Kdo chytá v žitě - J. D. Salinger

Tato kni­ha je v dneš­ní době v pod­sta­tě již poklá­dá­na za kla­si­ku (jak­ko­li je toto slo­vo pocho­pi­tel­ně ošid­né). Zároveň se jed­ná o nej­ú­spěš­něj­ší (a asi i nej­lep­ší) kni­hu auto­ra Salingera, kte­rý si tou­to pub­li­ka­cí nasta­vil poměr­ně vyso­kou lať­ku, jež už nikdy nepře­ko­nal...

Hlavním hrdi­nou je mla­dý hoch Holden Caulfield, kte­rý v pod­sta­tě celou kni­hu vyprá­ví sve pří­ho­dy v „ich“ for­mě. Děj se ode­hrá­vá někdy v začát­ku pade­sá­tých let v USA (kon­krét­ně v New Yorku). Holden je vel­mi zvlášt­ní chla­pec, tolik odliš­ný od svých vrs­tev­ní­ků. Nemá rád lež, neu­přím­nost, ale záro­veň nemů­že­te říci, že by se jed­na­lo o něja­ké­ho sluš­né­ho hocha v neděl­ním oble­ku. Holden sil­ně kou­ří, pije, pofla­ku­je se, vyvo­lá­vá hádky,...a kri­ti­zu­je své oko­lí (lec­kdy zce­la opráv­ně­ně). Celá kni­ha se v pod­sta­tě sna­ží podat - pod­le mého názo­ru - kri­tic­ký pohled na spo­leč­nost vidě­ný skr­ze oči zhru­ba šest­nác­ti­le­té­ho hocha.

V kni­ze se obje­vu­je mno­ho postav (vzhle­dem k tomu, že není nijak dlou­há), kte­ré však mají jen epi­zod­ní roli. Jejich jed­ná­ní a cho­vá­ní hod­no­tí Holden takřka vždy vel­mi kri­tic­ky. Skoro na kaž­dém člo­vě­ku si najde něco, co mu na něm sil­ně vadí. Mezi jed­nu z výji­mek však pat­ří Holdenova sest­ra Phoebe, kte­rá se obje­vu­je v závě­ru pří­bě­hu. Tato posta­va je vel­mi dob­ře napsá­na. Jedná se v pod­sta­tě o dítě (sta­ré asi jede­náct let), kte­ré je však vel­mi rozum­né (čas­to více, než dospě­lí) a rov­něž mno­hem upřím­něj­ší než vět­ši­na dospě­lých.

Více na Kritiky.cz
Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny Rakovina plic je typ rakoviny, který vzniká v plicích. Vaše plíce jsou dva houbovité orgány v...
Král a já / The King and I Král: „Ty jsi velmi komplikovaná žena!“ Anna: „Asi ano, Vaše Veličenstvo.“ Anglič...
Nightcrawler - Jake Gylenhall v roli narušeného reportéra Pro scénaristu Dana Gilroye premiéra v režisérském křesílku a pro Jakea Gylenhalla nominace ...
Throne of the North | Quest #ForTheThrone - Dawn ...
Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné Jistě, je to „jen“ móda, nejde tu o život. Ale není náhoda, že jde o miliardový b...

Překlad kni­hy, kte­rou jsem četl, pochá­zí z roku 1960 a je to na něm mís­ty tro­chu znát. Obzvláště v pasá­žích, kdy posta­vy hovo­ří sil­ně hovo­ro­vě. Přiznám se, že číst už po něko­li­ká­te výraz „to mě málem umrt­vi­lo“ ....mě sku­teč­ně málem umrt­vi­lo :-).

Musím ješ­tě dodat, že kni­hu jsem kou­pil za sko­ro neu­vě­ři­tel­ných 69 kč v Kanzelsbergeru. To jsou věci...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ken Follett - Pilíře země1. února 2020 Ken Follett - Pilíře země Follett psal romány různé úrovně orientující se převážně na popis činností špiónů a jejich akcí, ale zjistil, že jen toto jej umělecky nesaturuje, takže si splnil svůj odvěký sen a sepsal […]
  • Lion Feuchtwanger - Jefta a jeho dcera25. února 2020 Lion Feuchtwanger - Jefta a jeho dcera Román Jefta a jeho dcera z roku 1957 je jednou z posledních knih, které slavný spisovatel Feuchtwanger napsal. Autor se nechal, jak již název napovídá, inspirovat dávným příběhem z […]
  • Zavátá sněhem - Sníh ukrývá různá tajemství...13. listopadu 2019 Zavátá sněhem - Sníh ukrývá různá tajemství... Žánr detektivky patří v současné době mezi hlavní trháky na knižních pultech.  I když se stále vezeme na vlně severské krimi, přibývá i nových českých autorů, kteří se snaží objasnit […]
  • Josef Šnejdárek - Co jsem prožil (1939)18. ledna 2020 Josef Šnejdárek - Co jsem prožil (1939) Josef Šnejdárek - svého času doslova "celebrita", dnes polozapomenutý voják, napsal na samém začátku nejstrašlivějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva své poutavé paměti. Čtenáře […]
  • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
  • Julius Fučík - Reportáž psaná na oprátce21. ledna 2020 Julius Fučík - Reportáž psaná na oprátce Možná si řeknete, co to ten Libor jen čte za knihy, co? Hm... a budete mít pravdu.Po skvělé poslední (doufejme, že jen zatím) knize T. Pratchetta "Nadělat prachy" a Kohákově "Průvodci po […]
  • Samuel Bjork:V lese visí anděl9. listopadu 2015 Samuel Bjork:V lese visí anděl Severské detektivky už roky drtí knižní žebříky jak na poli oblíbenosti u širokého publika, tak v oblasti prodejů. Detektivní romány jako takové se těší dlouhodobé popularitě, leč jsou […]
  • Češi ve Wehrmachtu - František Emmert26. října 2019 Češi ve Wehrmachtu - František Emmert Kniha Františka Emmerta není moc dlouhá (má necelých 200 stran), ale zajímavými informacemi je naplněna takřka k prasknutí. Pro lidi, kteří se zajímají o historii 2. sv. války a zároveň o […]
  • China Miéville - Město a město14. prosince 2019 China Miéville - Město a město China Miéville, slavný britský autor, představitel New Weird, zajímavého to směru, který přináší nový, svěží vzduch do zatuchlého světa fantasy. Koneckonců ne nadarmo se říkalo, že dějově […]
  • Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny21. října 2019 Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny Hledáte pro své děti krásnou knihu s milými ilustracemi a tak trochu smutným příběhem šneka Palmáce? Chcete se dozvědět, jak vlastně žije hlemýžď zahradní? Víte kdo všechno dokázal pomoci […]