Kritiky.cz > Domácí rady > Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme

Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Současná doba je ve zna­me­ní inter­ne­tu. Stal se sou­čás­tí živo­ta běž­né­ho obča­na, kte­rý inter­net pou­ží­vá k prá­ci i zába­vě. S jeho pomo­cí je mož­né v kli­du domo­va objed­nat zbo­ží a nechat si ho poslat domů stej­ně jako vyří­dit půjč­ku či zří­dit pojiš­tě­ní. Internet šet­ří čas i ener­gii, je-li správ­ně pou­ží­va­ný.

Kdo u něho vydr­ží sedět celé hodi­ny, ten se nao­pak o čas mnoh­dy okrá­dá. V kaž­dém pří­pa­dě je pro při­po­je­ní k inter­ne­tu mít dob­ré­ho posky­to­va­te­le, kte­rý nabí­zí kva­lit­ní služ­by, a to rych­lý inter­net za zají­ma­vou cenu.

Poskytovatele vybírejte pečlivě

Není to prá­vě jed­no­du­ché se ori­en­to­vat v nabíd­ce všech posky­to­va­te­lů inter­ne­tu. Například vyso­ko­rych­lost­ní kabe­lo­vý inter­net ješ­tě není roz­ve­den ve všech měs­tech České repub­li­ce. Výjimkou je však hlav­ní měs­to. Praha má hus­tou kabe­lo­vou síť a jed­not­li­ví posky­to­va­te­lé inter­ne­tu svá­dě­jí boj o kaž­dé­ho zákaz­ní­ka. Předhánějí se ve svých nabíd­kách HD inter­ne­tu.

Kde je však v Praze nej­lep­ší inter­net? Těžká otáz­ka, na kte­rou se nesnad­no hle­dá odpo­věď. Můžete ho vybí­rat pod­le hod­no­ce­ní a jeho refe­ren­cí, i když ani na to není mož­né se spo­lé­hat, když vám pak inter­net Praha čas­to vypa­dá­vá a tech­nic­ké záze­mí vybra­né­ho posky­to­va­te­le s vámi odmí­tá pro­blémy řešit. 

Zkuste oslo­vit více posky­to­va­te­lů s otáz­ka­mi ohled­ně jejich slu­žeb. Pokud vidí­te, že rea­gu­jí a ochot­ně vám na ně odpo­ví­da­jí, je zde jis­tá záru­ka, že se tak­to budou cho­vat i v budouc­nos­ti, pokud bude­te mít s inter­ne­tem potí­že.

K čemu je dobré měření rychlosti internetu?

Měření rych­los­ti inter­ne­tu vám pomů­že zjis­tit, jest­li má vaše inter­ne­to­vé při­po­je­ní oprav­du tako­vou rych­lost, kte­rou vám posky­to­va­tel slí­bil. Jinými slo­vy, jest­li nepla­tí­te moc za něco, co ani nevy­u­ží­vá­te. Podle zjiš­tě­né rych­los­ti si pak sná­ze vybe­re­te jiné­ho posky­to­va­te­le. Během měře­ní není vhod­né pou­ží­vat inter­net, pro­to­že by došlo ke zkres­le­ní výsled­ků.

Chtějte za své pení­ze jen to nej­lep­ší.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17442 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61651 KB. | 28.09.2023 - 04:21:18