Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

KdoZavrazdil

Událost, kte­rá vám nedo­vo­lí v kli­du usnout. Ačkoliv se záhad­ná smrt deví­ti mla­dých lidí ode­hrá­la už před osma­pa­de­sá­ti lety, stá­le neby­la zce­la objas­ně­na. Tato kni­ha se zabý­vá nejen výpra­vou do odleh­lých hor Sovětského sva­zu a násled­nou tragé­dií, ale před­klá­dá i ta nej­prav­dě­po­dob­něj­ší vysvět­le­ní toho, co se 1. úno­ra 1959 v prů­smy­ku u Mrtvé hory moh­lo stát.

Hned v úvo­du bych roz­hod­ně měla uvést, že tato kni­ha není pro slab­ší pova­hy. Najdete zde jak detail­ní popis z úmrt­ních zpráv pato­lo­gů, tak i reál­né foto­gra­fie mrtvých těl stu­den­tů, kte­ré se čas­to nachá­ze­jí v dost nepři­ro­ze­ných polo­hách a s ne zrov­na pří­vě­ti­vý­mi výra­zy ve tvá­řích. Přičtěte si záhad­né okol­nos­ti, za kte­rých se vše ode­hrá­lo, a cit­li­věj­ší jedin­ci mají rázem zadě­lá­no na nepří­jem­nou noč­ní můru.

Autor začí­ná svou kni­hu krát­kým vysvět­le­ním již zmi­ňo­va­né udá­los­ti a násled­ným před­sta­ve­ním všech čle­nů výpra­vy, což neza­po­me­ne dopl­nit usmě­va­vý­mi foto­gra­fie­mi kaž­dé­ho z nich. Čtenář tak začne takřka oka­mži­tě sou­cí­tit s těmi­to lid­mi, kte­ří najed­nou nejsou jen ano­nym­ní­mi posta­va­mi, ale už mají i kon­krét­ní tvá­ře. To jed­no­znač­ně při­spí­vá k vaší tou­ze dozvě­dět se co mož­ná nej­ví­ce o jejich osu­du. O to hor­ší je pak ovšem čte­ná­řo­va kon­fron­ta­ce s foto­gra­fie­mi, kte­ré byly poří­ze­ny po jejich tra­gic­ké smr­ti.

Dále se dočte­me o přes­ném prů­bě­hu ces­ty od počát­ku výpra­vy až po její náh­lý konec. Vše je pro­lo­že­no pře­pi­sy z dení­ků čle­nů expe­di­ce i jejich vlast­no­ruč­ně poří­ze­ný­mi foto­gra­fie­mi. Za zmín­ku urči­tě sto­jí i to, že autor věnu­je vel­kou pozor­nost poznám­kám pod čarou, kte­ré struč­ně a věc­ně vysvět­lu­jí jed­not­li­vé pojmy a při­bli­žu­jí čte­ná­ři mís­ta, kudy výpra­va pro­chá­ze­la.

Podstatnou část kni­hy pak autor věnu­je všem detai­lům, kte­ré se týka­jí úmr­tí jed­not­li­vých čle­nů výpra­vy, jež by sami o sobě moh­ly být snad­no vysvět­li­tel­né, avšak dohro­ma­dy tvo­ří jen těž­ko uvě­ři­tel­nou rea­li­tu. Počínaje sta­nem roz­ře­za­ným zevnitř přes sto­py doka­zu­jí­cí poma­lý odchod ze sta­nu jen v ponož­kách až po zne­tvo­ře­ná a podiv­ně zabar­ve­ná mrt­vá těla. Všechna tato fak­ta se autor pokou­ší vysvět­lit v kapi­to­le Teorie, proč vyso­ko­ško­lá­ci zemře­li, avšak mož­nos­tí je tolik, že obrá­zek si stej­ně musí udě­lat kaž­dý sám. Rozhodně tedy neče­kej­te, že by vám tato pub­li­ka­ce dala odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky, kte­ré lze v sou­vis­los­ti s tou­to tragé­dií klást, ale zaru­če­ně vám dá uce­le­ný pohled na udá­lost, kte­rá se dodnes vymy­ká chá­pá­ní vět­ši­ny z nás.


  • Autor:Martin Lavay
  • Žánr:pozná­ní, vzdě­lá­ní, non-fiction
  • Nakladatelstvi:XYZ
  • Datum vydá­ní: 20.02.2017

Kniha je ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 254 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83680 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53301 KB. | 21.09.2021 - 16:16:43