Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kde zpívají raci - Mysteriózní drama podle oceňovaného bestselleru

Kde zpívají raci - Mysteriózní drama podle oceňovaného bestselleru

Photo © Sony Pictures Entertainment
Photo © Sony Pictures Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Do čes­kých kin dora­zil film „Kde zpí­va­jí raci“, atmo­sfé­ric­ké mys­te­ri­óz­ní dra­ma o „dív­ce z mokřin“. Film byl nato­čen pod­le oce­ňo­va­né­ho stej­no­jmen­né­ho romá­nu, kte­rý napsa­la spi­so­va­tel­ka Delia Owens. Vypráví pří­běh osa­mo­ce­né dív­ky jmé­nem Kya, kte­rá žije odlou­če­ně v mokři­nách a na kte­rou spo­leč­nost pohlí­ží s opo­vr­že­ním, a kte­rá je nyní obvi­ně­ná z vraž­dy mla­dé­ho muže, se kte­rým má jis­tou his­to­rii.

V hlav­ní roli se před­sta­vu­je hereč­ka Daisy Edgar Jones (FreshVe jmé­nu nebes), a prá­vě ona je pro mě jed­no­znač­ně nej­lep­ší čás­tí toho­to sním­ku.. Její výkon pro mě bez­peč­ně pat­ří mezi ty vůbec nej­po­zo­ru­hod­něj­ší z toho­to roku - napros­to fan­tas­tic­ky zvlád­la ztvár­nit Kyinu křeh­kost a pla­chost, ale záro­veň vyso­kou inte­li­gen­ci, vní­ma­vost, a schop­nost a odhod­lá­ní učit se. Kya je díky ní veli­ce sil­nou posta­vou a divák ji během něko­li­ka málo oka­mži­ků při­jme a začne jí fan­dit a sou­cí­tit s ní. Edgar-Jones pro mne pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší hereč­ky své gene­ra­ce. Občas zapo­mí­nám, že sle­du­ji film, a pros­tě sle­du­ji mra­zi­vý pří­běh jed­né dív­ky. Edgar-Jones půso­bí na plát­ně napros­to při­ro­ze­ně a stá­vá se posta­vou, kte­rou hra­je - což by se u fil­mu zdá­lo jako samo­zřej­most, ale bohu­žel tomu tak v posled­ní době, kdy lec­kdy zís­ká­va­jí role celebri­ty čis­tě díky své­mu jmé­nu, úpl­ně není. Přestože fil­mo­gra­fie Edgar-Jones zatím není nijak obsáh­lá, je veli­ce půso­bi­vá, a již teď vyhlí­žím její budou­cí pro­jek­ty.

Vedlejší role nejsou až tak výraz­né, vyzdvih­nout chci ovšem Michael Hyatt (Střípky, Ray Donovan) a Sterlinga Macera Jr. (Sběratelé kos­tíSuper fin­ta), kte­ří zde hra­jí man­žel­ský pár, kte­rý nad mla­dou Kyou drží ochran­nou ruku. Převážně dru­hý Macer Jr., jinak pře­de­vším seri­á­lo­vý herec epi­zod­ních rolí zde má nesku­teč­né cha­risma a i když jeho herec­tví není nijak zvlášť výraz­né, je pro­myš­le­né a veli­ce detail­ní. David Strathairn (Země nomá­důUlička pří­zra­ků) zde ztvár­ňu­je advo­ká­ta Toma Miltona, jižan­ské­ho dědy, kte­rý vyvo­lá­vá pocit, že se mu může­te se vším svě­řit a kte­ré­mu na vás oprav­du bez pře­tvá­řek zále­ží - a tuto roli zvlá­dl zce­la per­fekt­ně. Hlavní obsa­ze­ní uza­ví­ra­jí Taylor John Smith (Hunger games, Útok z hlu­bin) a Harris Dickinson (Kingsman: První mise, Trojúhelník smut­ku) jakož­to Tate a Chase, dva mla­dí­ci, kte­ří se oko­lo Kyi mota­jí. Upřímně, jejich herec­tví bylo mís­ty tro­chu dře­vě­né, ale výsled­ný pro­dukt to nijak nena­ru­šo­va­lo a cel­ko­vě odved­li solid­ní prá­ci.

Snad nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vou vůbec je ale v pří­bě­hu samot­ný močál, ve kte­rém se děj ode­hrá­vá. Famózně je zde ztvár­ně­no jeho nebez­pe­čí ale i jeho krá­sa, jen zále­ží, z jaké­ho úhlu se na něj dívá­te. Zároveň skvě­le slou­ží jako meta­fo­ra pro pří­běh hlav­ní hrdin­ky. Močál je pro lidi zven­čí nevy­zpy­ta­tel­ný, jakmi­le jej ale pozná­te, stá­vá se pro vás něčím nád­her­ným. Zároveň v něm, ostat­ně jako snad všu­de v pří­ro­dě, může­me sle­do­vat vztah pre­dá­to­ra a kořisti, což je také rele­vant­ní pro ten­to pří­běh. Celým fil­mem se nesou téma­ta jako opuš­tě­ní, trau­ma, a jakou ško­du mohou tyto věci na člo­vě­ku napáchat. Toto jsme na plát­nech či na obra­zov­kách vidě­li již tisíc­krát, tak­že nejde o nic svě­to­bor­né­ho či ori­gi­nál­ní­ho, je to však skvě­le zpra­co­va­né, a pro­to více zapa­ma­to­va­tel­né.

Pochvalu si zaslou­ží reži­sér­ka Olivia Newman (First Match, Chicago Fire) - její režie je pev­ná a téma ucho­pi­la s napros­tou jis­to­tou, s citem a s pocho­pe­ním. Skvěje i kame­ra, za kte­rou se posta­vi­la famóz­ní kame­ra­man­ka Polly Morgan (LegionTiché mís­to: II. část). Její vizu­ál­ní ruko­pis je veli­ce výraz­ný a při někte­rých čás­tech jsem se při­sti­hl na kra­ji sedač­ky s pokleslou bra­dou.

Co fil­mu bohu­žel pod­ko­pá­vá nohy je jeho pacing. Děj se stří­da­vě ode­hrá­vá v pří­tom­nos­ti (respek­ti­ve v roce 1969), kdy dochá­zí k vyšet­řo­vá­ní vraž­dy a k sou­du, a v minu­los­ti, přes­ně­ji řeče­no v prů­bě­hu 50. a 60. let. Bohužel ne vždy při­jdou pře­cho­dy mezi léty zce­la v při­ro­ze­ný čas, někdy scé­na v minu­los­ti trvá pří­liš dlou­ho a nao­pak když si člo­věk na minu­lost zvyk­ne, při­jde opět pro­střih do doby sou­du. Scény z minu­los­ti navíc pokrý­va­jí spous­tu času, téměř dva­cet let, a někdy si divák nemu­sí úpl­ně uvě­do­mit, kolik času uběh­lo od posled­ní udá­los­ti, a film tím lehce ztrá­cí na pře­hled­nos­ti. Nejde však o nic hroz­né­ho a časem to snad kaž­dý pocho­pí. Příběhová struk­tu­ra navíc mís­ty půso­bí spí­še romá­no­vě než­li fil­mo­vě, což se ovšem dá do jis­té míry pocho­pit vzhle­dem k tomu, že jde o adap­ta­ci romá­nu. Příběh také skvě­le pra­cu­je s divá­kem v tom smys­lu, že divák až do posled­ní chví­le vlast­ně neví, zda je Kya z vraž­dy vin­na či niko­liv, a když si už divák mys­lí, že se to nikdy nedo­zví, film mu odpo­věď šoku­jí­cím způ­so­bem podá.

Jde tedy o solid­ní film, kte­rý roz­hod­ně není doko­na­lý a ze scé­náris­tic­ké­ho hle­dis­ka má své pro­blémy, ani v nejmen­ším však neuško­dí jej vidět, ať už jste fanouš­kem jeho před­lo­hy nebo ne.

75 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Útok v Salisbury16. srpna 2022 Útok v Salisbury Čtyřdílný dramatický miniseriál “Útok v Salisbury” se bude určitě líbit všem příznivcům příběhů natočených dle skutečných událostí. I tento snímek není výjimkou!  Tato minisérie je […] Posted in TV Recenze
  • Volavka9. srpna 2022 Volavka Seriálový hit léta a obrovský úspěch pro Apple. U většiny seriálů nadávám na zbytečnou stopáž ( krácení dílů z 8 na 6 apod) zrovna u Volávky mi 6 dílů přišlo nedostačujících, jelikož se na […] Posted in TV Recenze
  • Mayor of Kingstown (1. série)12. června 2022 Mayor of Kingstown (1. série) Seriálová tvorba za sebou má (co se týče kvality) nejlepší dekádu v celé své bohaté historii. O tom se Filmfanatic kdykoli rád pohádá. A nevypadá to, že by se blížil konec zlatého věku. […] Posted in TV Recenze
  • Nový svět – korejští gangsteři volí bosse4. května 2022 Nový svět – korejští gangsteři volí bosse Nedávno pěl Filmfanatic chválu na korejský snímek V.I.P., který mě zaujal natolik, že jsem se vydal pátrat, jaké další filmy má režisér Park Hoon-jeong na svědomí. Objevil jsem, že krom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn22. dubna 2022 Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn Čas od času se Filmfanatic s chutí vydá proti proudu času, aby si doplnil filmové vzdělání některým klasickým kouskem. Nevím, jak pro vás, ale pro mě černobílý film rozhodně není […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Outfit – šaty a řeči dělají gangstera22. dubna 2022 The Outfit – šaty a řeči dělají gangstera Filmfanatic miluje gangsterky. To je známá věc a připomínám to snad u každé druhé recenze. Je to zkrátka můj nejoblíbenější žánr, a i když už jsem v tomhle ranku viděl ledacos, pořád mohou […] Posted in Filmové recenze
  • Furioza – tvrdá škola polského chuligánství13. dubna 2022 Furioza – tvrdá škola polského chuligánství Pokud se Netflixu někde daří jeho spolupráce s lokálními tvůrci, pak je to bezesporu Polsko. Před časem vám Filmfanatic představil opus Jak jsem se stal gangsterem, který jsem bez rozmyslu […] Posted in Filmové recenze
  • Černý čtvrtek – historky z dealerova života10. dubna 2022 Černý čtvrtek – historky z dealerova života Quentin Tarantino zanechal nesmazatelnou stopu ve filmové historii svým opusem Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Upovídaným stylem inspiroval řadu filmařů, kteří se na konci devadesátých […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,01538 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61612 KB. | 01.12.2022 - 11:12:42