Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Kdy nastal čas na první podprsenku

Kdy nastal čas na první podprsenku

podprsenka 1497935893

Vaše dce­ra odrost­la dív­čím stře­víč­kům a zača­la se se vším všu­dy roz­ví­jet v ženu?  Nejspíše také nade­šel ten pra­vý čas na nákup prv­ní pod­prsen­ky. Nákup tako­vé­to prv­ní dív­čí pod­prsen­ky však není tako­vá hrač­ka, jak by se moh­lo zdát.

Čas na kou­pi prv­ní pod­prsen­ky není mož­no nějak nača­so­vat. Ta správ­ná chví­le je ryze indi­vi­du­ál­ní, pro­to­že kaž­dá dív­ka dospí­vá jinak. Nejčastěji tomu však bývá mezi jede­nác­tým a tři­nác­tým rokem.

Co byste měly vědět o nákupu první podprsenky

Dříve než se vydá­te na náku­py, tak bys­te měly vědět, že děv­ča­ta zpo­čát­ku nepo­tře­bu­jí vyztu­že­né pod­prsen­ky, nebo pod­prsen­ky s kos­ti­ce­mi. Takovéto pod­prsen­ky by pro ně nemě­ly žád­ný význam. Potřebují si nej­pr­ve na noše­ní pod­prsen­ky uvyk­nout. Kostice i výztu­že jsou urče­ny vět­ším ňadrům, kte­rá vyža­du­jí opo­ru.

První pod­prsen­ky by pro­to měly být jem­né, měk­ké, pokud mož­no beze­švé a klid­ně i bez zapí­ná­ní na zádech. Při jejich výbě­ru však dbej­te na výběr té správ­né veli­kos­ti. Pakliže bude­te kupo­vat pod­prsen­ku na zapí­ná­ní, pama­tuj­te si, že by obvod pod­prsen­ky měl být při­bliž­ně o 5 cm men­ší než jaký jste si namě­ři­ly. Je tomu tak pro­to, že se pod­prsen­ka časem vytáh­ne. Novou pod­prsen­ku zapí­nej­te vždy na ten nej­vol­něj­ší háček.

Nejmenší pod­prsen­ky se vyrá­bí již od veli­kos­ti 60A, ale prv­ní dív­čí pod­prsen­ky jsou ponej­ví­ce kupo­vá­ny v o něco vět­ších veli­kos­tech. Při náku­pu dbej­te na to, aby si vaše dce­ra pod­prsen­ku ozkou­še­la a pře­svěd­či­la se o tom, že všu­de dob­ře sedí. Nesmí ani nikde tla­čit nebo škr­tit. Nejlepším mate­ri­á­lem je pro­to u prv­ních pod­prse­nek bavl­na. Čím jed­no­duš­ší pod­prsen­ka, tím lep­ší. Může být vese­le potiš­tě­ná ane­bo barev­ná, ale kraj­kám a jiným ozdo­bám se spí­še vyhně­te, nemu­se­lo by to být pro ni pří­jem­né.

Kolik podprsenek vaše dcera potřebuje?

I když se tomu­to náku­pu říká prv­ní pod­prsen­ka, není to pou­ze o jed­né pod­prsen­ce. Vytvoření dív­čí­ho zákla­du pod­prse­nek je poně­kud slo­ži­těj­ší. Kromě nor­mál­ní bílé pod­prsen­ky potře­bu­je i mini­mál­ně jed­nu čer­nou, tělo­vou, spor­tov­ní a něja­kou pod­prsen­ku na pro­stří­dá­ní, klid­ně i něja­kou barev­nou.


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78014 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53183 KB. | 18.09.2021 - 01:03:26