Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Kdo se směje, nepláče - práce s pohádkovými příběhy v mateřské škole

Kdo se směje, nepláče - práce s pohádkovými příběhy v mateřské škole

kdo se smeje neplace
kdo se smeje neplace

Pracujete s před­ško­lá­ci a hle­dá­te pro ně zají­ma­vou pub­li­ka­ci, při kte­ré se nau­čí spous­tu zají­ma­vos­tí a pro­cvi­čí vše, co musí zvlád­nout před­ško­lák před nástu­pem do 1. tří­dy? Tak to jste na správ­né adre­se. Markéta Mlčochová je autor­kou kni­hy Kdo se smě­je, neplá­če. Tuto meto­dic­kou pří­ruč­ku ilu­stro­va­la Patricie Koubská. 

Tyto pra­cov­ní lis­ty mohou uči­tel­ky v mateř­ské ško­le vyu­ží­vat celý rok, kore­spon­du­jí totiž s tema­tic­ký­mi plá­ny v mateř­ské ško­le. Je jich cel­kem 12. Na kaž­dý měsíc jeden včet­ně prázd­ni­no­vé­ho pro­vo­zu. Příběhy se dotý­ka­jí běž­ných situ­a­cí z pří­ro­dy, z naše­ho živo­ta, o zví­řát­kách. Za kaž­dou pohád­kou jsou k dis­po­zi­ci pra­cov­ní lis­ty s meto­di­kou, jak s nimi pra­co­vat. Také dal­ší námě­ty, jak může­te děti roz­ví­jet, o čem si poví­dat atd. S pohád­ka­mi lze dále pra­co­vat, vymýš­let růz­né akti­vi­ty, mlu­vit s dět­mi o tom, co se v pří­bě­hu udá­lo, nechat je vyprá­vět, pře­mýš­let, jak by pří­běh mohl dopad­nout jinak. Možností je oprav­du mno­ho.

Na co se v pra­cov­ních lis­tech zamě­ří­me? Především na gra­fo­mo­to­ri­ku, předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, roz­voj fone­ma­tic­ké­ho slu­chu, řečo­vé doved­nos­ti, spo­lu­prá­ci ve sku­pi­ně, zra­ko­vé vní­má­ní, logic­ké usu­zo­vá­ní, časo­vou posloup­nost nebo­li seri­a­li­tu.

Publikaci zajis­té oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol i 1. tříd základ­ní ško­ly, dále logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky.

Kniha mě urči­tě moc zau­ja­la, jeli­kož pra­cu­ji s dět­mi v mateř­ské ško­le i jako logo­pe­dic­ká asi­s­tent­ka, tak se mi moc hodí inspi­ra­ce a nápa­dy na dal­ší prá­ci s dět­mi. Zaujalo mě obsa­ho­vé zamě­ře­ní, tak i po strán­ce vizu­ál­ní. Výhodou je roz­hod­ně vel­ký for­mát pra­cov­ních lis­tů, i to, že jsou čer­no­bí­lé. Lze je vykres­lo­vat a dále kopí­ro­vat, stří­hat, lepit. Toto vše­stran­né vyu­ži­tí kni­hy je báječ­né. Nejen děti si urči­tě zami­lu­jí krás­né ilu­stra­ce Patricie Koubské, kte­ré vás zahře­jí u srdíč­ka a doká­žou vykouz­lit úsměv na tvá­ři. Věřím, že se vám s tou­to meto­dic­kou pří­ruč­kou bude skvě­le pra­co­vat. Autorka tema­tic­ky vsa­di­la na pří­ro­du, rost­li­ny a zví­řa­ta, kte­ré nás kaž­dý den obklo­pu­jí, pro­to jsou dětem i peda­go­gům blíz­ké.

Nejvíce mě zau­ja­ly tyto pra­cov­ní lis­ty:

Hned ten prv­ní z pohád­ky Jarní, jeli­kož jsou v něm obsa­že­ny všech­ny roč­ní obdo­bí. Dále také pří­běh Včelí a jeho pra­cov­ní lis­ty s vče­lí tema­ti­kou. Myslím si, že je důle­ži­té, aby děti vědě­ly, jak jsou vče­lič­ky pro nás uži­teč­né  a pro­to je musí­me chrá­nit. Poslední pohád­ka, kte­rá mě zau­ja­la je s názvem Zvířátková má pra­cov­ní lis­ty s emo­ce­mi lidí i zví­řat. Je nesmír­ně důle­ži­té, aby se děti doká­za­ly vyjá­d­řit, co prá­vě pro­ží­va­jí, jak se cítí, doká­za­ly říci ne a v kolek­ti­vu se pro­sa­dit.

Pojďte se na to vrh­nout, s dět­mi si pře­čtě­te zají­ma­vé pří­běhy, poví­dej­te si s nimi o všem, co je zají­má. Věřte, že zaži­je­te mno­ho zába­vy, děti se dozví zají­ma­vos­ti z pří­ro­dy a budou se učit, aniž by si to uvě­do­mo­va­ly, nená­sil­nou for­mou.

  • Autor: Markéta Mlčochová
  • Ilustrace: Patricie Koubská
  • Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2020, Vydal Portál, Praha
  • Počet stran: 68
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN 978-80-262-1641-4

Foto: Nakladatelství Portál s. r. o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88684 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55852 KB. | 24.05.2022 - 13:21:36