Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Kdes byla včera v noci

Kdes byla včera v noci

KdesByla

Jen těž­ko ucho­pi­tel­ná kni­ha. Jak z hle­dis­ka pří­bě­hu, tak z hle­dis­ka způ­so­bu vyprá­vě­ní.

Musím hned na začát­ku při­znat, že začíst se do této kni­hy může být znač­ně obtíž­né. Realita a sny či halu­ci­na­ce tu totiž vel­mi čas­to splý­va­jí a jsou od sebe těž­ko roze­zna­tel­né. Sledujeme pří­běh šest­nác­ti­le­té šika­no­va­né dív­ky jmé­nem Evelyn, kte­rá milu­je Kurta Cobaina tak moc, že ho při­ve­de zpát­ky mezi živé. Ačkoliv vzhle­dem k for­mě a žán­ru při­pus­tí­te tuto nere­ál­nou sku­teč­nost, stá­le tak tro­chu čeká­te, kdy se v kni­ze dočte­te, že vše je jen sen hlav­ní posta­vy.

Knihu čte­me nej­pr­ve z pohle­du Evelyn a po něja­ké době i z pohle­du její­ho zmrtvýchvsta­lé­ho pří­te­le. Vždy je ale vyprá­vě­ní veli­ce emo­ci­o­nál­ní a upřím­né. Sledujeme, jak se mla­dí lidé postup­ně stá­va­jí slav­ný­mi hudeb­ní­ky a ruku v ruce s tím likvi­du­jí pomo­cí drog své živo­ty i svůj vztah jed­no­ho k dru­hé­mu. Chvílemi se čte­ná­ři může i zdát, že kni­ha byla napsá­na pro­to, aby odra­di­la mla­dist­vé od uží­vá­ní návy­ko­vých látek. Odstrašující pří­klad by to jis­tě byl, ovšem neu­mím si před­sta­vit rodi­če, kte­rý by své­mu dospí­va­jí­cí­mu dítě­ti sám vlo­žil tuto kni­hu do rukou.

V prv­ní řadě se samo­zřej­mě jed­ná o pří­běh neo­by­čej­ně obrov­ské lás­ky, ovšem poja­tý úpl­ně jinak než by se u této „defi­ni­ce“ čeka­lo. To kaž­do­pád­ně při­dá­vá kni­ze na ori­gi­na­li­tě. Stejně tak jako fakt, že čte­nář si nemů­že být nikdy jis­tý tím, zda to, co čte, je sku­teč­ně prav­da. I kdy­by totiž posta­va popi­so­va­la sku­teč­ně věci, kte­ré vidí a cítí, nezna­me­ná to (vzhle­dem k její takřka per­ma­nent­ní dro­go­vé eufo­rii), že je to objek­tiv­ní rea­li­ta. Svým způ­so­bem je vlast­ně neu­stá­le jen na vás, čemu chce­te věřit a jak si to všech­no sami inter­pre­tu­je­te.

Tato kni­ha roz­hod­ně není pro kaž­dé­ho. Pokud máte rádi jas­ný pří­běh, do kte­ré­ho se může­te začíst a bude vás napí­nat od začát­ku až do kon­ce, pak po této pub­li­ka­ci roz­hod­ně nesa­hej­te. Kdes byla vče­ra v noci je dílo pro ty, kte­ří si chtě­jí pře­číst něco jiné­ho. Pro čte­ná­ře, kte­rý je ochot­ný zce­la opus­tit logi­ku všed­ní­ho svě­ta a nechat se vtáh­nout do neko­neč­né­ho sle­du udá­los­tí, snů, úvah a sta­vů dro­go­vě otu­pě­lé mys­li.

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 254 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,11713 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53355 KB. | 29.09.2021 - 00:07:22