Kritiky.cz > Pro domov > Každý volný centimetr se počítá

Každý volný centimetr se počítá

img a283451 w1996 t1490792191

I když si to neu­mí­me před­sta­vit, se stej­ným pro­sto­ro­vým pro­blé­mem má sta­ros­ti vět­ši­na domác­nos­tí. Za život se nám nashro­máž­dí spous­tu a spous­tu věcí, kte­ré ani už tře­ba nevy­u­ží­vá­me, nebo ale­spoň ne tak čas­to. Jedná se tře­ba o sezon­ní oble­če­ní, peři­ny, něja­ké náhrad­ní lož­ní prádlo a tak dále. Je nača­se, aby se to změ­ni­lo.
dům z boty
1. V prvé řadě je nut­né udě­lat peč­li­vý úklid. Je to sice mono­tón­ní prá­ce, ale vzá­pě­tí zjis­tí­te,  kolik toho oprav­du ulo­žit potře­bu­je­te. Buďte nekom­pro­mis­ní k věcem, kte­ré jste nevy­u­ži­li déle jak dva roky. Stejně tak i k oble­če­ní, kte­ré je Vám malé. A buď­te si upřím­ní. Když už něko­lik let odklá­dá­te věci se slo­vy: „do toho ješ­tě zhub­nu“, nebo „ta doba, kdy to bylo v módě, se urči­tě vrá­tí“, tak vel­ké změ­ně nedo­jde. Jiné je to s oble­če­ním po dětech. Když už víte, že vy sami ho už potře­bo­vat nebu­de­te, uscho­vej­te ho. Protože nikdy neví­te, kdo z Vašich blíz­ký za tako­vou pomoc bude rád. Je ale na Vás, jak s nim nalo­ží­te.

2. Když už máme věci pře­bra­né, je tře­ba je roz­tří­dit do něko­li­ka kate­go­rií.
A) Sezonní – zim­ní peři­ny, spor­tov­ní oble­če­ní.
B) Nadbytečné – lož­ní prádlo, dět­ské oble­če­ní.
C) Zbytek – vše, co nelze zařa­dit do před­cho­zích kate­go­rií. Tento zby­tek si je dob­ré roz­tří­dit dle mís­ta urče­ní. To zna­me­ná, ve kte­ré míst­nos­ti tyto věci vyu­ží­vá­te nej­čas­tě­ji.

3. Dalším bodem je vyhle­dá­ní vhod­né­ho mís­ta na ulo­že­ní, nebo jeho vytvo­ře­ní. Pokud jste tře­ba sta­vě­li nový dům, či byt, nebo děla­li vět­ší rekon­struk­ci, měli jste více mož­nos­tí, jak pro­sto­ro­vé úpra­vy zakom­po­no­vat do celé­ho objek­tu. Ale pokud na tom pra­cu­je­me v již plně vyu­ží­va­ném domě, nemu­sí­me věšet hla­vu.
posezení u knihovny
Mezi nej­ob­lí­be­něj­ší pro­sto­ro­vé vychy­táv­ky pat­ří:
A) Vestavěné skří­ně – neza­be­rou tolik potřeb­né­ho mís­ta. Pokud se zvo­lí vhod­ná barva, tak doká­žou pro­stor optic­ky zvět­šit. Dejte si ako­rát pozor při vol­bě roz­mě­ru.
B) Postel s úlož­ným pro­sto­rem – nejen, že neza­be­re nezbyt­né mís­to, ale máte méně čas­to vyu­ží­va­né věci přes­to vždy po ruce.
Dalšími oblí­be­ný­mi pro­sto­ro­vý­mi šet­ři­či jsou růz­ně důmy­sl­ně umís­tě­né skříň­ky a polič­ky. Například dané do pro­sto­ru pod umy­va­dla a dře­zy. Nebo mag­ne­tic­ké liš­ty, kte­ré lze umís­tit sko­ro kam­ko­liv a kde budou věci vždy po ruce. Pokud máme více poscho­dí, může vyu­žít pro­stor i pod scho­dy, nebo pří­mo v jed­not­li­vých schůd­cích. Dalším dob­rým tipem jsou i lát­ko­vé kapsá­ře, kte­ré jsou dob­rým mís­tem pro vše­li­ja­ké drob­nos­ti. Vše zále­ží na fan­ta­zii. Hned po úkli­du se může stát, že bude­te občas tápat, kde je co, ale brzy si na vel­ký vol­ný pro­stor, kte­rý z toho vzni­kl, zce­la zvyk­ne­te a nebu­de­te chtít měnit.

  • Moderní dětský pokoj19. března 2020 Moderní dětský pokoj Dětský pokoj vašich ratolestí už něco pamatuje nebo je ještě v miminkovském stylu a vaše děti už dávno nejsou miminky? Pusťte se do pořádné proměny pokoje pro vaše děti a proměňte ho […] Posted in Pro domov
  • Kouzlo kovových trubek13. dubna 2020 Kouzlo kovových trubek Doplňky a dekorace, které jsou vyrobené z trubek, se skvěle vyjímají v interiéru, který je laděný moderně, nebo industriálně. Preferujete-li tento styl vybavení svého domova, jsou tyto […] Posted in Pro domov
  • Kuchyň podle nejnovějších trendů21. února 2020 Kuchyň podle nejnovějších trendů Je vaření, pečení a zkoušení nových receptů vašim koníčkem a v kuchyni se cítíte jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nového kabátku, abyste získali váš malý ráj pro vaření, […] Posted in Pro domov
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […] Posted in Pro domov
  • Co dělat se starým kufrem po babičce?23. února 2020 Co dělat se starým kufrem po babičce? Starý kufr po prarodičích anebo ještě starší se vám může docela dobře hodit. Takové klasické kufry se stávají naprosto nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Můžeme je využít jako výborný […] Posted in Pro domov
  • Rekonstrukce není žádná legrace29. února 2020 Rekonstrukce není žádná legrace Nejen stavba celého domu, ale i následná rekonstrukce po několika letech, si žádá dohled odborníka. Ten nejprve připraví koncepci budoucích oprav. Pokud jde o rekonstrukci, která je […] Posted in Pro domov
  • Jak zařídit dětský pokoj, abyste nemusela často uklízet?17. června 2020 Jak zařídit dětský pokoj, abyste nemusela často uklízet? V první řadě je dobré děti naučit, aby si hračky po sobě uklízely samy. Samozřejmě to ale nejde u nejmenších dětí, které nedosáhnou na různé police a sotva hračku drží, natož aby ji […] Posted in Pro domov
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […] Posted in Pro domov
  • Chraňme si své soukromí6. března 2020 Chraňme si své soukromí Berme v potaz, že vaše domácnost je pojištěná, ale stejně, kdo by chtěl, aby se mu po domě pohyboval někdo cizí, sahal na jeho věci. Věřte, že ochránit si soukromí jde a že možností je […] Posted in Pro domov
  • Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály13. listopadu 2019 Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály Zvlášť pokud máte nebo čekáte rodinu, je stavba domu pravděpodobně největším rozhodnutím, které v životě uděláte. Proto je důležité si nejenom všechno dobře promyslet, ale také […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...