Kritiky.cz > Pro domov > Každý volný centimetr se počítá

Každý volný centimetr se počítá

img a283451 w1996 t1490792191

I když si to neu­mí­me před­sta­vit, se stej­ným pro­sto­ro­vým pro­blé­mem má sta­ros­ti vět­ši­na domác­nos­tí. Za život se nám nashro­máž­dí spous­tu a spous­tu věcí, kte­ré ani už tře­ba nevy­u­ží­vá­me, nebo ale­spoň ne tak čas­to. Jedná se tře­ba o sezon­ní oble­če­ní, peři­ny, něja­ké náhrad­ní lož­ní prádlo a tak dále. Je nača­se, aby se to změ­ni­lo.
dům z boty
1. V prvé řadě je nut­né udě­lat peč­li­vý úklid. Je to sice mono­tón­ní prá­ce, ale vzá­pě­tí zjis­tí­te,  kolik toho oprav­du ulo­žit potře­bu­je­te. Buďte nekom­pro­mis­ní k věcem, kte­ré jste nevy­u­ži­li déle jak dva roky. Stejně tak i k oble­če­ní, kte­ré je Vám malé. A buď­te si upřím­ní. Když už něko­lik let odklá­dá­te věci se slo­vy: „do toho ješ­tě zhub­nu“, nebo „ta doba, kdy to bylo v módě, se urči­tě vrá­tí“, tak vel­ké změ­ně nedo­jde. Jiné je to s oble­če­ním po dětech. Když už víte, že vy sami ho už potře­bo­vat nebu­de­te, uscho­vej­te ho. Protože nikdy neví­te, kdo z Vašich blíz­ký za tako­vou pomoc bude rád. Je ale na Vás, jak s nim nalo­ží­te.

2. Když už máme věci pře­bra­né, je tře­ba je roz­tří­dit do něko­li­ka kate­go­rií.
A) Sezonní – zim­ní peři­ny, spor­tov­ní oble­če­ní.
B) Nadbytečné – lož­ní prádlo, dět­ské oble­če­ní.
C) Zbytek – vše, co nelze zařa­dit do před­cho­zích kate­go­rií. Tento zby­tek si je dob­ré roz­tří­dit dle mís­ta urče­ní. To zna­me­ná, ve kte­ré míst­nos­ti tyto věci vyu­ží­vá­te nej­čas­tě­ji.

3. Dalším bodem je vyhle­dá­ní vhod­né­ho mís­ta na ulo­že­ní, nebo jeho vytvo­ře­ní. Pokud jste tře­ba sta­vě­li nový dům, či byt, nebo děla­li vět­ší rekon­struk­ci, měli jste více mož­nos­tí, jak pro­sto­ro­vé úpra­vy zakom­po­no­vat do celé­ho objek­tu. Ale pokud na tom pra­cu­je­me v již plně vyu­ží­va­ném domě, nemu­sí­me věšet hla­vu.
posezení u knihovny
Mezi nej­ob­lí­be­něj­ší pro­sto­ro­vé vychy­táv­ky pat­ří:
A) Vestavěné skří­ně – neza­be­rou tolik potřeb­né­ho mís­ta. Pokud se zvo­lí vhod­ná barva, tak doká­žou pro­stor optic­ky zvět­šit. Dejte si ako­rát pozor při vol­bě roz­mě­ru.
B) Postel s úlož­ným pro­sto­rem – nejen, že neza­be­re nezbyt­né mís­to, ale máte méně čas­to vyu­ží­va­né věci přes­to vždy po ruce.
Dalšími oblí­be­ný­mi pro­sto­ro­vý­mi šet­ři­či jsou růz­ně důmy­sl­ně umís­tě­né skříň­ky a polič­ky. Například dané do pro­sto­ru pod umy­va­dla a dře­zy. Nebo mag­ne­tic­ké liš­ty, kte­ré lze umís­tit sko­ro kam­ko­liv a kde budou věci vždy po ruce. Pokud máme více poscho­dí, může vyu­žít pro­stor i pod scho­dy, nebo pří­mo v jed­not­li­vých schůd­cích. Dalším dob­rým tipem jsou i lát­ko­vé kapsá­ře, kte­ré jsou dob­rým mís­tem pro vše­li­ja­ké drob­nos­ti. Vše zále­ží na fan­ta­zii. Hned po úkli­du se může stát, že bude­te občas tápat, kde je co, ale brzy si na vel­ký vol­ný pro­stor, kte­rý z toho vzni­kl, zce­la zvyk­ne­te a nebu­de­te chtít měnit.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály13. listopadu 2019 Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály Zvlášť pokud máte nebo čekáte rodinu, je stavba domu pravděpodobně největším rozhodnutím, které v životě uděláte. Proto je důležité si nejenom všechno dobře promyslet, ale také […]
  • Česká architektura16. prosince 2019 Česká architektura Češi si získali ve světě velký věhlas v mnoha odvětvích lidské činnosti. Český člověk je totiž velmi pracovitý. Dokáže spojit manuální zručnost, preciznost informací i tvůrčí […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Změna zdravotní pojišťovny21. prosince 2019 Změna zdravotní pojišťovny Jestliže nyní promeškáte příležitost změnit vaši zdravotní pojišťovnu, na další podání žádosti o přestup budete čekat dalších sedm měsíců. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za […]
  • Na pokrytí střechy si vezměte odborníka15. prosince 2019 Na pokrytí střechy si vezměte odborníka Při stavbě domu nebo jiné stavby se raději do pokrytí střechy sami nepouštějte. Předejdete nepříjemnému překvapení. V případě deště by vám totiž mohlo pod střechu zatékat a nutnost […]
  • Podmínky k zisku úvěru25. prosince 2019 Podmínky k zisku úvěru Celý proces k cestě za penězi jako by byl schválně co nejsložitější. A když už si myslíte, že to máte v malíčku, banka nebo spořitelna vám předají listiny plné cizích slov, procent a […]
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]