Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger

Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger

Kdo je na svete nejmocnejsi 1

V jed­né myší rodi­ně mají již vel­kou myší sleč­nu, prá­vě vhod­nou na vdá­vá­ní. Ale jak to tak bývá, rodi­če chtě­jí pro svou dce­ru to nej­lep­ší, aby její život byl lep­ší než jejich. A tak se roz­hod­nou, že svou nej­krás­něj­ší, nej­lep­ší a nej­bys­t­řej­ší dce­ru dají jen nej­lep­ší­mu muži na svě­tě. Ale jak pozna­jí, kte­rý to je? Maminka pře­svěd­čí tatín­ka, že nej­lep­ší ženich pro jejich myš­ku je pře­ci ten nej­moc­něj­ší. Ale kdo je na tom­to svě­tě ten nej­moc­něj­ší?

To se dozví­te na audi­ok­ni­ze, kte­rá vám před­sta­ví myší pří­běh o hle­dá­ní vhod­né­ho ženi­cha – samo­zřej­mě toho nej­lep­ší­ho. Myší pří­běh před­sta­vu­je balet­ní myší kome­dii o jed­nom děj­ství. Inspirován je ang­lic­kou pohád­kou, jejíž koře­ny ale saha­jí do Indie. Slovo namlu­vil Jiří Lábus a celý pří­běh dokres­lu­je hud­ba saxo­fo­no­vé­ho kvar­te­ta Clair-obscur.

Na scé­ně se obje­vu­je nej­pr­ve myší bás­ník, kte­rý dává svě­tu vědět, že se myší dce­ra bude vdá­vat a vez­me si jen toho nej­moc­něj­ší­ho. Následně za dopro­vo­du hud­by při­jíž­dí myší princ, kte­rý myš­ku svým dvo­ře­ním úpl­ně zasko­čí. Ovšem za chví­li je odsu­nut z pozor­nos­ti myš­ky i myších rodi­čů, když se na scé­nu pro­tla­čí nej­pr­ve slu­neč­ní paprsky a poz­dě­ji samo slun­ce, jemuž při­jde vel­mi vtip­né, že by se měl ože­nit s myší sleč­nou. Ale když mu myš­ka před­ve­de, jak krás­ně umí tan­čit, slun­ce je obměk­če­no a rádo si myš­ku vez­me. Avšak to ho již ze scé­ny vytla­čí tem­né mra­ky, kte­ré ho zastí­ní. Avšak ani kní­že mra­ků není nej­moc­něj­ší, pro­to­že orkán ho s leh­kos­tí odva­ne. Jak se poz­dě­ji uká­že, ani orkán není nej­moc­něj­ší, pro­to­že i jemu doká­že odo­lat zeď. A je sku­teč­ně pan zeď nej­moc­něj­ším, a tím pádem nej­vhod­něj­ším ženi­chem pro sleč­nu myš­ku? To se dozví­te při posle­chu audi­ok­ni­hy. Příběh uka­zu­je, jak jsou někte­ré věci pou­ze rela­tiv­ní a mnoh­dy zále­ží spí­še jen na úhlu pohle­du …

Jiří Lábus se své role vypra­vě­če dle mého názo­ru zhos­til dob­ře, doká­že pro­mě­nou hla­su napo­do­bit řeč malé myš­ky, rodi­čů, ale dodat ději i na dra­ma­tič­nos­ti, když je tře­ba. Příběh per­fekt­ně pod­tr­hu­je hud­ba, kte­rá je tu v pod­sta­tě domi­nu­jí­cí. Čímž si poslu­chač nejen poslech­ne myší pří­běh, ale záro­veň na něj může mít hud­ba rela­xač­ní účin­ky. Navíc doká­že pod­ně­co­vat jeho fan­ta­zii, kdy si před­sta­vu­je, jak scé­na pro­bí­há a někdy je hud­ba tak auten­tic­ká, že by neměl být pro čte­ná­ře si daný děj před­sta­vit před oči­ma. Saxofonové kvar­te­to doká­že vel­mi zda­ři­le pod­kres­lit pří­běh, kte­rý by bez hud­by ztra­til na své půso­bi­vos­ti. Díky pro­po­je­ní pří­bě­hu s hud­bou se z audi­ok­ni­hy stá­vá vyni­ka­jí­cí počin, kte­rý čte­ná­ři umož­ní pro­žít daný pří­běh napl­no, mno­hem plas­tič­tě­ji než kdy­by šlo pou­ze o mlu­ve­né slo­vo.

Audioknihu bych dopo­ru­či­la všem, kte­ří si chtě­jí odpo­či­nout u zají­ma­vé­ho pří­bě­hu dopro­vá­ze­né­ho hud­bou, kte­rá je domi­nu­jí­cím prv­kem. Vhodné i pro děti, kte­rým audi­ok­ni­ha může názor­ně demon­stro­vat, že i váž­ná hud­ba má své kouz­lo a doká­že vel­mi dob­ře pod­trh­nout pří­běh. Zároveň děti učí před­sta­vi­vos­ti.

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:

[adro­ta­te banner=„50“]

Knihu lze zakou­pit na strán­kách audi­o­te­ky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65017 s | počet dotazů: 238 | paměť: 51733 KB. | 22.10.2021 - 06:26:55