ká o pozná­ní ambi­ci­óz­něj­ší zále­ži­tost, než je v rám­ci čes­ké fil­mo­vé pro­duk­ce zvy­kem.

Kdyby rad­ši hoře­lo pře­de­vším doká­že vyko­nat tah na bran­ku. Přesně ví kam míří, co přes­ně chce vzká­zat a do čeho přes­ně se rýp­nout. Jisté momen­ty při­tom těží i z čer­né­ho humo­ru, kte­rý ovšem pocho­pi­tel­ně neza­bu­du­je u všech. Především je sku­teč­ně nevhod­né jít na Kdyby rad­ši hoře­lo s poci­tem, že se bude divák smát od ucha k uchu. Je to totiž pře­de­vším kome­di­ál­ní dra­ma s něko­li­ka sil­ný­mi momen­ty a pře­de­vším je sku­teč­ně nut­né u ní zapnout mozek a pocho­pit, že autor fil­mu ambi­ce­mi sku­teč­ně nešet­ří. Něco podob­né­ho se dá napří­klad říct o kome­di­ál­ních zále­ži­tos­tech Jana Prušinovského či Jiřího Havelky, s Kdyby rad­ši hoře­lo je to ovšem ješ­tě mož­ná o kapá­nek slo­ži­těj­ší a tato kome­die sku­teč­ně není pro jed­no­du­še­ji smýš­le­jí­cí obča­ny. Na dru­hou stra­nu ovšem po del­ší době nemu­sí mít divák u čes­ké kome­die v kinech pocit, že z něj tvůr­ci děla­jí napros­té­ho idi­o­ta.

Svým celo­ve­čer­ním debu­tem tak Rybanský sku­teč­ně doká­zal, že se jeho tvor­ba vypla­tí nadá­le sle­do­vat. Jeho fil­my prav­dě­po­dob­ně nebu­dou trhat rekor­dy v návštěv­nos­ti a čer­pá­ní z ran­ných fil­mů Miloše Formana či Ivana Passera oce­ní málo­kdo, Kdyby rad­ši hoře­lo ovšem doká­že napl­nit bla­hý pocit, že žánr čes­ké kome­die ješ­tě není úpl­ně v řiti. A to se bohu­žel v roce 2022 musí cenit hod­ně...

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %22. května 2022 Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 % Členové ostravského komediálního divadelního souboru s názvem „Tři tygři“, tedy herci a komici Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve známost svými […] Posted in Filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %21. dubna 2022 Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 % Česká komedie Po čem muži touží, v níž se postava šovinistického šéfredaktora ocitla působením magického zaklínadla v ženském těle, byla zahájena myšlenkou, že ženy to mají v životě […] Posted in Filmové recenze
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...24. března 2021 Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela... Hrdinkou filmu je pomalu, ale jistě stárnoucí Julie, která rozhodně netrpí finančními problémy či nějakou jinou formou materiálního strádání. Je vám ale asi hned jasné, že všechno nebude […] Posted in Retro filmové recenze
  • Účastníci zájezdu11. května 2020 Účastníci zájezdu o filmu Komedie podle románu nejpopulárnějšího současného českého spisovatele Michala Viewegha navazuje na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším filmem loňského […] Posted in Speciály
  • Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“4. května 2019 Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“ Kdo byl alespoň jednou v životě na českém autobusovém zájezdu, a to ideálně nějakých pár let nazpátek, určitě mu budou účastníci tohoto zájezdu velmi povědomí. Pár let nazpátky proto, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Účastníci zájezdu - recenze2. května 2006 Účastníci zájezdu - recenze ento měsíc přišel do kin nový český film podle knihy Michala Viewegha - Účastníci zájezdu. Jaký je celovečerní debut nadějného mladého režiséra Jiřího Vejdělka? Více napoví naše […] Posted in Filmové recenze
  • Transformers3. července 2022 Transformers Dvě frakce autonomních robotických organismů z planety Cybertron, hodní Autoboti a zlí Decepticoni, se snaží ziskat Prajiskru, která , která je schopna stvořit světy a zaplnit je životem. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,28833 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56821 KB. | 04.07.2022 - 08:37:16