Kritiky.cz > Recenze knih > Kazuo Ishiguro - Neopouštěj mě

Kazuo Ishiguro - Neopouštěj mě

Kazuo Ishiguro napsal před více než 10 lety román, kte­rý jej defi­ni­tiv­ně kata­pul­to­val do svě­to­vé spi­so­va­tel­ské eli­ty. Pojďme se mu podí­vat tro­chu „pod kapo­tu“.

Hailsham je spe­ci­fic­ká inter­nát­ní ško­la, kte­rou navště­vu­je hlav­ní hrdin­ka Kath. Čtenář je uvr­žen do její­ho pří­bě­hu, kde se to jen hemží růz­ný­mi názna­ky, nevy­řče­ný­mi oba­va­mi a otáz­ka­mi. Už po něko­li­ka odstav­cích vám totiž snad­no dojde, že se ško­lou a jejím poslá­ním není něco v pořád­ku.

Kniha by se dala zařa­dit do sub­žán­ru „alter­na­tiv­ní his­to­rie“, tak­že i když se časo­vě ode­hrá­vá na sklon­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí, tak to ve všech aspek­tech není to naše dva­cá­té sto­le­tí, ale jeho tro­chu pokři­ve­ná vari­an­ta. Poslání Hailshamu a všech­ny ty řeči o „dár­cích a opa­t­rov­ní­cích“ není zase tak vel­kým pro­blé­mem odha­lit, nicmé­ně i tak se Ishigurovi daří poměr­ně dob­ře udr­žo­vat napě­tí a oče­ká­vá­ní dal­ších udá­los­tí. Navzdory tomu, že se v kni­ze prak­tic­ky neob­je­vu­jí detail­něj­ší popi­sy (napří­klad vůbec netu­ší­me, jak hlav­ní hrdin­ka vypa­dá) není vel­ký pro­blém se do ní nále­ži­tě vcí­tit a souznit s její­mi oba­va­mi. Celé vyprá­vě­ní je z vel­ké čás­ti tvo­ře­no vzpo­mín­ka­mi hlav­ní posta­vy, u nichž ale ona sama občas při­pouš­tí, že se „zrov­na takhle tře­ba nesta­ly“. Stírání objek­tiv­ní rea­li­ty a její nahra­ze­ní sub­jek­tiv­ním pohle­dem akté­ra na věc (napří­klad for­mou osob­ních vzpo­mí­nek) je sil­ným prv­kem kni­hy a potaž­mo i celé Ishigurovy tvor­by. Přiznám se, že se mi ten­to pří­stup hod­ně líbil a Kath mi tak pomohl cha­rak­te­ri­zo­vat lépe než její (nee­xis­tu­jí­cí) sáhodlou­hý popis.

Co mi také na kni­ze při­šlo jako vel­mi poda­ře­né, bylo zpra­co­vá­ní psy­chi­ky dospí­va­jí­cích lidí. Několikrát jsem se při­sti­hl u toho, že něco vzdá­le­ně podob­né­ho se mi tře­ba také kdy­si sta­lo a má mysl rea­go­va­la svým pocho­dem myš­le­nek obdob­ně. To jak Ishiguro doká­zal vystih­nout v této kni­ze mlá­dež je jed­no­du­še fas­ci­nu­jí­cí.

Co mě nao­pak zara­zi­lo o pozná­ní nega­tiv­ně­ji, byl straš­li­vý defétis­mus a absen­ce jaké­ho­ko­li názna­ku odpo­ru u hlav­ních postav. Dokážu pocho­pit, že je to sou­část zámě­ru, kte­rý pře­sa­hu­je záplet­ku kni­hy a míří obec­ně na naši spo­leč­nost a na tou­hu vyčle­ňo­vat ty, na něž se nám z něja­ké­ho důvo­du dívá nepo­ho­dl­ně (v našem svě­tě tře­ba sta­ří lidé těs­ně před smr­tí), nicmé­ně záro­veň jsem pře­svěd­čen, že k mlá­dí pat­ří i jis­tá dáv­ka revo­luč­ní­ho myš­le­ní a moc se mi nechce věřit tomu, že by to někdo z těch mno­ha stu­den­tů pros­tě nezku­sil. Takhle pokor­ně nepo­stu­po­va­li ani Židé v Osvětimi.

Celá kni­ha na mě tro­chu dých­la atmo­sfé­rou brit­ských „inter­nát­ních romá­nů“, tro­chu P. K. Dickem, tro­chu to snad může i při­po­mí­nat zná­mý „Příběh slu­žeb­ni­ce“ od M. Atwood. Něco z toho vše­ho má kni­ha v sobě, ale záro­veň je i dost jiná.

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Robin Ujfaluši - Jak se hraje fotbal v Africe6. června 2020 Robin Ujfaluši - Jak se hraje fotbal v Africe Tato kniha se ke mně dostala v podobě narozeninového daru, překvapivého a milého. Robin Ujfaluši je koordinátorem občanského sdružení Inex-SDA, jež se zabývá využitím fotbalu ke zlepšení […] Posted in Recenze knih
  • Ať žijí duchové – zpívání s piánkem9. prosince 2019 Ať žijí duchové – zpívání s piánkem  Jak hodnotit něco, co vlastně nemůžete posoudit? Ne, opravdu nejsem zbavena kognitivních funkcí nebo neschopna myšlenkových pochodů, ale pokud obdržíte věc zpola funkční, nutně se to musí […] Posted in Recenze knih
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • Matka v trapu – útěk je někdy prospěšný6. února 2020 Matka v trapu – útěk je někdy prospěšný Také máte občas pocit, že se vám život hroutí pod rukama? Na partnera není spolehnutí, děti neposlouchají a mají ve škole kázeňské přestupky, v práci vás přetěžují? Co třeba se ze vteřiny […] Posted in Recenze knih
  • Kristus znovu ukřižovaný - Nikos Kazantzakis11. února 2020 Kristus znovu ukřižovaný - Nikos Kazantzakis Kazantzakise mám rád, jeho knihy obsahují velmi věrohodný popis řecké duše se všemi utrpeními, kterými se tomuto pozoruhodému národu udály během staletí, zároveň však i přesně popsaný […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE – Zavátá sněhem21. října 2019 RECENZE – Zavátá sněhem Autor: Martin StručovskýNakladatelství: MottoRok vydání: 2019Počet stran: 304ISBN: 978-80-2671-584-9Anotace:Sníh ukrývá různá tajemství...Pod sněhem se mohou ukrývat různá tajemství. Jenže […] Posted in Recenze knih
  • Pavel Kohout - Hodina tance a lásky9. května 2020 Pavel Kohout - Hodina tance a lásky Pavel Kohout je uznávaný autor, který má za sebou dosti bohatou literární tvorbu, jež zahrnuje jak prózu, tak i poesii (byť hlavně ta jeho raná se bohužel nese silně v duchu komunistických […] Posted in Recenze knih
  • Neplechy čerta Zbrklíka19. dubna 2020 Neplechy čerta Zbrklíka Víte, jak to chodí v opravdovém pekle? Chcete se dozvědět, co vše tam mají? Pojďte se společně se mnou podívat, jak se v daří malému čertíkovi Zbrklíkovi, který dělá jeden malér za druhým. […] Posted in Recenze knih
  • 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli27. ledna 2019 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli “Být více všímaví, to zní skvěle, ale nejspíš bude nutné, abyste změnám ve svém životě něco obětovali.” (str. 23) Chcete žít přítomností, ale pořád se vám to nedaří? Utíkáte od toho, co […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...